Nye redaktører gir nye problemer

Nye redaktører gir nye problemer

KRONIKK: Disse problemene vil du oppleve på sosiale medier.

Sosiale medier gjør alle til "redaktører", og innholdet som benyttes er ikke bare egenprodusert, men også lånt fra mangfoldige kilder. Berikende, men også utfordrende.

Det at alle slipper til, innebærer en rekk uromomenter:

Synlighet

Når alle har anledning til å bli synlige, blir samtidig de med et mer berettiget kvalitetsbudskap utfordret. De kan bli mindre synlige, og det er vanskeligere for publikum å skille mellom kvalitet og troverdighet.

Uklare motiv

Med viral markedsføring og mer kreative innspill for å nå frem og ut, tilsløres en del av motivene. Sterkt engasjement og fanesaker må vike plass for oppmerksomhetsbehov. Ønsket om å skape virtuelle sannheter uten fotfeste i virkeligheten er også en skyggeside ved sosiale medier.

Manglende dybde

Mediabildet preges i stadig større grad av enkeltsaker og en tabloidisering. Den redaksjonelle røde tråd erstattes over tid av sensasjonsfokus. Samtidig gir sosiale medier mulighet til å tenke mer kreativt omkring det å koble sosiale medier med tradisjonelle medier.

Nye redaksjonelle grupper

Mens blogger gjerne stammer fra én avsender, vil man i økende grad se at selskaper og enkeltpersoner med felles interesser går sammen om å utveksle og integrere innhold – dette kan gi medier nye grupper å forholde seg til og tilgang til mer målrettet og gjennomtenkt innhold.

Fordypning

Det tvinges frem et behov for tydeligere redaksjonelt fokus, klarere temaer og sterkere profil fra dem som selvpubliserer. Dette kan gi bedre oppslutning om forskjellige diskusjonsgrupper, som vi allerede ser en del av på for eksempel LinkedIn. En tydelig og konsekvent profil vil kunne belønnes gjennom bedre gjennomslag i vanlige media og mer lojale tilhørere.

Nye publiseringsformater

De etablerte mediekanaler representerer tradisjon, kultur, kunnskap og makt, mens sosiale medier er mer rotløse, open-source-aktige og friere i sitt uttrykk. Vi vil se nye redaksjonelle produkter og sammensmelting av de tradisjonelle. Youtube og filmsnutter har den siste tiden sett lokale varianter: VG, DN og Seher TV, for å nevne noen. Formatene blir mer mangfoldige og mindre tydelige. Dette medfører også at privatpersoner, selskaper og grupperinger bestående av flere selskaper kan jobbe tettere sammen med redaksjonelle medier. Det handler om å berike redaksjonelt mangfold og finne nye modeller, også for å tjene penger. Nye leseplater som Ipad representerer nye formater og nye betalingsmodeller.

Ligg i forkant

I verste fall kan man sløse bort store ressurser i forsøket på å være først ute; samtidig vil flere posisjoner måtte elimineres. Det er ikke rom for 20 moteportaler i Norge, eller 50 landsdekkende IKT-fora. Vi vil få en pluralisering og deretter konsentrasjon. De som er først ute med nytt redaksjonelt innhold, nye formater og nye samarbeidsmodeller, vil kunne gi langsiktig grunnlag for de selskap som tør å satse nå.

Debatt