SAMARBEID: Oslo og Bergen skal samarbeide på digitaliseringsområdet. Det oppfordres også at regjeringen tar en mer aktiv rolle i dette arbeidet. Fra venstre: byrådene Harald Schjelderup og Raymond Johansen. Videre ser vi også finansbyrådene Dag Ul

SAMARBEID: Oslo og Bergen skal samarbeide på digitaliseringsområdet. Det oppfordres også at regjeringen tar en mer aktiv rolle i dette arbeidet. Fra venstre: byrådene Harald Schjelderup og Raymond Johansen. Videre ser vi også finansbyrådene Dag Ulstein og Robert Steen som har det daglige digitaliseringsansvaret. 

Bergen + Oslo = sant

Byrådslederne fra Bergen og Oslo samles i dag for å undertegne en samarbeidsavtale på digitaliseringsområdet.

Byrådslederne Raymond Johansen fra Oslo og Harald Schjelderup fra Bergen undertegner i dag samarbeidsavtalen som vil knytte de to byene tettere sammen på digitaliseringsområdet. De to byrådslederne ønsker også å understreke viktigheten av at også regjeringen tar en mer aktiv del i digitaliseringsarbeidet som pågår i de store byene, og ser gjerne at man oppretter et eget forum der de store byene og regjeringen kan samarbeide tettere. Et eget forum for å se på hvordan man kan lage en nasjonal digitaliseringsplan for samarbeid mellom de største byene er en sentral del i det arbeidet som Bergen og Oslo nå setter i gang.
 
– Når så mange aktører mener digitalisering av offentlig sektor er så fragmentert og tilfeldig er det vårt ansvar å handle. Regjeringen makter ikke å gjøre nok og vi som kommuner blir for små alene. Folk flest er ikke opptatt av om det er kommunen, fylkeskommunen eller en annen offentlig etat som har gjennomføringsansvaret for tjenester, de er opptatt av om de får de tjenestene de skal ha. Hvis dagens utvikling får fortsette vil folk som har råd til det i stedet velge tjenester fra multinasjonale selskap. Da har vi mistet samfunnsmodellen som vi kjenner i dag.

– Vi er begge begeistret over mulighetene som finnes i moderne teknologi og nye digitale løsninger. Vi arbeider for å bygge klimavennlige, rettferdige og fremtidsrettede byer hvor innbyggerne skal oppleve kommunen som en medspiller som leverer tjenester av høy kvalitet, sier Raymond Johansen og Harald Schjelderup.

I praksis

I Bergen og Oslo er det finansbyrådene Dag Ulstein og Robert Steen som driver det daglige digitaliseringsarbeidet. De har pekt ut noen hovedområder de skal samarbeide om i første omgang.
 
– Transport er et område hvor vi har mye vi kan lære av hverandre. Kollektivselskapet Ruter i Oslo er kanskje de som har kommet lengst innenfor digitalisering i hovedstaden og har hatt en imponerende trafikkvekst. Derfor er blant annet konsernsjefen i Ruter nå i Bergen for å lære oss om hvordan de jobber, sier Bergens finansbyråd Dag Ulstein.
 
I tillegg til transport peker byrådene på helse og velferdsteknologi, smarte bygg og automatisering og robotisering som satsingsområder. Robert Steen viser til Bergens “robot” Digifrid som det mest kjente robot- og saksbehandlingsverktøyet i offentlig sektor. Nå vil Oslo lære mer om hvordan Bergen jobber med brann og redning på automatiseringsområdet:


– Brann- og redningstjenesten bør automatisk få informasjon om hvor det oppholder seg bevegelseshemmede i bygg når det brenner, i tillegg til at droner enklere enn mennesker kan skaffe seg oversikt over situasjonen når ulykken er der. Her tror jeg Bergen har kommet lengre enn oss.