E-læring og høyere utdanning

Alle de fire universitetene i Norge er svært fokusert på å gi sine studenter tilgang til mer ikt-støttede læringsformer.

Mye av motivasjonen ligger i et selvstendig ønske om å gjøre hverdagen enklere både for lærere og studenter. Ikke minst er overfylte forelesningssaler et stort problem. Studentene får liten oppfølging og arbeidssituasjonen for foreleserne blir lite tilfredsstillende.

Men satsingen på blant annet e-læøring er også tuftet på et politisk press. St. melding nr. 27 (2000-2001) - den såkalte kvalitetsreformen - setter strenge krav til de store læringsinstitusjonene i Norge. Blant annet er det et uttalt mål at studentene skal presses raskere gjennom studiene- og med bedre kvalietet - enn i dag. Det er unversitetene enige i om at ikke en mulig uten en utstrakt bruk av ikt i læringsprosessene.