Bør telefonsystemet oppdateres?

Bør telefonsystemet oppdateres?

Mange virksomheter opplever at deres systemer for telefoni er helt eller delvis utdaterte og i tillegg dyre i drift. Større virksomheter med flere lokasjoner mangler ofte en helhetlig telefoniløsning som binder virksomheten sammen.
Samtidig er telefonisystemene kritiske for at virksomheten skal få betjent sine kunder og utført sine oppgaver. Ip-telefoni får en stadig sterkere stilling i forhold til tradisjonell telefoni, men en utskifting av eksisterende løsninger innebærer betydelige investeringer. Ved valg av type løsning er det mange forhold som det bør tas hensyn til.

Veivalg og strategi: spørsmål som melder seg når man begynner å se på disse problemstillingene er: Hva finnes av ny funksjonalitet og hva har vi behov for? Kan vi redusere kostnader ved å ta i bruk ny teknologi? Har den nye teknologien god nok kvalitet og stabilitet? Det er fornuftig å bruke noe ressurser på å utforme en telefoniløsning som er gjennomtenkt og tilpasset virksomhetens strategi (hovedstrategi og ikt-strategi).

Som en del av prosessen bør dagens nett, telefonisystem og samtalemønster kartlegges. Videre må behovene defineres, det må blant annet tas stilling til bruk av sentralbordfunksjoner, ringegrupper, eventuell integrasjon mot signalanlegg og alarmanlegg, krav til telefonapparatene og nivå på service og vedlikehold.

Vi anbefaler at flere personer i ulike deler av virksomheten intervjues for å konkretisere behovene. Funksjonalitet som er i bruk i dagens system bør ikke fjernes uten at det finnes gode grunner for det.

IP-telefoni og nettverket. Det finnes flere mulige grader av implementering av ip-teknologien i telefonsystemet, fra ren ip-telefoni hvor telefoniserver og apparater er ip-basert, til tradisjonell telefoniserver med tradisjonelle telefonapparater, men transport av tale over ip mellom lokasjonene (ip-trunking).

I en ren ip-løsning bør hver bruker ha egen svitsjet port i LAN-et. Videre benyttes ofte separate VLAN for tale og data. Dette gjør det enklere å kontrollere taletrafikken, men gir samtidig noe mindre fleksibilitet og noe mer administrasjon.

Generelt bør taletrafikken prioriteres i forhold til annen IP-trafikk. Ved overføringer over WAN kan strekkene for overføring deles opp i LAN, aksessnett, fordelingsnett og stamnett. (se figur).

Det er kompliserende hvis samtalene skal overføres gjennom flere operatørers IP-nett. Disse operatørene kan ha samtrafikk gjennom et samtrafikkpunkt, for eksempel NIX i Oslo (se figur).

Normalt vil man ikke kunne få gjennomgående prioritering av samtaler gjennom ulike operatørers ip-nett.

Og hva med sikkerhet? Andre nett som benyttes for telefoni gir i utgangspunktet ikke større beskyttelse enn ip-nett. Samtaler i krypterte tunneler over ellers godt sikrede datanett er etter vår oppfatning bedre sikret enn PSTN og gsm. Den andre ytterligheten er ukrypterte samtaler over usikrede wlan, som i tillegg til at de enkle å dekode også ofte er veldig tilgjengelige.

Andre aspekter ved sikkerhet i datanettene er Denial of Service (DoS) -angrep og virusangrep hvor nettet fylles med meningsløs trafikk. Slike angrep kan blokkere nett og maskiner dermed telefonsamtalene over ip. Bruk av egne VLAN for taletrafikk vil kunne gi økt beskyttelse mot denne type angrep.

nn Hvordan velge? Vi anbefaler en 8top-down8 tilnærming når en virksomhet skal anskaffe ny telefoniløsning. Et viktig spørsmål som skal besvares er: Hvordan oppnå en funksjonalitet, pris og driftskostnad som harmonerer med virksomhetens mål?

Hva som er økonomisk mest fordelaktig for den enkelte virksomhet ser man først etter en kartlegging av utstyr og behov.

Momenter som taler til fordel for ip-telefoni er bl.a. fleksibilitet og enhetlig nett og driftsorganisasjon. Momenter som kan tale for en tradisjonell løsning er bl.a. investeringsbeskyttelse og velprøvd teknologi.

nn Konklusjonen fra den enkelte virksomhets analyse kan bli at virksomheten bør holde seg til en ren tradisjonell løsning, men vi ser ofte at man er tjent med å innføre ip i større eller mindre grad.

Vi kommer imidlertid ikke utenom at kvaliteten på datanettet er en helt kritisk faktor for en telefoniløsning basert på ip.

Bjørn E. Bjørnstad;
ansatt i Telesafe Consulting AS.