Fikk 80 millioner - trenger 2 milliarder

Fikk 80 millioner - trenger 2 milliarder

Statsbudsjettet ga penger til it i politiet. Men det er fortsatt stykke igjen.

- Vi har nok fortsatt en jobb å gjøre med å overbevise bevilgende myndigheter om at ikt-satsningen til politiet er både riktig og nødvendig for å nå viktige samfunnsmål, sier Lars Henrik Bøhler, direktør i Politiets data- og materielltjeneste (PDMT).

I statsbudsjettet foreslås en økning på 80 millioner kroner til fornyelse av politiets it-systemer. Bøhler understreker at han er glad for signalene.

- En fornyelse av ikt-systemene til politiet er helt avgjørende for politiets effektivitet og måloppnåelse, sier han.

Computerworld har skrevet mye om forfatningen til politiets it-systemer. Noen av dem er fra 1970. For totalt fornyelse hadde det vært behov for 2 milliarder.

Men 80 millioner til i år gjør at Bøhler ikke ønsker å krisemaksimere.

- I stedet for å krisemaksimere prøver vi likevel å fokusere på gevinster. Vi ønsker rett og slett å gi regjeringen en velfundamentert konseptuell løsning for fremtidens ikt-politi, sier han.

De friske midlene vil i hovedsak bli brukt til ny it-infrastruktur, risikoreduserende tiltak, ny programvareplattform, bedre sikkerhetsløsninger og forprosjekt for nye straffesaksløsninger.

- Dagens infrastruktur og straffesaksløsninger er på langt nær tilfredsstillende. Løsningene er utdaterte og de er ikke tilpasset politiets behov for fleksibilitet og robusthet. En fornyelse av IKT-systemene i politiet er avgjørende for politiets effektivitet og måloppnåelse, sier Bøhler.

Medaljens bakside

Han kjemper hardt for å finansiere fornyelsen av systemene, eller i alle fall delvis fornyelse. Alt er bedre enn å bare drifte det gamle. Etaten har gått sammen i et spleiselag for å gjøre helt nødvendige it-grep. I 2010 ble det satt av 180 millioner ekstraordinære midler i statsbudsjettet, 250 til i 2011.

- Regjeringen signaliserer nå at opptrappingen skal videreføres i 2012. Det gir grunn til å tro at ikt-infrastrukturen skal kunne ferdigstilles allerede i løpet av 2012, og ikke som planlagt i 2013.

Men midlene er ikke øremerkede, som Bøhler helst skulle sett de var. Prioriteringene er knalltøffe.

- Selv om Regjeringen foreslår ekstra bevilgninger, vil det nemlig fortsatt være slik at mesteparten av ikt-ressursene må hentes fra rammene til politidistriktene og særorganene. Skal politiet unngå ubesatte stillinger, kutt i driftsbudsjettene og reduserte lokale investeringer i nødvendig materiell og utstyr, må det gjennomføres vesentlige effektiviseringstiltak i distriktene. Det er medaljens bakside, sier Bøhler.

Nødnett-penger

PDMT håndterer ikke bare it, PDMT håndterer alt fra våpen til kjøretøy og til kommunikasjon. Derfor er Bøhler glad for at det i statsbudsjettet også foreslås 1,5 milliarder til videre utrulling av digitalt nødnett, et nødnett der politiet har drifts- og implementeringsansvar for sin del av nettet.

- Jeg registrerer med glede at regjeringen for 2012 foreslår å bevilge 1,5 milliarder kroner til videre utrulling. Et nasjonalt digitalt nødnett vil fremme samhandlingen mellom nødetatene, det er avlytningssikkert, gir brukerne høy dekningsgrad og tjenestemennene større sikkerhet, sier Bøhler.

Politiets budsjetter er også foreslått økt med 4 millioner kroner til fem nye årsverk for Politiets data- og materielltjeneste og Politidirektoratet.

- Disse midlene skal brukes til arbeidet med implementering av Datalagringsdirektivet og den nye politiregisterloven. I tillegg er Kripos foreslått økt med 15,3 millioner kroner til å forebygge og bekjempe internettrelatert kriminalitet. Dette er også gledelige signaler.

- Et stykke igjen

Han viser til Gartners rapport fra 2005 og Accentures rapport fra 2010 som konkluderer med at PDMT har effektiv og billig drift, men opererer med høy risiko og er veldig sårbare.

- Jeg føler at vi nå er på rett vei og at forbedringene allerede vises – selv om det er et stykke igjen, sier han.

Han registrerer at regjeringen har som hovedmål å redusere kriminalitet, skape økt trygghet og samfunnssikkerhet, få en effektiv justissektor og skape en god rettssikkerhet for individer og grupper. Den ønsker et nært og sterkt politi som er i stand til å forebygge bedre, reagere raskere og oppklare mer.

- Da blir det viktig å satse på IKT som et strategisk virkemiddel for å medvirke til å oppnå dette og satse ressurser på å effektivisere og forbedre politiets IKT-portefølje. Skal vi lykkes med å gjennomføre en kunnskapsbasert justispolitikk og -forvaltning må det satses tilstrekkelig på IKT i fremtiden, sier Bøhler.

Drift