INTEGRERTE OPERASJONER: Tom Erling Henriksen, direktør for olje og gass i Evry viser en oversikt over olje-teknologi på en historisk oljefeltsakse. Integrerte operasjoner, IO, ble interessant allerede i 2004. Siden har IO fulgt Gartners klassiske kurve

INTEGRERTE OPERASJONER: Tom Erling Henriksen, direktør for olje og gass i Evry viser en oversikt over olje-teknologi på en historisk oljefeltsakse. Integrerte operasjoner, IO, ble interessant allerede i 2004. Siden har IO fulgt Gartners klassiske kurve ned i skuffelsens dal, men er nå på vei til å bli et absolutt krav, eksempelvis fra Statoil, for å kutte kostnader.  

Vil bidra til økt effektivitet

Evry ser behovet for å utnytte integrerte operasjoner for å få ned kostnadene. En av forutsetningene er sikkerhet. Via Petroportal kan kunder nå få ferdig tolkbar seismikk.

Oljeindustrien står for omtrent en fjerdedel av Norges nasjonalprodukt, BNP. Selv om oljeselskapene og særlig oljeserviceselskapene får mye avisomtale på grunn av nedbemanning, blir ikke oljeindustrien borte over natten. Mange av oljeinstallasjonene i Norskehavet er satt opp til å virke i femti år. De årlige driftskostnadene på den norske kontinentalsokkelen beløper seg til 60 milliarder kroner.

Med den lave oljeprisen gjelder det derfor å automatisere og optimalisere eksisterende felt og finne smarte måter å få ned kostnadene for nye felt. I den forbindelse er kompetanse helt nødvendig og it en muliggjører for reduksjon av kostnadene.

Høy kostnadsbase

-- Utfordringen til oljeselskapene er at de har for høy kostnadsbase. De lider av et Nasa-syndrom. I gode tider finner man på nye ting, sier Tom Erling Henriksen, direktør for olje og gassvirksomheten i Evry.

Tom Erling Henriksen har lang fartstid innen olje og gassektoren hvor han begynte som geofysiker i Hydro for deretter å overta som it-sjef for Hydros oljevirksomhet.

-- Oljebransjen gjør sammen feilen som alltid, bremser alt for mye og blir for defensiv, fortsetter Tom Erling Henriksen.

Det gjelder derfor å få ned leadtime, det vil si tiden det tar fra man har konstatert at et oljefelt er drivverdig til den første oljen er på land.

-- Det bør ikke ta ti år pluss før oljen er på land. Det bør ikke ta mer enn kanskje seks til åtte år maks, hevder Tom Erling Henriksen.

Derfor er Evry opptatt av å effektivisere arbeidet. Det krever integrerte operasjoner hvor de riktige dataene når de rette folkene til riktig tid. Integrerte operasjoner handler om en samhandling mellom fagfolk, prosesser og teknologi. For til nå er Evry først og fremst en avansert tilbyder av it-teknologi til oljebransjen eksempelvis via Petroportal.

Spare

-- Olje og gassbransjen kan spare 250 milliarder kroner på integrerte operasjoner ved bruk av riktige data og riktige personer til riktig tid, har Tom Erling Henriksen uttalt tidligere.

Derfor er Evry interessert i å bli sterkere på området integrerte operasjoner. Oppkjøp av et selskap som kan mye om integrerte operasjoner står høyt på listen. For selv om bruken av kapital for nye tiltak nærmest ikke eksisterer, øker behovet for å effektivisere pågående driftskostnader.

Klarer Evry å kjøpe et selskap innen integrerte operasjoner vil Evry stå sterkere som skyleverandør for oljeindustrien. Målet er å forsterke innsatsen. Det kan bidra til leveranser for hundrevis av millioner kroner.

I dag dekker Evry områdene med infrastruktur, applikasjoner og Data. Petroportal er et eksempel på hva Evry tilbyr. Målet er å komme høyere i verdikjeden slik at Evry også får kompetanse på prosessene og integreringen.

En av de tunge fagfolkene på integrerte operasjoner er seniorrådgiver Trond Lilleng som jobber i Statoil. Der har man jobbet med å få til en kultur med integrerte operasjoner i mange år.

Statoil har innført sitt STEP-program, Statoil Technical Efficiency Program med et mål om kostnadsreduksjoner på 10 – 30 prosent. Det tilsier at driftskostnadene skal reduseres med åtte milliarder kroner per år fra 2016.

Forutsetter it

Forutsetningen for integrerte operasjoner er It-teknologi. Statoil har veldig avansert teknologi i form av programvare og maskineri. Få andre oljeselskaper har råd til flere kraftige tungregnemaskiner hvor grafikkprosessorer spiller en større rolle for tolkning av seismiske data. Men skal integrerte operasjoner kunne realiseres kreves det høyhastighets datakommunikasjon. Dette hadde Statoil på plass i 2005 til sine plattformer.

Dernest kommer det vanskelige. Det kreves en standardisert driftsmodell og standardiserte arbeidsprosesser. Ifølge Statoil kreves det også et ekspertsenter. Det er et slikt Evry planlegger å skaffe seg slik at de oppnår større tiltro.

I fremtiden skal Statoil sette krav til at integrerte operasjoner er en del av kontrakten med partnere og underleverandører og det skal bli et viktig element i styringssystemet for drift av olje eller gassfeltet.

