Brede Follo-ambisjoner

Brede Follo-ambisjoner

Seks av sju kommuner i Follo har etablert et it-prosjekt med storeit-ambisjoner. Det er mange skjær i sjøen, men ingenting å si påinnsatsviljen.
Follo-regionen består av de 7 kommunene i Akershus som ligger syd for Oslo, med grense mot Østfold. Kommunesamarbeid og sammenslåing har vært diskutert i hele og deler av regionen opp gjennom de siste 20 årene.

Senest for få uker siden var representanter fra høyeste hold i alle kommunene samlet for å diskutere fordeler og ulemper ved enkle eller større sammenslåinger. Parallelt med dette er regionen nå med hjelp av midler fra Høykom i ferd med å etablere et felles nettverk med felles sentrale tjenester og it-relaterte oppgaver.

Populært

I vår var moderniseringsminister Morten Andreas Meyer på besøk for å studere det arbeidet regionen har fått til, nå i høst omtaler kommunalminister Erna Solberg prosjektet som meget interessant.

Follo-kommunene - Oppegård, Ski, Ås, Vestby, Frogn og Nesodden - har etablert et bredbåndbasert samarbeid innen it-drift, it-tjenesteutvikling, byggesak/geodata og arkiv/saksbehandling.

I tillegg omfatter Folloprosjektet samarbeid med forskning og næringsliv i forbindelse med etablering og utprøving av elektroniske signaturer.

-- Dette er eksempler som viser at det er stor aktivitet. Bredbåndsutviklingen er nå meget god og dekning og tilknytning øker stadig. Det er avgjørende at vi har som bakteppe at et ensidig fokus på teknologi eller infrastruktur alene ikke er tilstrekkelig. Uten fokus på kompetanse til å ta tjenestene i bruk, eller at vi har godt og interessant innhold å fylle det med, kommer man ingen vei, sier Erna Solberg.

Varige verdier

Samarbeidet i Follo er tuftet på et samarbeid som har tradisjoner i regionen, og som lenge hare vært koordinert gjennom organisasjonen Follorådet. It-samarbeidet har dermed hatt en plattform å gå ut fra når det skulle etableres. Ikke alle kommuner har et slikt utgangspunkt.

Kommunene skriver selv at en viktig forutsetning for prosjektet er å skape varige verdier. Prosjektet skal designe, pilotere, teste og evaluere nye systemer for interkommunalt samarbeid, for deretter å implementere dette i en fullverdig driftsløsning for hele regionen.

-- Prosjektet er nå delt opp i en rekke delprosjekter, og svært mange mennesker i alle kommunene er etterhvert involvert i prosjektgjennomføringen, forteller Tor Kvien i Oppegård kommune som er leder for totalprosjektet.

Ambisjoner

Kort fortalt består Follo-prosjektet i dag av følgende elementer:

-- En felles portal, Folloportalen, som inngangsport for den digitale folloinnbygger. Gjennom denne skal både innbyggere og det offentlig tilbys elektroniske saksbehandling, i form av skjemaer og leveranser mv.

-- Det skal testes ut løsninger for sikker kommunikasjon, pki i samarbeid med næringslivet.

-- Det skal etableres et felles virtuelt byggesakskontor for Follo.

Kontoret skal basere seg på elektronisk saksbehandling i alle ledd.

-- Det skal etableres et felles bredbåndsnettverk med sikker kommunikasjonsløsninger i hele regionen.

-- Det skal etableres en felles Noark4 elektronisk sak- og arkivløsning .

Skjær i sjøen

Når så mange kommuner skal samarbeide på så mange forskjellige områder, må det blir noen utfordringer i nettverksarbeidet. Ulike politiske ledelser og partier må støtte prosjektet, og bli informert underveis. Slikt demokratisk arbeid tar tid.

På den andre siden har prosjektet fått midler fra Høykom, og prosjektledelsen må vise til/dokumentere resultatene i prosjektet i 2004 for å utløse midlene fra høykom.

Det er også slik at staten bare støtter tiltak knyttet til innhold i et bredbåndsnett, ikke etablering av selve bredbåndet. En betydelig kostnad kommunene selv har måttet ta seg av. Ikke bare grei skuring det heller. Forstår vi representanter for prosjektgruppen riktig ligger det mye hardt arbeid å få et samarbeidsprosjekt i det formatet vi her snakker om til å gli enkelt.

-- Det jobbes hardt i alle ulike ledd av prosjektorganisasjonen. Vi har stor tro på at vi skal få til dette, og gleder oss til å se resultatene av nettverksetableringen etterhvert, sier Tor Kvien.