Disse beskytter Norge mot cyberkrig

££idgundefined££

Politiets Sikkerhetstjeneste

Tidligere Politiets Overvåkningstjeneste har et ukjent antall ansatte som skal oppdage og bekjempe cyberterrorisme mot det sivile Norge. Sannsynligvis er de ikke flere enn fem personer. Men datakrimkunnskapen til disse er ikke spesielt høy, hevder flere kilder i det norske sikkerhetsmiljøet. PST samarbeider med Datakrimsenteret, som er underlagt Økokrim (se egen sak).

Forsvarets Etterretningstjeneste

Skal oppdage og informere om cyberterror-forsøk mot norske forsvarsinstallasjoner og anlegg. De vil ikke opplyse hvor mange som jobber spesielt med dette, men kilder hevder at militært ansatte har detektering av cyberterror som hovedoppgave. I følge Forsvarets Forskningsinstitutt har den militære etterretningstjenesten ingen som kan bekjempe cyberterror. Det jobbes med å etablere en egen spesialstyrke for dette (se hovedsaken).

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Tidligere var dette Sikkerhetsstaben i Forsvaret. NSM ble opprettet som selvstendig direktorat fra 1. januar i år. Forebyggende sikkerhetstjeneste omfatter i Norge alle tiltak for å sikre skjermingsverdig informasjon og objekter mot sikkerhetstruende virksomhet som spionasje, sabotasje og terrorhandlinger. NSM har en koordinerende funksjon i sikkerhetsarbeidet.

Politiets Datakrimsenter

Tidligere kjent som Økokrims datakrimteam. Skal oppdage og bekjemper datakriminalitet for det ordinære politiet. I dag består de av 13 personer som har varierende fagkompetanse. Disse er mest konsentrert om kriminalitet på pc-er og ikke på stormaskiner. 10 stillinger ved senteret er fortsatt ubesatt.

Nasjonalt Senter for Informasjonssikring

Er et nyåpnet senter i Trondheim som skal inngå i et samspill med eksisterende tiltak for å styrke informasjonssikkerheten. Senteret er i forsøksperioden ikke tiltenkt ansvar når det gjelder sikkerhet og beredskap i krisesituasjoner. Etter det Computerworld erfarer sliter senteret med å finne sin rolle i forhold til de andre enhetene på denne listen.

Varslingssystem for Digital Infrastruktur

VDI er et samarbeid mellom Forsvarets Etterretningstjeneste, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Politiets Sikkerhetstjeneste. Målet er å forebygge datainnbrudd og cybersabotasje. Flere bedrifter, som ikke er navngitt av myndighetene, er også med i nettverket. Etter det Computerworld erfarer er Telenor og en del andre isp-er med på dette.