Foto:  Nard Schreurs

KOMPETANSE: Heidi Austlid i IKT-Norge forteller Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (venstre, med ryggen til) at det må mer it-kompetanse inn i toppledelsen i virksomhetene. Foto: Nard Schreurs

Digitaliserer, men vet ikke hvorfor

Kommune-Norge har et godt stykke å gå i digitaliseringen sin. Kompetansemangel er det tilbakevendende problemet, ifølge rapport fra IKT-Norge.

Da IKT-Norge la fram den årlige rapporten «It i praksis» i forrige uke, var det digitaliseringen i offentlig sektor som særlig sto i søkelyset. Forskjellene mellom stat og kommune er i noen tilfeller store, og rapporten forsøker å peke ut hva de som lykkes best gjør annerledes enn de resten. Rapporten viser også trender over tid, siden den i år ble utgitt for niende år på rad.

- Det jeg er overrasket over, er det som går på gevinstrealisering. Mange igangsetter og digitaliserer forsåvidt, uten å klare å hente ut effektene av den digitaliseringen man driver med. Det igjen sier ganske mye om kompetansen, spesielt i kommunene, at de har ikke ledere som er digitalt kompetente nok, og som klarer å se hva effektene skal være. Det må vi jobbe med om vi skal lykkes videre framover nå, svarer Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge, på Computerworlds spørsmål om hva hun mener er det viktigste poenget i årets rapport.

78 prosent vet ikke hvorfor

Å digitalisere både offentlige og private virksomheter handler om å hente ut gevinster som en følge av digitaliseringen. Rapporten viser at dette punktet er det kanskje svakeste leddet i særlig offentlig sektors digitaliseringsarbeid.

Ifølge rapporten har 63 prosent av landets kommuner satt seg konkrete mål om hva og hvilke tjenester, både for innbyggere og næringsliv, som skal digitaliseres. Til tross for dette moderat høye tallet, viser rapporten videre at det bare er 16 prosent av kommunene som har dokumentert effekten digitaliseringen vil få for innbyggerne og næringslivet. For interne effekter i kommunene er tallet litt høyere, her har 23 prosent av kommunene dokumentert gevinstene.

- Vi blir ekstra bekymret når vi ser at 78 prosent av offentlige virksomhetsledere sier at det ikke er i høy grad tydelig for dem hvordan it tilfører verdi til virksomheten, sa Morten Skodbo, direktør i Rambøll, under presentasjonen av rapporten.

Realisere alle gevinster

Rapporten peker på fire områder som til sammen utgjør hele gevinstspekteret for digitalisering:

  • Økt kvalitet i virksomhetsprosessene
  • Effektivisering av virksomhetsprosesser
  • Faktiske kostnadskutt
  • Reduksjon i bemanning.

Ikke overraskende er de to første punktene relativt like store i offentlig og privat sektor, blant de som svarer at dette er gevinster de i «høy eller noen grad» realiserer. Betydelige forskjeller dukker opp på de to siste punktene. For reelle pengebesparelser svarer 51 prosent i offentlig sektor mot 83 prosent i privat sektor at dette er realiserte gevinster hos dem. For bemanningsreduksjoner er de tilsvarende tallene 25 prosent i offentlig sektor mot 49 prosent i privat sektor.

- Hva er de største hindringene for å nå strategiene våre? 72 prosent av de spurte i offentlig virksomheter sier at det er den manglende kulturen for å faktisk hente ut gevinster. Vi må utnytte hele gevinstspekteret, vi har i veldig mange år vært nødt til å gjøre en jobb for å overbevise om at gevinstrealisering ikke er det samme som budsjettkutt. Min hypotese er at vi kanskje har blitt litt for forsiktige. Budsjettkutt og nedbemanninger er også en del av potensialet som ligger i fornuftig bruk av it. Du bør kunne frigjøre ressurser som kan gjøre noe annet, eller du bør kunne gjøre det billigere. Jeg tror vi har en jobb å gjøre med å snakke om hele spekteret, og dette er en ledelsesoppgave, formante Skodbo.

It-kompetanse på toppen

Rapporten viser en klar sammenheng mellom de virksomhetene som har ledere med it-kompetanse i organisasjonens ledelse, og de som lykkes best med digitalisering. På akkurat dette punktet ligger faktisk offentlig sektor foran privat sektor, der en større grad del av ledelsen er fra it-seksjonene.

