Skeptisk til outsourcing

Skeptisk til outsourcing

IT-SJEFEN: Full outsourcing kan fort bli både komplisert og kostnadskrevende, mener Ole Jan Hauge, direktør i Helse Nord IKT.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det viktigste er å etablere en felles ikt-plattform i Helse Nord for å kunne levere ikt-tjenester med høy kvalitet og service på tvers av helseforetakene i regionen.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Riktig verktøy til riktig oppgave, er et godt prinsipp. Forøvrig tror jeg fritt sykehusvalg er fornuftig.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Jeg har vært med på både vellykket og mislykket outsourcing, og er nok mer skeptisk nå enn jeg var for ti år siden. Konvergens i effektivitetskravene mellom offentlige og private virksomheter, samt det faktum at ikt integreres mer og mer i kjernevirksomheten, heller i retning av at full outsourcing kan gi økte transaksjonskostnader og svært komplekse grensesnitt. Det er nok vel så viktig å etablere gode avtaler med leverandørene hvor roller og ansvar er godt beskrevet, og hvor det er minst mulig kompetanse- og oppgavemessig dublering.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Prosesser med Helse Nord RHF og helseforetakene rundt fremtidig ikt-strategi, rolle- og ansvarsdeling samt avklaring av leveransekrav og ressurser. En betydelig del av tidsbruken er også knyttet til å få en nyetablert organisasjon til å fungere etter hensikten.

- Hvordan blir it brukt strategisk?

- Slik jeg ser det, er det høy bevissthet i Helse Nord rundt aktiv bruk av ikt som et virkemiddel for å understøtte kjernevirksomheten - pasientbehandlingen. Vi har imidlertid ikke utnyttet potensialet fullt ut, og trenger å profesjonalisere oss både i forvaltning, drift og strategisk styring av ikt.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Daglig leder i IKT Agder IKS, Asle Fossberg, skal svare neste gang.

Denne saken er publisert i Computerworlds papiravis.

Les om:

Enterprise