Brukergruppe for sikkerhet

En brukergruppe for norske interessenter i EU-prosjektet CORAS ble etablert 5. mars. Prosjektet fokuserer på å integrere sikkerhetsaspektet i it-systemene i hele deres levetid.
It-systemer og sikkerhet har tradisjonelt ikke blitt vurdert i sammenheng med hverandre. Ofte har sikkerhet blitt tema etter at systemene er utviklet. Dermed får sikkerheten ofte lite plass i systemdokumentasjonen, noe som gjør at drift og vedlikehold ikke ivaretar sikkerhetsaspektene i tilstrekkelig grad, sier Ketil Stølen, leder av Abelia Innovasjons Fagnettverk på Informasjonssikkerhet.

CORAS-prosjektet har utviklet metodikk og verktøy for modellbasert sikkerhetsanalyse for både eksisterende og nye it-systemer.

Den nyetablerte brukergruppen har utspring i Abelia Innovasjons Fagnettverk på Informasjonssikkerhet. Brukergruppen ble opprettet på initiativ fra Institutt for energiteknikk, moreCom, Nasjonalt senter for telemedisin, Telenor FoU, NTNU og SINTEF.

Brukergruppen vil møtes en gang i halvåret, og har følgende mål:

- spre resultater fra EU-prosjektet CORAS.

- utveksle erfaringer fra industriell anvendelse av CORAS.

- utveksle erfaringer om forskning og videreutvikling rundt CORAS.

- koordinere vedlikehold og forbedringer av CORAS.

- utveksle erfaringer om undervisning og kursvirksomhet basert på CORAS.

- utveksle erfaringer rundt anvendelse og standardisering av CORAS resultater innenfor European Telecommunication Standardisation Institute (ETSI) og Object Management Group (OMG).