Foreslår bedre digital rettsikkerhet

DIGITAL OPPGRADERING: En service-pakke av lovforslag oppdaterer domstolene til en mer digital hverdag og bedre rettsikkerhet. Illustrasjonsfoto: Borgarting Lagmannsrett/Anne-Sophie Ofrim CC SA 3.0

Regjeringen vil ha bedre digital rettsikkerhet

Digital signatur, åpning for digital kommunikasjon og bedre rettsvern mot feil i forliksrådet er blant forslagene Stortinget bes oppdatere og oppgradere den tredje statsmakt med.

I Statsråd fredag ble det foreslått en service-oppdateringspakke med nye lovendringer for bedre digitalisering av offentlige prosesser. Spesielt domstolene kan se fram til nye lovhjemler og digitale muligheter for å effektivisere og øke rettssikkerheten med nye digitale muligheter.

Digital signatur og saksbehandling

Først og fremst kommer det en hjemmel i lov om for elektronisk kommunikasjon med domstolene. Den ledsages av en egen forskriftshjemmel for å lage regler om obligatorisk bruk av bestemte kommunikasjonsformer. Det siste gir rom for raskere tilpasning av kommunikasjonsmulighetene i takt med at nye løsninger utvikler seg. Selve lovhjemmelen i seg selv skal være mest mulig teknologinøytral.

Det foreslås likestilling av digital underskrift med underskrift på papir, noe som effektiviserer og korter ned saksbehandling og gjennomføring av rettsprosesser, anker og endelige dommer.

Det åpnes endelig for at elektronisk forkynning likestilles med postforkynning, inkludert åpning for at forkynning kan gjøres gyldig på internett.

Regjeringen begrunner forslagene generelt med at det offentlige må møte krav og forventninger til digitalisering av offentlige oppgaver og tjenester. Staten digitaliserer mer og mer av sin kommunikasjon internt, mot innbyggere og næringsliv. Det må også gjelde for en viktig arena som rettssystemet.

Bedre rettsikkerhet

En liten, men viktig endring, er at såkalte fraværsdommer i forliksrådet kan gjenoppfriskes i forliksrådet mot at klagemotparten betaler et halvt rettsgebyr. Nå må slike dommer tas videre for tingretten, som er et dyrt og komplekst prosessalternativ.

For å redusere mengden uriktige fraværsdommer innføres det en egen plikt for forliksrådet å kontrollere at klagemotpartens adresse er riktig.

Uriktige fraværsdommer har blant annet vært et smutthull for avanserte «fakturasvindlere» og andre aktører med tvilsom forretningsmodell. De har kunnet bruke rettssystemet til å kreve inn feilaktige krav gjennom bruk av feil adresse, korte betalingsfrister og den endelige fraværsdommen som har gjort det dyrt og vanskelig for offeret å få rett. Dermed har betaling av feilaktig krav med alle tilleggsgebyrer ofte vært den enkleste og billigste løsningen.

Det understrekes i forslaget at økt rettsikkerhet er et viktig formål med endringen.

Retten i opptak

For å bedre etterprøving og lette rettsbehandlingen foreslås nye regler for opptak av rettsforhandlinger. Den ene regelendringen er en utvidet plikt til opptak av rettsforhandlinger også for ankebehandling av sivile saker og for hoved- og ankeforhandlinger i straffesaker.

Den andre regelendringen er å prøve ut en ordning der opptak av forklaringer gitt for første instans kan spilles av for andre rettsinstans i stedet for ny muntlig forklaring der.

Begge endringene kan fravikes dersom domstolen ikke har høvelig opptaksutstyr tilgjengelig.

Enklere europeisk digital samhandling

I tillegg til endringene for domstolene, foreslår Regjeringen en ny lov for å innføre felles regler for elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i EØS. Loven skal legge til rette for økt elektronisk samhandling mellom næringsdrivende, myndigheter og innbyggere i det europeiske fellesmarkedet.

Det er ventet store fordeler for økonomisk vekst og utvikling når transaksjonshindre bygges ned og samhandling blir enklere, heter det i forslaget.

Digitalisering