Elektroniske resepter kommer snart

All reseptbestilling og resept-trafikk skal bli elektronisk. Et vell av private og offentlige aktører er involvert.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag å lede arbeidet med innføring av elektroniske resepter.

Arbeidet gjennomføres i samarbeid med en rekke offentlige og private aktører som Statens legemiddelverk, Rikstrygdeverket, Regionale helseforetak, Norges apotekerforening, Den norske legeforening og Bandagistenes næringspolitiske utvalg. I tillegg vil også norske borgere bli berørt og involvert av prosjektet.

Direktoratet er fullt ut klar over at det ikke er et enkelt lite it-prosjekt de nå har fått i hendene. Og ved oppstart presiserer de også at de har stor respekt for alle fallgruver prosjektet kan havne i.

Fleksibelt

Prosjektet skal utvikle og innføre en felles løsning for elektronisk kommunikasjon av reseptinformasjon. Hele samhandlingskjeden fra lege/pasient, via reseptutleveringer hos apotek eller bandasjist til økonomisk oppgjør med trygdeetaten, skal knyttes sammen i et elektronisk forløp.

I løpet av 2008 skal den som har behov for reseptbelagte legemidler, etter konsultasjon med sin lege, kunne henvende seg på hvilket som helst apotek for uttak av medisiner uten å måtte bringe med seg tradisjonell papirresept som i dag. Videre kan pasienten få oversikt over egne, uavhentede reseptbelagte legemidler.

Mindre feil

Myndighetene ser for seg at det fremtidige eReseptsystemet vil gi legen et bedre og mer informert grunnlag for valg av behandling og forskrivning av medisin. Dette skal skje gjennom et mer oppdatert informasjonsgrunnlag tilgjengelig for leger ved forskrivning.

I tillegg mener de at løsningen vil redusere muligheten for feil utlevering av medisin og etterlevelsen av reglene for forskrivning og ekspedering av legemidler skal bli bedre.

eReseptprosjektet skal bidra til mer effektiv forskrivning og utlevering av medisiner, samt bedre kontroll med økonomisk oppgjør for reseptpliktige produkter. eReseptsystemet vil understøtte de overordnede nasjonale mål for legemiddelpolitikken, blant annet medisinsk og økonomisk riktig bruk av legemidler.