Åpne løsninger for det offentlige Norge

Mange kommuner er redde for hva som skjer når de statlige fellesavtalene skal avvikles. Det har de ingen grunn til å være, skriver it-sjefen i Sarpsborg.
Jeg hilser med glede utspillet om oppheving av enkelte leverandørers tilnærmede monopolstilling med henhold til levering av programvare og relaterte tjenester til offentlig sektor, og støtter dette fullt ut.

Det er nå viktig at dette utspillet raskt følges opp med konkrete tiltak fra departementets side, for at det skal få en reell effekt i det offentlige Norge.

Tiltakene bør ta utgangspunkt i de standarder og krav som allerede finnes for informasjonsutvikling, både globalt og nasjonalt, men samtidig sørge for å kvalitetssikre implementeringen av disse i forhold til offentlige krav og ønsker. På denne måten vil man sikre at tiltakene får en nødvendig oppdragende effekt i leverandørmarkedet og ikke kun er avhengig av enkelte offentlige organisasjoners kompetanse og ressurser.

Et paradoks i denne sammenheng er at statlige it-prosjekter ikke har fulgt sine egne standarder og anbefalinger for offentlig datakommunikasjon (NOSIP 3) som Statskonsult har utarbeidet, og hvor nettopp konkurranse basert på åpenhet og internasjonale standarder er lagt til grunn.

Select-avtalen med Microsoft har vært en stor hindring for å sikre reell konkurranse i markedet og dermed effektiv bruk av it i offentlig sektor.

Fra kommunalt hold har dette hatt den effekt at leverandører av løsninger til offentlig sektor i dominerende grad har bygget sine løsninger kun på Microsoft teknologi og dermed utelukket teknologi basert på åpne standarder og åpen kildekode. Dette har igjen ført til at kostnader til programvare og lisenser i mange tilfeller har blitt unødvendig høye for kommunene, samtidig som sikkerheten ikke alltid har vært så god som ønskelig.

I tillegg har bruk av proprietær objekt- og meldingsteknologi vanskeliggjort datakommunikasjon mellom forvaltningsnivåene og mot innbyggerne.

For å kunne tilby nye og bedre tjenester for innbyggerne, blir forutsigbarhet i bruk av og investeringer i it stadig viktigere, ikke minst siden det offentlige Norge hittil har hatt et forsprang i utbredelse og bruk av it i forhold til andre land. Dette forspranget eksisterer ikke lenger, da flere land i Europa, bl.a. gjennom tilgang til betydelige EU-midler, har kommet lenger på flere områder i å tilby interaktive tjenester mellom det offentlige og innbyggerne. Mer åpenhet og klarere spilleregler mellom det offentlige og private aktører på dette området, tror jeg er en forutsetning for at Norge skal kunne nå de målsetningene som settes om en mer effektiv offentlig forvaltning.

At firmaer som har levd godt på salg av MS-lisenser er bekymret, understreker hvor riktig dette initiativet er. Mht uttalelsen fra Sven Erik Wilthil, er det et faktum at it aldri har vært et prioritert område i KS, da KS både mangler kompetanse og ressurser på dette området. Tilsvarende organisasjoner/overbygninger i andre land har en betydelig større satsing og engasjement innen it.

For en kommune på Sarpsborg størrelse vil bruk av løsninger bygd på "Åpne standarder" og "Open Source" innebære mulighet for millionbesparelser på it-kostnadene, samtidig som effektivitet og sikkerhet kan økes.

Sarpsborg kommune har gjennom flere år brukt teknologi og verktøy basert på bl.a. "Open source" og Linux i sine løsninger, med meget gode erfaringer både mht. sikkerhet, kapasitet, stabilitet og support.

Jeg ser derfor med forventning fram til ytterligere tiltak på dette området, slik at it kan bli et effektivt verktøy for å forbedre tjenesteproduksjonen i det offentlige, og ikke kun et kostnadselement som er vanskelig å styre.