- Dette synes jeg er positivt, og ganske interessant, kommenterer Austlid.

- Jeg mener at digital kompetanse må inn i alle profesjonsutdanninger. Uansett hva du skal jobbe med, har du behov for digital kompetanse. Samtidig er vi også nødt til å i større grad sette it-lederne inn i ledergruppene, legger hun til.

Kjøp hyllevare!

Det var kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som innledet fremleggelsen av rapporten. Han benyttet anledningen til å repetere de viktigste punktene fra departementets stortingsmelding Digital agenda. Han formante blant annet offentlig sektor om å tenke stort, men å begynne i det små, når det kommer til it-prosjekter.

- De store ikt-prosjektenes tid er forbi, fastslo ministeren. Han minnet deretter om at det er de små og mellomstore prosjektene som gir de største gevinstene, og som i størst grad oppnår de målene man har satt seg.

Det synes ikke Heidi Austlid det er vanskelig å si seg enig i.

- Jeg tror at offentlig sektor må bli flinkere til å kjøpe allerede eksisterende løsninger som finnes på markedet, og de er det mange av. I offentlig sektor er de veldig opptatt av å drive med skreddersøm med kontroll på detaljnivå, at man blir mer opptatt av det enn av problemet som faktisk skal løses. Hvis vi klarer å snu det, så vil vi få et større volum også, mener hun.

- Og så må vi slippe private aktører til, det er jo ikke nødvendigvis sånn at det offentlige selv skal utvikle så himla mye. De må åpne opp, for det er jo ikke slik at innovasjonen alltid skjer der, legger hun til.

Avanserte it-tjenester

Digitalisering kan bety mange forskjellige ting, særlig når vi ser på eksternt rettete tjenester.

- Jeg er skuffet over å se at totalt sett er det mer som er digitalisert, men vi klarer ikke å komme opp på et avansert nivå i tjenesteutviklingen vår, sier Austlid.

- Vi er så heldige i Norge at vi har overmodne innbyggere, de er så klare for å betjene seg selv digitalt. Men samtidig er de ikke fornøyd nok med de tjenestene som er i dag, og det er ikke så rart. De ønsker seg helautomatiserte tjenester, men når vet vi at majoriteten av tjenestene er skjemaer på nett, så gir ikke det nødvendigvis noen merverdi for innbyggerne heller, fortsetter hun.

Hun ønsker seg en offentlig sektor som leverer push-tjenester som er tilpasset den livsfasen vi er i. Alt etter hvilke tjenester det er naturlig å tilby, enten det er pensjon, aldershjem eller andre offentlige tjenester, bør avanserte automatiserte tjenester nå ut til innbyggerne der de er, på de enhetene de bruker

- Jeg ønsker meg en offentlig sektor som faktisk aktivt oppsøker meg sånn at jeg slipper å oppsøke offentlig sektor, forklarer hun.

Innbyggerne er klare

Austlid mener at her til lands er vi kompetente it-brukere som ønsker å ta i bruk nye digitale tjenester i vår omgang med offentlig sektor. Det er det viktigste for henne, fordi både økonomiske og menneskelige ressurser er begrensete, kanskje særlig i det offentlige.

- I bunn og grunn handler det om at offentlig sektor ikke må digitalisere for digitaliseringens skyld, men de må digitalisere ut fra næringslivets eller innbyggernes behov. Jeg tror at det handler om å sette brukerne i sentrum, uansett om det er innbyggere eller næringsliv, og der er det heldigvis en positiv utvikling siden i fjor. Så det går framover, men det går sakte, sier hun.

- Jeg tenker at kommunene trenger hjelp, for innbyggerne er skamklare. Og så tror jeg vi må se på hvordan digitalisering løser store samfunnsutfordringer på. Den debatten kom kanskje ikke opp i dag, dette handler jo ikke om at vi skal digitalisere for digitaliseringens skyld. Det er jo fordi at vi skal løse noen store floker framover i offentlig sektor. Vi må automatisere, fordi vi ikke er mange nok folk til å løse oppgavene. Oppesiden av det er at vi får mer fornøyde brukere, og at vi klarer å spare store ressurser, både i form av penger og folk, avslutter Heidi Austlid i IKT-Norge.

Digitalisering