JOBBET FOR FORENKLING: Dr. Thore Langeland har i mange å jobbet for forenkling og standardisering, først hos Statoil hvor integrerte operasjoner ble et innsatsfelt. Han ledet Semantiske Dager i Stavanger i mange år, startet PCA og var fadder for Epim.

JOBBET FOR FORENKLING: Dr. Thore Langeland har i mange å jobbet for forenkling og standardisering, først hos Statoil hvor integrerte operasjoner ble et innsatsfelt. Han ledet Semantiske Dager i Stavanger i mange år, startet PCA, var fadder for Epim og leder i dag PCA services. For Thore er standardisering vesentlig. Han har bidratt aktivt til ISO 15926.

Må bli slankere og aktiv

Olje- og gassektoren må tilpasse seg skal den overleve. Det forutsetter forenkling og standardiserte prosesser. Alle må lære av hverandre.

Myndighetene følger med. De forutsetter at bransjen tar grep og gjør smarte tiltak. Olje og energiminister Tord Lien tar det for gitt at bransjen selv griper fatt for å redusere kostnadene. Statoil fremheves som et eksempel på at de tidligere enn konkurrentene så behovet for kostnadsreduserende tiltak.

Sentralbanksjef Øystein Olsen påpeker at oljeselskapene og leverandørene til oljeselskapene må omstille seg. Kostnadsveksten i oljevirksomheten har bidratt til lavere bidrag til fellesskapet enn annen type industri.

Fulgt oljeprisen

-- Mye tyder på at kostnadsnivået i mange ledd fulgte oljeprisen opp. Høye priser har virket som en sovepute, sa Øystein Olsen til Dagens Næringsliv i februar.

-- Gold Plated-løsninger er et fyord. Brukerne har vært bortskjemt i mange år med egne tilpasninger siden de kommer fra forskjellige miljøer, påpeker Jens Middborg, regionsjef i Capgemini i Stavanger.

Det er de forskjellige arbeidskulturene flinke folk har tatt med seg til nye arbeidsgivere. Med god økonomi har de fått lov å få utviklet sine spesialiteter, fremfor å standardisere grunnleggende prosesser.

-- Alt er i bevegelse. Det er mulighet til å gjøre noe om du er lean og mean. Oljeindustrien har kanskje hatt det for godt. Den har vært «laggard», sier Øystein Haaland, teknologidirektør for kjemi og olje i IBM.

For IBM gjelder det å dra nytte av teknologi for å rasjonalisere operasjonen av oljeproduksjonen og optimalisere og forbedre operatørenes forretningsprosesser.

-- Epim har til formål å legge til rette for standardisering av arbeidsprosesser og dyrke en samhandlingsarena i den hensikt å ta ideer frem til operative løsninger, sa administrerende direktør Ove Ryland i Epim til Computerworld.

For Ryland er dagens utfordringer tilsvarende de som olje- og energisektoren opplevde i 1998 og 1999. Det var de utfordringen som gjorde Ryland interessert i forenkling og samhandling mellom aktørene i olje- og energisektoren.

Pågått i mange år

Derfor er alle organisasjoner som jobber med standardisering, og alle standardiseringstiltak innen olje- og gassektoren velkomne. Dette er et arbeid som har pågått i mange år. Semantiske dager i Stavanger var stort for ti år siden.

Standardiseringsarbeidet feiret 20 år i 2015. Å forenkle er tydeligvis ikke enkelt. Å innarbeide felles standarder er tydeligvis ikke enkelt. Men det blir nødvendig for at Olje- og energisektoren skal overleve med dagens oljepriser.

Å bare si opp ansatte bidrar, men det er andre tiltak som må til. Ifølge DNB Markets er rundt 28.000 stillinger i olje og gassbransjen blitt borte. Nå hevdes det at det har passert 30.000.

-- Å slutte å investere i ny oljeproduksjon vil være som å pisse i buksa for å holde seg varm. Det vil ikke innebære å redusere kostnadene, bare utsette dem, sa Olje og energiminister Tord Lien til Dagbladet i februar.

For slutter man å investere og bare gjør kostnadsreduksjoner ved å si opp ansatte, blir mye verdifull kompetanse borte. Kompetansen trengs for å finne frem til områder hvor det går an å gjøre det smartere.

På semantiske dager i 2006 hevdet analytikere at olje- og gassbransjen kunne bli ti til hundre ganger mer effektive i et globalt marked som i 2010 ble spådd å være på 400 milliarder kroner i året. Hensikten var å forenkle og standardisere, men semantisk er et vanskelig begrep.

