Partnerskap med sosiale medier

Partnerskap med sosiale medier

KRONIKK: Her er mulighetene en grenseløs verden gir deg.

Koblinger mellom enkeltpersoner øker dramatisk gjennom sosiale nettverk. Lettere kontakt, gjennom delte interesse- og kompetanseprofiler, gjør det viktig å vurdere hvilke nye muligheter for samarbeid som åpnes.

I dag er tette og strategiske samarbeid ofte oppnådd på tradisjonelt vis:

Avtalebasert

Samarbeid utvikles gjennom juridiske avtaler som regulerer rolle, ansvar og fokus. Dette vil fortsatt være viktig framover, men det kan samtidig virke hindrende i forhold til innovasjon og nye relasjoner.

Samarbeid om produkt og teknologi

Samarbeid mellom selskaper knyttes i stor grad til deres hovedaktivitet, framover vil felles kommunikasjonsutforinger også bli viktig mellom selskaper.

Geografisk avgrenset

Større selskaper jobber på tvers av landegrenser og kulturelle grenser, mens de fleste mindre selskaper begrenser sitt nedslagsfelt. For mange norske selskaper oppleves fortsatt Norden som et stort marked. Som en parallell har amerikanere en tendens til å tenke på USA alene som et verdensmarked. Sneversynet er med andre ord ikke et særnorsk fenomen.

Nye former for partnerskap som blir mulig gjennom sosiale medier:

Nye samarbeidsmodeller

Partnere som har samme målgruppe, og som ikke er konkurrerende, kan få et nytt område å samarbeide på. Vi jobber med et selskap som leverer digitale gavekort. Mens selskapet leverer infrastrukturen, er det andre selskaper som leverer innholdet - selve gaven. Ved kløktig bruk av sosiale medier kunne eier av infrastruktur og eier av innholdet eller tjenesten utvide sitt samarbeid. De ville ikke bare samarbeide om transaksjonskostnader og betaling for å utnytte infrastruktur, men i felleskap gå ut mot sluttbrukere. Hva vil markedseffekten bli av 20 selskaper som jobbet sammen om å selge ulike typer gavekort til ulike målgrupper i ulike landsdeler og land? Hva kan gjøres med felles kampanjer, filmer, informasjonsprodukter? Med den sterke skalering som sosiale medier muliggjør, vil smarte samarbeidskonstellasjoner få langt sterkere slagkraft enn det et enkelt selskap kan mobilisere.

Kryss-publisering

Mangel på samarbeid rundt kommunikasjon har gjerne vært et resultat av begrensede kommunikasjonskanaler. Det er naturlig at et selskap oppdaterer sin egen web-side. Men ved bruk av sosiale medier kan en i større grad kryss-publisere. Hva ville dine nærmeste partnere satt pris på at du publiserte på deres sosiale mediaprofiler? Og hvordan kunne du dra nytte av å ha andre selskaper involvert i din kommunikasjon? Det kunne være gjennom blog, diskusjonstråder, spesielle tema eller kampanjer. Hvordan kan dette settes i system?

Samproduksjoner

"Destinasjonselskaper" er gode eksempler på hvordan hotell, attraksjoner, restauranter og kulturliv sammen er synlig på en reiselivsportal. Gjennom sosiale medier vil det finnes nye former for slike felles møte- og profileringssteder. Det som er spennende er hvordan en kan være først ute med å dra nytte av eksisterende tilbud, og hvordan en selv kan skape egne fora. Kostnaden for å gjøre dette et halvt eller helt år senere kan bli betydelig høyere. Da er også samarbeidsrelasjoner mer etablerte og det er vanskeligere å bryte disse opp.

Internasjonale samarbeid

Det er særlig spennende å utforske hvordan en kan benytte sosiale medier for å knytte internasjonale kontakter der man tidligere ikke ville nådd fram. Vi jobber med selskapet Neovada som særlig fokuserer på effektivisering av dialogen innad i forskjellige organisasjoner - også på tvers av landegrenser og på tvers av selskap, for eksempel gjennom bedriftsnettverk. Mens sosiale medier skaper infrastruktur som muliggjør koblinger eller skaper interesse i begynnelsen, vil film, web og innovative presentasjonsformater være avgjørende for å beholde og videreutvikle interessen. Hvordan kan man utnytte sosiale medier internasjonalt? Hva kan dette bety for din avdeling, ditt selskap, dine partnere eller de interesseorganisasjoner du er en del av?

Debatt