Beskytt dine varemerker

Beskytt dine varemerker

Et varemerke er et kjennetegn næringsdrivende benytter for å skille sine varer og tjenester fra andres. Beskytter du dine varemerker, vil du sikre deg mot andres uberettigede bruk.
Varemerker er blant bedriftens mest verdifulle aktiva, og som ingredienser i markedsføring er de helt nødvendige. Coca-Cola, Microsoft og McDonalds er alle varemerker som gjennom tidens løp er blitt svimlende verdifulle. En bedrift kan ha et felles merke for alle sine varer og tjenester, eller hvert enkelt produkt kan gis sitt eget merke.

Et varemerke kan fremstå i en rekke forskjellige former. Den ene hovedgruppen av varemerkene er ordmerkene, dvs. et merke som består av ett eller flere ord, for eksempel Rottefella eller Casa Fiesta. Også slagord kan i spesielle tilfelle fremstå som varemerker i denne gruppen, eksempelvis; 8Smaken er hovedsaken8 eller Nikes "Just do it".

Den andre hovedgruppen av varemerker er figurmerkene. Disse kan bestå av en eller flere figurer, eller i kombinasjon med ord. En stor del av figurmerkene vil være slike som omtales som en bedrifts logo. Eksempler her kan være Lacostes krokodille, eller Adidas karakteristiske tre striper.

En spesiell form for varemerke er vareutstyr. Her er det varens innpakning eller spesielle form som fungerer som kjennetegn. Et eksempel er flasken til Bliw-såpen. Også tall og bokstaver benyttes som varemerker, for eksempel IBM og 4711. Fra USA har man flere eksempler på at 8moving images8 eller rørlige bilder er registrert som varemerker. Dessuten finnes det også eksempler på at en farge eller en fargekombinasjon er blitt registrert som varemerke. Både i Norge og i USA er fargen rosa registrert som varemerke for byggeisolasjonsmateriale. I den senere tid er det åpnet for at også kjennetegn som kan oppfattes med andre sanser enn synet, så som lyd og lukt, kan beskyttes. Eksempel på lydmerke er Metro-Goldwyn-Mayers brølende løve. EUs varemerkemyndighet, OHIM, har akseptert duften av nyslått gress for golfballer.

Beskyttelse av dine varemerker kan du oppnå på to måter; enten ved registrering eller ved innarbeidelse. Et varemerke vil som regel bli brukt ved lanseringen av et produkt eller en tjeneste. På dette tidspunkt vil det i de fleste tilfelle ikke være tilstrekkelig innarbeidet. For å oppnå varemerkebeskyttelse ved innarbeidelse vil det som regel være nødvendig med en fast og langvarig bruk av merket som kjennetegn. En raskere og sikrere form for beskyttelse består i å registrere varemerket hos Patenstyret før lansering av produktet eller tjenesten.

Ved en registrering får du dessuten et registreringsdokument som et håndfast bevis for den rett du innehar. Å hevde rett på bakgrunn av en innarbeidelse er mer usikkert. Det kan være svært vanskelig å bevise at så er tilfelle.

Søknad om registrering av varemerker inngis til Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern). Det vil som regel være fordelaktig å benytte profesjonell hjelp under søknadsbehandlingen. Det kan være både arbeids- og tidkrevende å søke registrering av et varemerke. Dessuten vil det ofte være nødvendig med innsikt i et vanskelig tilgjengelig rettsområde. Slik assistanse tilbys av patentkontorer og flere advokatfirma.

For å oppnå registrering av et varemerke er det særlig to hovedvilkår du bør være oppmerksom på; Det ene er at merket innehar det nødvendige særpreg, slik at det skiller dine produkter fra andres. Beskrivende kjennetegn kan derfor ikke godtas. Man får eksempelvis ikke registrert GROVBRØD for bakervarer. Det andre er at merket ikke strider mot andres etablerte rettigheter.

Et beskyttet varemerke gir en enerett (monopol) til bruk av varemerket som kjennetegn for varene/tjenestene i næringsvirksomhet. Eneretten kan benyttes offensivt, f. eks. som basis for lisensavtaler, til å dele opp markedet etc. Videre kan eneretten brukes defensivt til å nekte andre å bruke det samme eller lignende merker for sine varer eller tjenester. Eneretten gjelder uansett om merket benyttes på varen, i reklame, på dokumenter, i domenenavn, ved muntlig omtale og uavhengig av om produktet er bestemt til bruk i Norge eller for eksport. Beskyttelsen gjelder imidlertid bare for varer og tjenester av samme eller lignende slag som dem du har merket registrert eller innarbeidet for. En registrering kan i prinsippet vare evig, men må fornyes hvert 10. år mot en avgift.

Varemerkeregistreringen er gyldig kun i Norge. Ønskes beskyttelse i andre land, må man i utgangspunktet søke separat i de enkelte land. Det er imidlertid mulig å søke i mange land samtidig via en enkelt søknad til Patentstyret. I slike tilfelle kan man anvende en såkalt 8Madrid-søknad8. Videre er det mulig i søke for hele EU under ett gjennom en EU-søknad.

Beskyttelse av varemerker er noe mange bedrifter slurver med. Her ligger det en mulig kilde til store verdier. Riktig oppfølging av varemerker kan være det som gjør din bedrift til en vinner på markedet!

Espen Skjerven,
Codex Advokat Oslo AS