NY ÆRA: Teknologidirektør Øystein Haaland viser en skisse over databruken mot en ny æra av bearbeiding. Veien går fra da data ble samlet inn for å informere om hva som hadde skjedd, via bruk av dataene for å anslå hva som kan komme til å skje, ti
NY ÆRA: Teknologidirektør Øystein Haaland viser en skisse over databruken mot en ny æra av bearbeiding. Veien går fra da data ble samlet inn for å informere om hva som hadde skjedd, via bruk av dataene for å anslå hva som kan komme til å skje, ti

Ikke praktisert

Med stigende oljekurser ble imidlertid ikke arbeidet med forenkling praktisert aktivt.

Men interessen for standardisering startet tidlig. NORSOK (Norsk sokkels konkurranseposisjon) ble til i 1994 for å redusere gjennomføringstid og kostnader for bygging og drift av petroleumsinstallasjoner på norsk sokkel.

Det var et initiativ fra Statsråd Finn Kristensen i 1993 i et felles samarbeid med aktører i olje- og gassindustrien og myndighetene. NORSOK ble kjent for sine standarder. Ansvaret for disse er siden overført til Standard Norge.

-- Resultatet av NORSOKs arbeid var at 400 Statoil-standarder ble erstattet av 87 NORSOK-standarder, hevder Thore Langeland.

Dr. Thore Langeland ble styreformann for NORSOK Standards i 1995. Det var et norsk initiativ for å forbedre konkurranseevnen på den norske kontinentalsokkelen. Hensikten var å gjøre standardene tilgjengelige for alle ved å publisere dem på internettet.

Så i 1997 tilrettela Thore Langeland for POSC (Petrotechnical Open Software Corporation) Caesar Association, PCA. PCA tok initiativet til ISO-standarden 15926.

-- Målet til PCA er å få til en industristandardisering. Vi startet innen prosessindustrien, men laget en generisk standard, ISO 15926. Den omfatter to elementer, en datamodell og referansedata, forklarer Thore Langeland.

Integrerte operasjoner

Fra 2004 jobbet Thore Langeland i Statoil med integrerte operasjoner for å bedre konkurransekraften til olje og gassindustrien.

-- Vi delte integrerte operasjoner i to faser. Den første skal koble hav og land. Den etterfølgende skal koble operatøren med sine leverandører, forklarer Thore Langeland.

Integrerte operasjoner har til hensikt å redusere kostnadene ved utnytte tilgjengelige ressurser som data og folk på til riktig tid på en bedre måte. Men med en kultur med «to – fire» hvor de ansatte jobber to uker på plattformen for deretter å ha fire uker fri, og stigende oljepriser har ikke integrerte operasjoner fått det gjennomslaget det fortjener.

Integrerte operasjoner har ikke gitt de resultatene som man trodde for tolv år siden. Kanskje ble det for mye interesse for it og for lite på prosess. En viktig forutsetning er et godt nettverk til plattformene. Det tok sin tid.

-- Olje- og gassbransjen kan spare 250 milliarder kroner på integrerte operasjoner ved bruk av riktige data og riktige personer til riktig tid, sier Tom Erling Henriksen, direktør for olje- og gassvirksomheten til Evry.

Både på anskaffelser og på drift er det mye å hente ved integrerte operasjoner. For plattformen skal produsere olje og gass i nærmere femti år. På oppstartskostnadene gjelder det å få ned tiden det tar før oljen kommer på land.

Ikke ti år

-- Det bør ikke ta ti år pluss før oljen er på land. Det bør ikke ta mer enn kanskje seks til åtte år maks, hevder Tom Erling Henriksen.

I fremtiden vil Statoil sette krav til integrerte operasjoner som en del av kontrakten med partnere og underleverandører og det skal bli et viktig element i styringssystemet for driften.

Nå jobbes det ifølge it-direktør Åshild Hanne Larsen i Statoil med å tilgjengeliggjøre data på tvers av ulike fagfelt og få på plass analyseløsninger som bidrar til gode beslutninger.

På driftssiden må nedstengingen av plattformene for vedlikehold optimaliseres. På det området har oljesenteret til IBM i Stavanger gjort en betydelig innsats.

En av de tunge fagfolkene på integrerte operasjoner er seniorrådgiver Trond Lilleng som jobber i Statoil. Der har man jobbet med å få til en kultur med felles driftsmodell og standardiserte arbeidsprosesser støttet av et ekspertsenter.

