- Epost-forskriften gir få svar

- Epost-forskriften gir få svar

KRONIKK: Den nye epost-forskriften får meg til å lure på om Heidi Grande Røys har tatt litt for mye Møllers tran.

Personvern skal man ta på alvor og IKT-Norge har stått i fremste rekke når det gjelder flere slag om personvernet.

Det største slaget vil stå om Datalagringsdirektivet Men den nye epost-forskriften som vil tre i kraft fra 1. mars, får meg virkelig til å lure på om Heidi Grande Røys har tatt litt for mye Møllers tran.

Nå skal det sies at den endelige forskriften fremstår som mer gjennomarbeidet enn utkastet som ble sendt på høring 17. oktober 2006. Og vi må ta med at hele forskriften kom som et absurd svar på en ledelseskultur i Redningsselskapet, hvor ledelsen søkte på ansattes pc-er etter fyndord som "heks", "hurpe" og "gal". Fortjener slik absurd oppførsel en egen forskrift?

Arbeidsgiver eier eposten

IKT-Norge har heldigvis fått gjennomslag for flere av våre synspunkter. Eksempelvis fastslår forskriften at det er prinsipielt viktige at arbeidsgiver eier epostkassen, og at arbeidstakeren bare gis en disposisjonsrett.

Videre innebærer forskriften en viktig avklaring, ved at den gjelder for alle elektroniske kommunikasjonsmedier og elektronisk utstyr som er stilt til arbeidstakers disposisjon. Således vil det nå være klarere og mer forutsigbart hvilke regler som eksempelvis gjelder for innsyn på mobiltelefoner og håndholdte pc-er.

Fornyingsdepartementet synes i den endelige forskriften, i større grad enn i utkastet, å ha lagt vekt på fleksible og dynamiske regler. Forskriften gir en viss skjønnsmessig adgang for arbeidsgiver til å gjennomsøke, åpne og lese epost. Eksempelvis åpner forskriften for innsyn når det er nødvendig for å ivareta den daglige driften eller andre berettigede interesser ved virksomheten. Det gis ingen faste tidsfrister for når innsyn kan foretas.

Dersom det for eksempel skulle foreligge et tilbud (sendt til den ansattes postkasse) med en kort akseptfrist, kan det i følge departementets merknader være adgang til innsyn i den ansattes epostkasse, selv om den ansatte bare er ute til lunsj.

Forskriften ivaretar også til en viss grad situasjonene hvor innsyn eller undersøkelser er begrunnet i mistanke om brudd på plikter som følger av arbeidsforholdet. Reglene synes å være i samsvar med hva som er gjeldende rett i dag.

Drift