Får overvåke fildelere ut året

Får overvåke fildelere ut året

Advokatfirmaet Simonsen har fått tillatelse til å fortsette å holde øye med ulovlig fildeling på internett.

Personvernnemnda overprøver dermed Datatilsynet, som i juni 2009 avslo advokatfirmaets søknad om forlenget konsesjon til å drive overvåkning av fildelingsnettverk.

Simonsen Advokatfirma klaget Datatilsynets avslag inn for Personvernnemnda, som har brukt et år på å behandle klagen. I et vedtak fattet 5. november i år, gis altså advokatfirmaet forlenget konsesjon frem til 31. desember i år. Avgjørelsen er imidlertid omstridt, og ble fattet med 4 mot 3 stemmer.

LES OGSÅ:

Åtte nye funksjoner i uTorrent

- Tar hensyn til rettighetshaverne

Personvernnemnda har tatt stilling til personvernsspørsmålet i denne saken, og hvorvidt hensynet til krenkeren skal være viktigere enn hensynet til den som blir krenket, sier advokat Rune Ljostad i Simonsen Advokatfirma til PC World.

- Personvernnemdas avgjørelse er klar på at hensynet til de krenkede, i dette tilfellet rettighetshaverne, må veie tyngre enn hensynet til krenkerne, i dette tilfellet fildelerne, sier Ljostad.

- Hva slags resultater har dere oppnådd som følge av overvåkningen?

- Vi har lykkes i å sette en stopper for omfattende krenkelser av opphavsrettsbeskyttet materiale på internett, blant annet ved å få stengt fildelingsnettverket Lysehubben tidligere i år. Det vi ser er imidlertid at vi ikke har nådd frem i politiet, som ikke har de nødvendige ressurser til å håndheve opphavsrettigheter på internett, sier Ljostad.

- Glemmer at det skjer en krenkelse

- Et annet viktig aspekt i vårt arbeid er at vi har nådd frem til store brukergrupper med informasjon om at deling av opphavsrettsbeskyttet materiale faktisk er ulovlig, samt at vi har fått avklart en rekke rettslige spørsmål som tidligere har vært uklare. Blant annet har vernet av de som krenkes blitt tydeliggjort. Det mange glemmer eller velger å se bort i fra i debatten om personvern, er jo at det faktisk skjer en krenkelse når for eksempel filmer og musikk deles uten tillatelse fra rettighetshaverne, forklarer Ljostad.

LES OGSÅ:

Se film på pc-en helt lovlig

- Vårt arbeid viser at vi fortsatt har en lang vei å gå når det gjelder å raskt stanse slike krenkelser på nettet på en måte som belaster både krenkede og krenker minst mulig. At det beskrives som overvåking er egentlig litt misvisende. Vår utreder går ut på nettet og søker etter konkrete tilfeller der opphavsretten brytes, som for eksempel folk som deler Nokas-filmen, og dokumenterer dette. Uten en slik rett ville krenkede hverken ha mulighet til å politianmelde forholdet eller gjøre sivile krav gjeldende.

- Det er viktig å få sagt at vi ikke overvåker folk vilkårlig, presiserer Ljostad.

Simonsen Advokatfirma vil ved utgangen av året søke om forlengelse av sin konsesjon til å behandle personopplysninger for å bistå rettighetshavere til musikk og filmverk.

Kan slippe å søke om konsesjon

- Det har kommet politiske signaler fra Kulturdepartementet om ny lovregulering på dette området. I Sverige og Finland er det ikke lenger nødvendig å søke om slik tillatelse, og det kan se ut som vi beveger oss i den samme retningen her i Norge, avslutter Ljostad.

Hvorvidt Stortinget vedtar lover som gir adgang for private aktører til å registrere personopplysninger slik Simonsen nå gjør, er imidlertid ikke gitt.

LES OGSÅ:

Film- og platebransjen i spektakulær nettkrig

"Saken utfordrer viktige prinsipielle personvernhensyn som er utviklet gjennom lang tid, og som har ligget og ligger, bak vår personvernregulering", heter det blant annet i et av motargumentene i Personvernnemndas vurdering av saken.

Personvernet

"Det er ikke uproblematisk at private aktører skal etterforske lovbrudd uten noen form for fullmakt fra lovgivende myndighet" skriver Datatilsynet på sine nettsider.

Og det var nettopp derfor de ville trekke konsesjonen i utgangspunktet. I likhet med de tre medlemmene som stemte mot i Personvernnemnda, synes Datatilsynet at hensynet til personvernet må gå foran hensynet til bransjen som rammes av piratkopieringen. Men:

"Personvernnemndas flertall er kommet til at personverninteressen må vike fordi personvernulempene ikke er store nok til å begrunne avslag på forlengelse", som det står i avgjørelsen.

Digital Livsstil