For Statoil er begrepet tilstandsbasert vedlikehold, CBM, Conditioned Based Maintenance, blitt viktig for å få ned driftskostnadene. Det forutsetter datainnsamling med analyse slik at viktige data blir plukket ut når de trengs. Forutsetningen er et tett samarbeid mellom de på plattformene og de på land.

Statoils STEP-program, Statoil Technical Efficiency Program, som har et mål på 10 – 30 prosent kostnadsreduksjon. Det tilsier at kostnadene skal reduseres med åtte milliarder kroner per år fra 2016.

Og de daglige driftskostnadene må ned for å unngå ikke optimal nedstegning av plattformer i produksjon ved fallende oljepriser. I den forbindelse gjelder det å foreta mer av operasjonene fra land. Det er mulig å bore fra land med boreroboter. Den første er utviklet. 

Fadder

Så i 2007 sto Langeland fadder for Epim. Epim (Exploration and Production Information Management Association) ble startet for å redusere kostnadsnivået for leverandørene i olje og gassbransjen. Medlemskap i Epim er obligatorisk for alle operatører på den norske kontinentalsokkelen. Bruk av mange av tjenestene er obligatorisk.

Det foretas kontinuerlig utvikling av tjenester. Det jobbes aktivt med medlemmene for å identifisere om områder for nye tjenester. I dag tilbys 15 til medlemmene som er inndelt i fem hovedområder.

Hovedområdene omfatter administrasjon av samarbeid (Joint Venture Management), helse, miljø og sikkerhet (Quality, Health, Safety Environment), produksjon (Exploration and Production Subsurface), logistikk (Supply Chain Management) og bredbånd (Secure Oil Information Link).  

-- I EPIM ønsker vi å få til fellesløsninger for olje- og gassindustrien med effektiv informasjonsdeling, forklarer Thore Langeland.

Til nå har Epim fått laget ERH, Epim Reporting Hub og EEH, Epim Environmental Hub. Nå jobbes det aktivt med å få til ELH, Epim Logistics Hub. Spesifikasjonene er laget av en rekke personer, deriblant Thore Langeland. Computas er involvert i utviklingen. Capgemini jobber med logistikkjeden.

Siden 2012

ERH har vært i produksjon siden 2012. Arkivet benyttes for å rapportere daglig boring, daglig produksjon og månedlig produksjon til myndighetene og til sine lisenspartnere. I tillegg må operatørene rapportere regionalt og til sine hovedkontorer.

Det benyttes en helt annen type lagring enn i en relasjonsdatabase basert på begrepet triplestore hvor kolonne, linje og felt representerer predikat, subjekt og objekt. Alt er en del av Web-standardene fra W3C med begreper som RDF (Resource Description Framework) og OWL (Web Onthology Language).

EEH har virket siden februar 2014. På tilsvarende måte tar EEH vare på og rapporterer miljødata til operatører, lisenspartnere og myndighetene.

Epim Logistics Hub (ELH) vil i første omgang følge containere med utstyr som skal ut på plattform. Dette gjøres ved merking basert på GS1 RFID (Radio Frequency Identification). ELH vil samle alle data om transporten fra avsender til mottaker.

-- Det benyttes egne containere offshore. De må forholde seg til eksplosjonsfare, forklarer Thore Langeland.

ConocoPhilips, Haliburton, Statoil, Swire og Bring Cargo er sammen om et pilotprosjekt på ELH. Systemet skal integreres med virksomhetenes egne logistikkapplikasjoner for å lære og dokumentere beste praksis.

Langeland har jobbet som strategisk rådgiver for Epim og for PCA hvor han nå har gått inn og blitt daglig leder i datterselskaper PCA Services som jobber med modellering av forretningstunge prosesser basert på generisk metodikk. Dette skjer på basis av globalt prosjekt hvor både Exxon og Dupont inngår.

Målet er hele tiden å redusere Capex (anskaffelseskostnaden) og Opex (driftskostnaden). Troen er 25 prosent og 20 prosent. Interessen konsentrerer seg derfor rundt ILAP, Integrated Lifecycle Asset Planning.

Hensikten er å øke verdien av verdigjenstandene (Asset) ved å definere, utvikle og bruke felles planleggingsstandarder for utveksling mellom alle involverte parter. Det inngår derfor verdiadministrasjon, prosjektplanlegging der gjenstandene inngår, tilpasset verdikjeden til olje- og gassindustrien.

