Vanskelig innsikt

Vanskelig innsikt

KOMMENTAR: Nå er det så mye data at forretningsforståelse må bli et viktig tema.

Økonomisystemet og BI sier noe om hva som har skjedd. Begge er lite til hjelp for å tilpasse virksomheten til det som er i ferd med å skje.

Toppledelsen skal forstå hva som har skjedd, hva som skjer, og styre virksomheten i henhold til endringer i forutsetningene, både fra marked og myndigheter.

Økonomisystemet, det viktigste forretningssystemet, kan bidra til større forståelse for kostnadsutviklingen og bidra til bedre bunnlinje ved å jage kostnader. Utfordringen er å få oversikten så raskt som mulig.

Drømmen var at BI skulle bidra til større topplinje. Derfor kalte man det optimistisk for Business Intelligence. Men det er lite intelligens i hva som har skjedd hvor.

Økonomisystemet og BI er som å se på utviklingen i bakspeilet. Hvis det er stabile politiske forhold og et marked i utvikling, vil ekstrapolering av utviklingen være tilfredsstillende, men i dagens urolige marked må forståelsen for øyeblikkets utvikling økes vesentlig.

Det forrige tiåret har vært dramatisk på en rekke områder. It har måttet tilpasse seg skiftende utfordringer etter at dot.com-optimismen fikk sitt sammenbrudd.

Infrastrukturutviklingen har bidratt til reduserte kostnader. Prisen for tilsvarende ytelse i 2011 er en brøkdel av hva den var for ti år siden. Det gjelder spesielt minne, platelagre og prosessorer.

Konsekvensen er at vi har tatt vare på data, nærmest uten vurdering, kanskje er det smart. Med en vekst på rundt 50 prosent hvert år, er det nå snakk om TB og PB, mens det i 2001 for det meste var snakk om GB.

Datavarehusene har est ut. BI-verktøyene henger fortsatt med, men det er relativ sett mest avansert rapportering med balansert målstyring og grafisk visning av utviklingen inklusive nøkkeltall, KPI-er.

Spørsmålet er om virksomheten kan styres etter nøkkeltall. De måler hva man definerte var interessant. Spørsmålet er om det fortsatt er relevant? Derfor må alle som jobber aktivt med data, diskutere om hvordan man skal få fatt i ekstra data, som kan benyttes for bedre innsikt i bedriftens og markedets utvikling.

Hvilke data er viktige for det daglige arbeidet? Alle burde svare på det. Det interessante er ikke de dataene man har, men de man trenger for å forstå hva som hender. Først da kan det tas bedre beslutninger.

Selv toppledelsen tar for mange beslutninger på sviktende grunnlag. Markedet og de økonomiske lærestedene understreker det.

Konsekvensen er at andre data må utnyttes. Det er bare å innse at forbrukernes synspunkter påvirker bedrifters utvikling på en helt annen måte enn tidligere. Det er uttalelser på blogger og sosiale nettsteder som påvirker. Der fremmes det synspunkter som forretningssystemene ikke fanger opp, som påvirker bedriftenes arbeidsbetingelser som aldri før.

Derfor vil det i løpet av fem år bli nødvendig å foreta helt andre analyser enn i dag. For det første skal alle de lagrede forretningsdataene analyseres mer inngående. Til det kreves det mer avanserte søkefunksjoner og bedre analyseverktøy.

For det andre må bedriftene søke etter skytjenester som kan analysere data på sosiale nettsteder som er relevante for markedsutviklingen. Spørsmålet er hvem som kan analysere resultatene. Det kreves mange flere ansatte med analytisk kompetanse, mer enn hundre tusen ifølge konsulentfirmaet McKinsey.

Data beveger seg eller er i ro. Data som plukkes opp av sensorer beveger seg. Håndteringen av slike data betegnes Streams. Det handler etter hvert om å analysere data i det de fanges opp.

Ikke alltid klarer man å analysere data når de beveger seg. De kjernefysiske dataene fra Cern blir forbehandlet og deretter lagret. Tilsvarende vil det være med mye øyeblikksdata.

De fleste dataene vi arkiverer er ustrukturerte. Det som skjer på sosiale nettsteder er ustrukturert i forhold til virksomhetens interesser, men de inneholder mye data som kan være viktige.

Derfor vil vi benytte lærdom fra tungregning for bearbeiding av de ustrukturerte dataene. Vi vil spre dem over tusenvis av datamaskiner med en oppgave å finne data knyttet til virksomheten.

Disse dataene er impulser for styring. De kan raffineres ytterligere og bidra til økt utsikt over veien, slik at beslutning om veivalg blir klarere.

Les om:

Ahlerts Hjørne