Stordata haster ikke

Paul Chaffey, KMD

Stordata haster ikke

Stordata er en teknologi som tigger etter å bli brukt i det offentlige. Det vil likevel ta tid før det er utbredt.

Stordata (fra amerikansk «Big Data») er en løfterik teknologi. Ved å kombinere store mengder av forskjellige og tilsynelatende urelaterte data skal det være mulig å få ny innsikt. Dette skal skje i sann eller nær sann tid, og bistå til bedre beslutninger, raskere reaksjon på avvik fra normaltilstander og langt høyere ressurseffektivitet.

Norge er et samfunn som er blant de mest digitaliserte i verden, så det skal ikke komme som noen overraskelse at offentlige myndigheter her til lands studerer på mulighetene for å utnytte stordata. Dette er likevel et langt lerret å bleke, og mesteparten av offentlig sektor har ikke kommet i gang med dette ennå, langt de fleste sitter på gjerdet, ifølge en ny rapport om temaet.

Stordata-rapporten

Stordata er åpenbart en teknologi som er kanskje særlig velegnet for å løse oppgaver i offentlig forvaltning og samfunnsstyringen. Både samferdsel, helsesektor, miljøforvaltning, forskning og flere andre fellesskapsområder er pekt ut som gode kandidater til å forbedres og videreutvikles ved hjelp av stordata.

I tillegg til å være en potensiell bruker av stordata, er naturlig nok offentlig sektor også en viktig datakilde i mange sammenhenger, for at andre skal kunne nyttiggjøre seg data som uansett genereres av offentlige instanser.

Dette har naturligvis også regjeringen tatt inn over seg, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) bestilte i fjor en rapport om stordata i offentlig sektor. Denne rapporten ble utarbeidet høsten 2015, og offentliggjort i tidlig mars måned i år. I sammendraget i innledningen til rapporten, kan vi lese følgende:

«Hovedinntrykket for Norges vedkommende er imidlertid at de fleste offentlige virksomheter har kommet kort i utforsking og bruk av stordata. Majoriteten av offentlige virksomheter følger med på utviklingen uten at de har konkrete satsinger på området, til tross for at de forvalter store datavolumer. En del offentlige virksomheter har interessante pilotprosjekter og forsøk, slik som Statsbygg, Skatteetaten og Nav».

Ingen hast

Selv om en del av hovedkonklusjonen i rapporten ikke akkurat er til å hoppe i taket av glede over, er det likevel ingen tegn til bekymring i KMD:

-- Vi har ikke noen konkrete planer om en bestemt oppfølging av rapporten. Dette er en del av grunnlagsarbeidet vi har gjort i forbindelse med stortingsmeldingen vi snart  legger fram. Så vil det vel først og fremst være sånn at innenfor de ulike sektorene har de et ansvar for å se hvordan man kan løse utfordringene på en mer effektiv måte enn i dag, og da kan stordata være en del av svaret. Så må vi vurdere om det må gjøres noe i tillegg, men vi har ikke noen konkrete planer for det i dag, svarer statssekretær Paul Chaffey i KMD på Computerworlds spørsmål om denne rapporten kommer til å få noen direkte følger eller konkret oppfølgning.

Han gir heller ikke noe inntrykk av at det haster med å komme i gang med mer avansert utnyttelse av data i det offentlige, han gir uttrykk for at dette er noe som de enkelte sektorer og etater selv får ta fatt i, i sitt eget tempo.

Kompetansemangel?

I den delen av rapporten som viser statusen for bruk av stordata i det offentlige Norge, kommer det fram at de som har kommet lengst og har gjort mest, er de virksomhetene som har en strategisk forankring om å gjøre det.

Ikke overraskende nevnes Statens vegvesen og Helsedirektoratet spesielt her. Dette er etater som er godt vant med å generere og bruke data, både operasjonelt og innen forskningen. I rapporten kan vi lese at disse etatene har «kommet langt i å tilgjengeliggjøre sanntidsdata for analyser i ordinær drift og forvaltning. De har allerede kunnet ta ut gevinster for eksempel i form av bedre informasjon til beslutningstakere og publikum».

Samtidig peker rapporten på at majoriteten av offentlige virksomheter synes å sitte på gjerdet, de «følger med på utviklingen uten at de har konkrete satsinger på området».

Det er klart at her er det flere utfordringer, blant annet på kompetansesiden. Rapporten nevner at det er et fellestrekk i graden av utvikling at de tunge dataforvalterne med store ressurser og med store og profesjonelle fag- og it-miljøer som har kommet lengst. Chaffey fremholder at det holder likevel ikke med it-kompetanse alene:

-- Man kan ikke overlate til it-avdelingen å gjøre ting alene, dette må være en del av virksomhetens strategi, sier han.

Jobber videre med mulighetene

Selv om statssekretæren ikke gir inntrykk av at utvikling av stordata i offentlig forvaltning er en hastesak akkurat nå, gir han likevel et klart inntrykk av at det vil komme. Samfunnet står overfor utfordringer i framtiden der alle verktøy må vurderes.

-- Det viktigste vi må gjøre nå, er å løfte fram at her er det masser av muligheter. Vi er jo i en situasjon i landet vårt der oljeinntektene kommer til å gå ned i årene som kommer, hvor kostnadene til helse og omsorg kommer til å gå opp, fordi vi får en eldre befolkning. Da blir vi nødt til å utnytte ressursene bedre. Her finnes kanskje ett av verktøyene vi kan bruke for å få mer ut av ressursene våre, i bruk av stordata, sier han.

-- Nå har vi fått et grunnlag i form av noen vurderinger av hva slags muligheter som ligger der, og så er det vårt ansvar å jobbe videre med det, avslutter Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les om:

Big Data