Bedring i EDB

Omsetningen er stabil og driftsresultatet ble positivt for EDB Business Partner i andre kvartal. Men konsernsjef Endre Rangnes er ikke fornøyd og venter ingen snarlig markedsforbedring.

EDB Business Partner omsatte i andre kvartal for 1,11 milliarder kroner med et driftsresultat (EBITA) på 61 millioner. Justert for salgsgevinst er omsetningen på samme nivå som andre kvartal i fjor - 1,09 milliarder.

Kostnadsreduksjoner bidrar til en bedring i driftsresultatet (EBITA) på 39 millioner kroner fra samme periode i fjor.
Resultat etter skatt viser et underskudd på 19 millioner kroner mot et underskudd på 59 millioner i samme periode i fjor.

-- Omsetningen gjenspeiler et relativt flatt marked for våre tjenester. Resultatene blir gradvis bedre etter som iverksatte tiltak får full effekt. Resultatmarginen er likevel ikke god nok, og konsernet generer en for lav
kontantstrøm. Dette understreker behovet for å forsette arbeidet med å bedre driften, sier konsernsjef Endre Rangnes i en kommentar.

Det er primært utviklingen innen driftsområdet som bidrar til å opprettholde omsetningen. Utviklingen i konsulentområdet, som er avviklet fra 1. juli, gir det største negative bidraget.

Telekom-området har noe svakere omsetning enn fjoråret, men markert bedre lønnsomhet.

Omsetningsutviklingen innen bank og finans er stabil og lønnsomheten er bedret, men fremdeles ikke tilfredsstillende, ifølge selskapet.

Det er varslet en større omstilling av forretningsområdet bank og finans, som omfatter en ny organisering, ny leveransemodell og endret produktstrategi. I tillegg er det iverksatt et arbeid med å utvikle bedre permanente kvalitetsikringssystemer. Organisasjonsstrukturen er klar og det arbeides gjennom sommeren med å klargjøre alle detaljer i omstillingen. Denne iverksettes i løpet av tredje kvartal.

-- Ved siden av en for svak lønnsomhet har konsernet meget tydelige utfordringer på områdene kundehåndtering og markedstilpasning. Dette er utfordringer som det har tatt for lang tid for hele konsernet å fullt ut ta inn over seg. Forretningsområdet bank og finans står nå overfor en omstillingsprosess som adresserer disse utfordringene. Våre sterkeste kort i denne omstillingen er en unik bransjekompetanse, en produktportefølje som i hovedsak holder en høy internasjonal standard, samt en markert vilje til endring, sier Rangnes.