Abelia spent på Normans oppfølging

Abelia med Paul Chaffey i spissen er mer opptatt av hvordan statlige it-planer blir fulgt opp, enn å påpeke eventuelle feil eller mangler ved de planer som nå foreligger.

På den store it-konferansen for offentlig sektor, arrangert av Kommunenes Sentralforbund, Statskonsult, Statens Dataforum, og Næring-, Arbeids- og Kommunal- og regionaldepartementene, lanserte Victor D. Norman regjeringens nye it-strategi for offentlig sektor.

-- Regjeringens nye IKT-strategi for offentlig sektor er et godt utgangspunkt for en bedre og riktigere satsing på IKT. Abelia er nå mer opptatt av at denne planen og eNorge-planen blir gjennomført enn å peke på alt de ikke inneholder. Det er produsert nok dokumenter. Nå gjelder det å få gjennomført de konkrete tiltakene, sier Paul Chaffey, direktør for Abelia.

Tett oppfølging

I en pressemelding fra Abelia påpeker bransjeorganisasjonen at en langt mer bevisst holdning til at investeringer i it skal gi konkrete gevinster. Dette igjen krever et mer systematisk opplegg for å måle og følge opp gevinstrealiseringen. Dette er spesielt viktig for hvert enkelt prosjekt, men er også et viktig område for benchmarking og erfaringsoverføring på tvers av en ganske oppsplittet offentlig sektor.

-- Vi er svært fornøyd med at områder som offentlig innrapportering og e-signaturer er blitt hovedprioritet i regjeringens it-strategi. Ved å arbeide systematisk med disse områdene og raskt oppnå resultater vil regjeringen kunne bidra til konkrete forbedringer for norsk næringsliv generelt og it-bransjen spesielt. Vi tror fortsatt det er mer å hente på å sette mer presise mål for omstillingsarbeidet i offentlig sektor og på å arbeide mer systematisk med gevinstrealisering, men jeg er sikker på at dette er ting vi kan komme tilbake til hvis det blir god framdrift på de områdene strategien prioriterer, sier Paul Chaffey.

Åpen kildekode

Diskusjonen om åpen kildekode og valg av bestemte operativsystemer er ikke gitt noen sentral plass i regjeringens strategi. Chaffey tror det er klokt.
 -- Det kan ikke være statens oppgave å erklære at bestemte produkter eller forretningsmodeller for salg av IT er riktigere enn andre. Det viktige her er å utvikle krav-spesifikasjoner som sørger for konkurranse og nødvendig samtrafikk. Samtidig må stat og kommune være opptatt av holde sine totalkostnader til IT så lave som mulig. Dessverre er det ingen ideologiske snarveier til suksess her og det man sparer i utgifter til programvarelisenser kan fort bli spist opp av utgifter til konsulenttimer, eller omvendt, sier Paul Chaffey, i pressemeldingen fra Abelia.