Altibox går forbi Get

Altibox går forbi Get

Altibox er nå største utfordrer til Telenor foran Get i bredbåndsmarkedet totalt.

Det var ved utgangen av 1. halvår var det 414 000 husstander og 23 000 bedrifter som hadde fibertilknytning i Norge.

Det går fram av Post- og teletilsynets ekomstatistikk for 1. halvår 2013. Der kan vi også lese at fibernett omsatte samlet for 1,08 milliarder kroner i første halvår i år.

Både kabel og fiber øker

Veksten i privatmarkedet var samlet 18 000 i første halvår. xDSL ble redusert med 25 000, fiber vokste med 28 000 og kabel med 17 000. I fjor var fiberveksten 81 000 og en ren lineær framskriving skulle indikere at den blir bare 56 000 i år. Likevel tyder mye på at den blir på fjorårsnivå. Altibox regner med over 40 000 som i fjor og Telenor har signalisert en sterkere vekst i 2. halvår. Og de to samlet sto for 23 000 av de 28 000 i første halvår. En av årsakene til dette er at svært mye tele i jorda begrenset veksten på fiber i 1. halvår.

xDSl omsatte i første halvår for 1,43 milliarder kroner i privatmarkedet. xDSl sank med xx antall abonnement og 45 millioner i omsetning. Antall bredbåndsabonnement basert på xDSL i privatmarkedet var 713 000 ved utgangen av første halvår 2013, en nedgang på 25 000 abonnement sammenlignet med utgangen av 2012.

Bredbånd over kabel omsatte for 819 millioner kroner i første halvår – en økning på 82 millioner. Bredbånd over kabel-TV-nett er den nest største tilknytningsformen i privatmarkedet med 577 000 abonnement ved utgangen av første halvår 2013, mot 560 000 ved utgangen av 2012. En økning på 17 000 der Get har tatt brorparten.

Bredbånd over fiber omsatte for 787 millioner kroner – en økning på 125 millioner kroner i første halvår. Det var 414 000 fiberkunder i privatmarkedet første halvår – en økning på 28 000. Fiber i bedriftsmarkedet har nå 23 000 abonnenter og omsatte for 343 millioner kroner.

Altibox større enn Get

For første gang har PT laget en oversikt som samler alle Altibox-partnerne. I bredbåndsmarkedet totalt målt i antall privatabonnement hadde Telenor 1.juli 46 prosent, Altibox 16 prosent, Get 13,2 prosent og Next Gen Tel 8,3 prosent. Av kundene som abonnerte på 30 Mbit/s eller mer (høyhastighetsmarkedet) dominerer Altibox med 41,3 prosent, Get med 23,4 prosent og Telenor med 16,2 prosent.

Målt i omsetning vil nok utslagene være enda sterkere da oversiktene også viser at 414 000 fiberkunder utgjorde nesten like mye i omsetning som 577 000 kabelkunder. Målt i selskapsomsetning må det imidlertid tas i betraktning at Get også har et stort antall kunder som ikke har bredbånd, men bare TV. Men selv samlet kan det synes som om Altibox-felleskapet er i ferd med å forbigå Get som største utfordrer til Telenor på Internett og TV.

Hastighet

For privatkunder med fiberaksess har 34,7 prosent en kapasitet på 30 Mbit/s eller mer ved utgangen av første halvår 2013. For privatkunder med xDSL eller bredbånd over kabel-TV er tilsvarende andel henholdsvis 3,3 prosent og 17,1 prosent ved utgangen av første halvår 2013.

Det er verdt å merke seg at kabel-operatørene Canal Digital og Get har et meget stort antall lavhastighetskunder på kabel. 39,8 prosent abonnerer på 10 Mbit/s eller mindre. Disse målingene avspeiler også i høy grad operatørenes standardhastigheter. Nå tilbyr nesten alle laveste fiberabonnement på 30 Mbit/s og Telenor har økt hastigheten på xDSL betydelig. Det til tross – mange abonnerer slett ikke på de hastighetene som nettet de er tilknyttet kan yte. Det gjelder spesielt kabel.

Bedriftsmarkedet tregt

Tallene til PT avslører at bedriftsmarkedet på ingen måte ennå har sett behovet for høyhastighetsnett og kanskje også betydningen av nettbaserte Sky-tjenester. Det til tross for at både Telenor, Broadnet og Altibox nå er svært aktive i det markedet.

Ved utgangen av første halvår 2013 var det om lag 136 000 abonnement i bedriftsmarkedet, en økning fra 134 000 abonnement ved utgangen av 2012. Denne veksten kommer etter en lengre periode med svak nedgang i antall abonnement i bedriftsmarkedet.

Antall bredbåndsabonnement basert på xDSL i bedriftsmarkedet var 108 000 ved utgangen av første halvår 2013, en nedgang på om lag 2000 abonnement sammenlignet med utgangen av 2012. Samlet utgjorde dette hele 80 prosent av totalt antall abonnenter i bedriftsmarkedet, mot 82 prosent ved utgangen av 2012.

Også i bedriftsmarkedet er bredbånd over fiber den tilknytningsformen med størst vekst. Ved utgangen av første halvår 2013 var det i underkant av 23 000 slike abonnement i bedriftsmarkedet, en økning på over 3 000 abonnement sammenlignet med utgangen av 2012. Men fortsatt er bare 17 prosent av bedriftsabonnementene var basert på fiber, en økning fra 15 prosent.

Og heller ikke hva angår hastighet er bedriftsmarkedet særlig offensivt.

For alle aksessteknologiene under ett har 86,2 prosent av bedriftskundene en oppstrøms kapasitet på mindre enn 10 Mbit/s ved utgangen av første halvår 2013. Ved utgangen av 2012 var tilsvarende andel 89,0 prosent. Andelen som har 30 Mbit/s eller mer har økt fra 2,9 prosent ved utgangen av 2012 til 4,5 prosent ved utgangen av første halvår 2013.