Bånn bunnlinje

Bånn bunnlinje

I 2002 hadde it-bransjen i Norge samlet sett et negativt driftsresultat på hele 1,9 milliarder kroner, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).
SSB kaller it-bransjen for bedrifter innenfor databehandlingsvirksomhet. Til sammen omsatte disse bedriftene for 42,6 milliarder kroner i 2002. Næringen hadde et negativt driftsresultat på 1,9 milliarder kroner. Dette er likevel en forbedring fra året før.

SSB presenterer ikke sammenlignbare tall i forhold til andre bransjer, men saksbehandler Anette Kalvøy i SSB, påpeker at det ikke er vanlig at en hel bransje på denne måten går med underskudd.

-- Vi må imidlertid være oppmerksomme på at dette er tall fra en periode i den norske it-bransjen der det var store omveltninger i form av konkurser og tilsig av nye bedrifter. Et slikt negativt hovedtall utelukker selvsagt ikke at mange aktører også kan ha gjort det bra, påpeker Kalvøy.

Statistisk sentralbyrås (SSB) statistikk bygger på regnskapstallene til de ulike bedriftene. Tallene SSB presenterer i 2004, er basert regnskapstallene for 2002 som ble levert i løpet av 2003, og derfor henger de litt etter tidsmessig.

Omsetningen i 2002 viste en nedgang på 6 prosent fra året før. Næringen sysselsatte 38.858 medarbeidere.

Mindre utgifter

Omsetningen i 2002 lå fremdeles over 2000-nivå, men utviklingen var negativ i forhold til 2001 og omsetningsveksten de foregående årene. Det samlede driftsresultatet var derimot forbedret i 2002 i forhold til året før. Selv om driftsinntektene gikk ned med nesten 5 prosent, klarte it-bransjen samlet sett å redusere sine driftskostnadene med nærmere 10 prosent.

Til tross for redusert omsetning økte verdiskapningen til it-bransjen målt i en såkalt bearbeidingsverdi med 2 prosent til 19,3 milliarder kroner i 2002. Med bearbeidingsverdi menes den verdien bransjen selv tilfører de varer og tjenester den kjøper inn, før varene i form av produkter eller tjenester selges videre. Den økte verdiskapningen kommer som en følge av de reduserte driftskostnadene.

Lønnskostnadene gikk også ned i 2002, og ble lavere enn bearbeidingsverdien. Året før var lønnskostnadene i bransjen faktisk høyere enn denne bearbeidingsverdien. I praksis betydde det at selskapene betalte mer ut til sine medarbeidere enn det de fikk igjen i form av økt verdier på tjenester og produkter.

Konsulentene sliter

Ikke overraskende viser tallene fra SSB at konsulentdelen av it-bransjen hadde det tøffest i 2002. De omsatte for 31,4 milliarder kroner i 2002, en nedgang på 2,5 milliarder kroner. Driftsresultatet viste derimot en svak forbedring i forhold til året før. 30.185 personer var sysselsatt innenfor konsulentvirksomhet i 2002.

SSB forteller videre at bedriftene innenfor databehandlingsvirksomhet økte investeringene med 20 prosent sammenlignet med 2001. Konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare, som sto for over 72 prosent av omsetningen i næringen, hadde en nedgang i investeringene på 44 prosent.

Bedriftene innenfor databehandling, drift av databaser og annen databehandlingsvirksomhet økte derimot investeringene, med investeringer på henholdsvis 714, 407 og 238 millioner kroner. Investeringstallene viser anskaffelser fratrukket salg.