-- Alle har behov for integrerte operasjoner. Det er samhandling på et høyere nivå. Å få ned leadtime er viktig, påpeker Tom Erling Henriksen.

Derfor ser Evry med spenning på hva det virtuelle oljeselskapet Okea foretar seg. Ideen er å drive på en mer effektiv måte med inspirasjon for den innsatsen oljeselskapene nedla for 20 år siden. Tidligere Olje og energiminister Ola Borten Moe fronter Okea som har som mål å kjøpe seg inn i oljefelt.

For å kutte kostnader må det omstilling til ifølge Borten Moe. Derfor vurderes det om hvor mange personer det virkelig trengs for å utføre ulike operasjoner. Utfordringen er at kravene, både fra myndigheter og de boretekniske er mye større enn for 20 år siden.

Prosjektorganisasjonene har blitt mer byråkratiske i løpet av de seneste 20 årene hvilket har medført mindre effektiv samhandling. Hvis Okea kan gjøre noe med det, kan andre lære. For bedre samhandling må det benyttes effektiviseringsverktøy som eksempelvis Xaitporter.

Kompetanseteam

-- Det blir større behov for kompetanseteam på tvers. Det må kjøpes inn tjenester og få til samhandling mellom folk som egentlig ikke vil samhandle, påpeker Tom Erling Henriksen.

Et eksempel er hvordan planlegge og effektivisere revisjonsstans av en oljebrønn. Vanligvis går det med nærmest et uendelig antall timer for å planlegge bruk av deler, folk og verktøy og ta hensyn til sikkerhetsbehovet.

Det gjelder derfor å analysere alle elementene. Firmaet Avito Loops integrerer og sammenligner data fra planer, lister, databaser, regneark og setter dem sammen basert på læring, heuristikk og beste praksis.

Ifølge Avito Loops ønsker det at vedlikeholdsgruppene skal slutte å være brannslukkere å ha nok tid til å forberede alt slik at gjennomføringen går som et urverk.

Ved å tilby oljetjenester fra et datasenter kreves det sikkerhet. Ingen kunder vil at deres data skal være tilgjengelige for andre. Evry jobber for å tilby en totalleveranse med sikkerhet på et nivå som tilfredsstiller sikkerhetssjefen, CSO, Chief Security Officer.

-- Vi tilbyr nå nettverk som en tjeneste. Vi tilbyr sikkerhet som en tjeneste, forklarer Tom Erling Henriksen.

Nettverkstjenesten er tredelt, rettet mot virksomheten, internt i virksomheten og mot internettet. Sikkerhetskompetansen til Evry er samlet i Haugesund for å håndtere hendelser, Incident Respons Team.

To hendelser

Det er to hendelser som har påvirket. Den første er den virkelig store oljeskandalen Deepwater Horizon hvor feil i it-systemet som overvåket sikkerhetssensitive funksjoner skal ha bidratt til utblåsingen. Den andre hendelsen var det store tjenestenektangrepet mot norske oljevirksomheter under oljekonferansen Offshore Northern Seas i 2014.

Integrerte operasjoner blir veldig sårbart om ikke sikkerheten er veldig god på grunn av alle tilstandsdataene som sendes. Det kan skape kaos om dataene ble angrepet og forvrengt.

Riksrevisjonen har vært bekymret for at dataene i Diskos-databasen hvor alle de seismiske dataene er lagret. Evry har truffet tiltak for å rette på disse utfordringene i en ny versjon av Diskos.

Derfor er Evry veldig opptatt av hvordan nettverkssystemet skal virke mot kritiske oppgaver som utføres av pumper, rør og ventiler. Det er derfor laget et overvåkningssystem på toppen for å finne ut av hva som er feil slik at det kan gjøres tiltak sammen med de som jobber på plattformen. For det kommer stadig mer data fra overvåkingsutstyr i form av sensorer som plasseres over alt.

Informasjonen fra overvåkningen blir stadig viktigere og stadig mer sårbar om ikke sikkerheten er god. Derfor er det utviklet retningslinjer for datasikkerhet i forbindelse med prosesskontroll fra Norsk olje&gass, Nummer 104.

Eldre teknologi

Det er faktisk tryggere med eldre teknologi basert på PLC (Programmable Logic Controller) eksempelvis fra Siemens for denne styringsmekanismen kan ikke uten videre angripes av dagens faenskap (Malware).

Derfor introduserer Evry et totaltilbud på sikkerhet for olje og gassektoren med sikkerhetsdiskusjoner med toppledelsen for å skape forståelse og innsikt i trusselbildet for oljevirksomheten. Deretter tilbys det en helsesjekk av dagens sikkerhet med enkle forbedringer (Band Aid), alternativt en fullstendig sikkerhetsvurdering (Assessment) inkludert sikkerhetsvurdering på plattformene.

Fra denne lærdommen kan man planlegge for tilgjengelighet, Business Continuity. Det vil kreve kontinuerlig overvåking med tilgang til et responsteam. Deretter er det to alternativer. Det første omfatter separering av kontor og produksjonsnett. Det andre omfatter SOIL, Secure Oil Information Link. Under ligger sikker drift i henhold til standarder som ISO 27000 og oljeindustriens NOG 104, 110, 112 og 123.

-- Vi har et nytt konsept med, Evry Mobile Secure Communication fordi det flyttes mer og mer ut på mobil den siste strekningen. Det blir mer og mer viktig å håndtere falske basestasjoner, forklarer Tom Erling Henriksen.

 

Les om: