Klar for ny plattform

Klar for ny plattform

IT-SJEFEN: IKT-leder i Politidirektoratet, Geir Smith-Meyer Johannessen, er i gang med en overgang til tjenesteorientert arkitektur.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Politidirektoratet har det strategiske ansvaret for politiets informasjonssystemer og sambandsløsninger. Det viktigste på kort sikt er å legge prioriteringer og rammer for 2008. Vi er i et skifte til ny teknologisk plattform og tjenesteorientert arkitektur, for å fornye etatens gamle kjernesystemer. Videre er det selvsagt sterk fokus på innføring av Nødnett i politiet.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Politiet benytter ulike plattformer. Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) følger teknologiutviklingen og markedet. Vi har både Microsoft og Linux i porteføljen på ulike områder.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Politiet, har, som mange andre virksomheter, både gode og mindre gode erfaringer med å sette ut oppgaver. For å kunne spisse og innrette politiets egen IS-kompetanse til de mest verdiskapende og kritiske områdende vil vi i sterkere grad enn tidligere benytte tjenester i markedet. Politiets informasjonssystemer inneholder mye sensitiv informasjon og det gjelder særlige krav til sikkerhet og tilgjengelighet som gjør at flere av kjernesystemene driftes innenfor politiets egen organisasjon. På en del andre områder er oppgaver satt ut. Vi er i prosess med å utarbeide ny sourcingstrategi som vil definere områder både for innsourcing og områder som kan outsources.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Hovedoppgavene er knyttet til strategisk styring og oppfølging av IKT-leveranser til politiet. Dette gjelder både for aktuelle prosjekter og for løpende drift og forvaltning. Det er tett samhandling mellom enhetene i etaten, og med Justisdepartementet og øvrige deler av justissektoren. Vi er midt oppe i en prosess for å forbedre styringsprosessen internt i politiet. Dette vil blant annet legge opp til sterkere involvering fra virksomhetssiden, altså politidistriktene og politiets særorganer.

- Hvordan blir it brukt strategisk?

- Politiarbeid er i veldig stor grad basert på kunnskap og informasjon. Bedre informasjonssystemer, og mer effektiv bruk av informasjon, er strategisk i forhold til politiets måloppnåelse og tjenesteproduksjon. Videre er det et stadig tettere samarbeid og informasjonsutveksling med utenlandsk politi. Schengen Information System er et godt eksempel på effektiv informasjonsdeling over landegrenser i Europa.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Det blir it-ansvarlig i Krisitansund kommune, Steinar Holm.

Les om:

Enterprise