Hensikten er å oppnå datautveksling som forstås likt (interoperability) av både operatør og leveranseindustrien. Maskinlesbart er et stikkord.

Forskning

Forskning og erfaring er grunnlaget for IBMs toppsenter for oppstrøm i Stavanger. Analyse og planlegging av revisjonsstans er kompetanse IBM bidrar med. Hensikten er å ta utvinnings og produksjonsdata fra alle mulige kilder, strukturere og gruppere dem for å skape grunnlag for bedre beslutninger.

IBMs forskning på olje foregår en rekke steder i verden. Det er ni innsatsfelt som eksempelvis optimalisering av brønnboring. Forskning på olje i York Town Heights i New York og i Rio legger grunnlaget for bedre kompetanse.

-- Vi jobber sammen med seks andre sentre i verden, både i lokale og globale team, sier Øystein Haaland.

I den forbindelse er det viktig å dele kunnskapen blant samarbeidspartnerne for å kunne drive innovasjon, forenkle produksjonen og gjøre smartere beslutninger.

-- Vi jobber i prosjekter med operatører og industripartnere for å drive med innovasjon, forklarer Øystein Haaland.

IBMs forskning bidrar med forbedring og forenkling av dagens teknologi og arbeidssett, avanserte angrepsmåter og nybrottsarbeid. Denne forskningen støttes av omfattende markedsundersøkelser mot administrerende direktører, it-direktører og leveransekjeder.

-- I dagens marked på olje og gass er det viktig å håndtere store datamengder til analyse; både i fart og i ro, fortsetter Øystein Haaland.

Ifølge IBM vil det bli samlet inn mellom 0,5 og 4 TB med brønndata per dag. Disse må gjennomgå en bearbeiding med konvertering av dataene og analyse.

Eksplosjon

-- Økt instrumentering gir eksplosjon i datavolumene. Mye av dataene er av typen «Fire and Forget» med mindre bruk av teknologi kan skape innsikt i dataene i Sanntid, påpeker Øystein Haaland.

Real Time eller sann tid er riktig tid, det vil si når de innsamlede dataene virkelig er relevante. Ofte er det flere minutters forsinkelse før dataene kan bli bearbeidet.

Hensikten er å gå fra en beskrivende tilstand for data via en prediktiv, en oppskriftsbasert (prescriptive) til en kognitiv basert på dyptgående analyse i samspill med fagfolk. IBM har det seneste tiåret satset aktivt på kognitiv analyse på en rekke fagfelt basert på ontologi med sin spesialmaskin Watson hvor analysen tilbys som en tjeneste.

-- Vi har laget en løsning for en stor operatør på det prescriptive feltet for å kunne optimalisere sekvensen av flere store vedlikeholdsprogram for Shutdown og Turnarounds, forklarer Øystein Haaland.

Utfordringen er alle datakildene som ikke ennå er tatt i bruk, ofte kalt mørke data. Dette er eksempelvis dokumenter.

Målet er å dra ut annen type innsikt enn den som man får fra reservoirsimulering og brønnoptimalisering. For på plattformene finnes det andre styremekanismer av teknisk utrustning i form av PLC (Progammable Logic Controller). Fortrinnet er at PLC ikke påvirkes av angrep, men de bidrar ikke med interessante tilstandsdata.

Sekvens

Fortsatt er det stor innsats på optimalisering av nedstenging av plattformer som er et krav fra myndighetene. Annet hvert år er det pålagt revisjonsstans.

-- Det er viktig å se på sekvensen på nedstengingen av plattformene, sier Øystein Haaland.

Forskjellen nå er at det ikke bare er en brønn det jobbes med men alle plattformene på et oljefelt. Da må behovene for utbedringer ses i sammenheng.

-- Det kan være flere enn 100.000 variabler å benytte i optimaliseringsberegningene. Det gir en enorm verdi å optimalisere flere nedstengninger. Det kan spare flere dager totalt sett, som gir lavere kost og økt oppetid, påpeker Øystein Haaland.

IBM jobber med dataanalyse og viktigheten av å bruke mer data på kognitive områder. Hensikten er å bringe denne type løsning til partnere og operatører for å få til en analytisk agenda som endrer måten det drives på.

-- For bransjen må bli mer aggressiv med å fange opp data og bearbeide data, påpeker Øystein Haaland.

Dette gjelder olje- og gasselskapene. Dette gjelder hele oljeservice-næringen.

Les om: