E-læring flopper

E-læring flopper

Holdningene til it-støttet opplæring er positive, men e-læring benyttes i lite omfang og på få områder.
 Det viser resultatene fra Norges største undersøkelse om bruk av ikt-støttet opplæring, EdEx. Undersøkelsen er gjennomført av representanter fra Abelia, Vox, 180 Grader og Preflex, og kartlegger hvordan, og i hvilken grad, norske virksomheter benytter seg av datastøttet opplæring.

Dette inkluderer opplæring der ett eller flere informasjonsverktøy benyttes, det være seg virtuelle klasserom eller e-læringsprogrammer.

-- Resultatene viser en økende interesse for datastøttet opplæring, men vitner også om store utfordringer både for brukere og leverandører, konkluderer Tove Kristiansen, daglig leder i Preflex.

Positiv ledelse

Hovedfunnene viser at 64 prosent av de responderende virksomhetene bruker ikt-støttet opplæring. Respondentene representerer både små, mellomstore og store virksomheter fra et bredt spekter av bransjer spredt over hele landet.

Det konkluderes dermed med at opplæringsformen brukes i relativt lite omfang og på få fagområder, deriblant opplæring i programvare, maskinvare og nettverk.

Rundt halvparten av virksomhetene mener at pc-kompetansen er for dårlig, noe som vanskeliggjør bruk av e-læringssystemer. Det er likevel en samlet oppfatning blant ledelsen om at datastøttet opplæring er positivt.

 

Hele 81 prosent av respondentene sier seg enig eller delvis enig i at ledelsen ønsker å satse mer på denne opplæringsformen til neste år.

Undersøkelsen er gjennomført som en elektronisk distribuert spørreundersøkelse, der spørsmålene er presentert som flervalg eller skalerte svaralternativer, samt mulighet for svar som fritekst. Dette gir en kombinasjon av kvantitative og kvalitative data.

Lav svarprosent

Med disse resultatene følger en rekke utfordringer. For det første ser det ut til at det mangler tilstrekkelige planer for denne type opplæring. Undersøkelsen tyder også på at det er lav bevissthet med hensyn til pedagogisk kvalitetssikring, gjenbruk av innholdskomponenter og sikring av rettigheter.

Faktisk kommer det frem at under halvparten av virksomhetene gjenbruker komponenter som bilde, lyd, film og tekst. I tillegg har svært få sikret seg rettigheter til det digitale innholdet. 51 prosent svarer at virksomheten de representerer ikke har gjennomført konkrete tiltak for å sikre innholdsrettigheter til egenutviklet innhold.

Av de 678 virksomhetene som fikk tilsendt undersøkelsen var det kun 149 som gjennomførte den, dette til tross for gjentatte oppfordringer fra prosjektgruppen.

-- En svarprosent på 22 for lav for å sikre data om hver enkelt bransje, men resultatene gir et relativt oversiktlig bilde av status for ikt-støttet opplæring i 2005, sier prosjektleder for undersøkelsen Kristian Folkman.