Slik skal vi snu krisen

Slik skal vi snu krisen

Krisen er betydelig mer alvorlig enn vi trodde. Derfor trenger Norge en kunnskapspakke, mener Abelia.

- Krisen er betydelig mer alvorlig enn vi trodde for noen uker siden. Det er utvilsomt slik at store deler av privat sektor i Norge vil bli rammet av oppbremsingen internasjonalt. Norge trenger en kunnskapspakke, sier Paul Chaffey, administrerende direktør i Abelia i en pressemelding.

En norsk krisepakke må spille på lag med de ytre omstillingskravene vi møter i en global kunnskapsøkonomi og ikke prøve å motvirke dem. Staten må bidra til å bygge den kunnskapsbasen som kreves for å skape fremtidens næringsliv. Derfor må en krisepakke være en kunnskapspakke og ikke bare økt bruk av penger for å holde hjulene i gang.

Snu krisen

- Norge skal ha et annet næringsliv når vi kommer ut av krisen enn da vi gikk inn i den. Skal vi styrke vår internasjonale konkurransekraft må næringslivet som kommer ut av krisen være mer kunnskapsbasert, mer internasjonalt, mer effektivt og mer miljøvennlig enn næringslivet som gikk inn i krisen, sier Chaffey.

Ganske enkelt fordi Norges kostnadsnivå og økonomiske åpenhet gjør at det er nødvendig med en slik strukturendring.

I valget av virkemidler er det også viktig å være opptatt av hvordan man kan styrke aktørene som fremmer kunnskapsmobilitet og langsiktig omstillingskompetanse på tvers av bedrifter og bransjer i Norge. De som tar med seg kunnskap og erfaringer fra en omstilling kan bidra til at andre kan lære av dem. Forskningsinstitutter, konsulentvirksomheter og private høyskoler er på litt ulike måter eksempler på slike kunnskapsmeglere. De bidrar til å spre kunnskap og erfaringer mellom bedrifter og bransjer, og spiller en viktig rolle i å snu en krise til nye muligheter.

Kategorier

Kunnskapspakken fra regjeringen bør omfatte tiltak i fire hovedkategorier:

1. Tiltakene må ha som mål å øke Norges internasjonale konkurransekraft.

2. Staten må satse på forsknings- og innovasjonsaktiviteter som bidrar til å skape og styrke det næringslivet som skal komme ut av krisen.

3. Vi må bruke krisen som en anledning til å øke kompetansen hos enkeltindivider.

4. Krisetiltak i offentlig sektor må ha som mål å øke effektiviteten og bedre ressursutnyttelsen.

Skattefradrag

For oppnå dette foreslår Abelia noen av følgende tiltak:

- Økt beløpsgrense for SkatteFunn fra 4 til 8 millioner for egenutført FoU og reversering av tidligere innstramminger.

- Et ekstra gunstig SkatteFunn for særlig forskningsintensive og unge bedrifter der støttesatsen økes fra 20 til 30 prosent og beløpsgrensen heves til 45 mill kr.

- Skattefradrag for privatpersoners (business angels) investeringer i forskningsintensive unge bedrifter.

- Satsingen på tungt utstyr og strategisk forskningsinfrastruktur forseres med 500 mill kr.

- Å øke antallet stipendiatstillinger til 550 i 2009.

- Støtte til enkeltpersoner som tar etter- og videreutdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter.

- Insentiver som stimulerer bedrifter til å gi ansatte etter- og videreutdanning

- Framskynde satsingen på elektronisk ID, elektronisk innkjøpsportal, AltInn og andre sentrale infrastrukturprosjekter som bidrar til å bedre samhandlingen i stat og kommune.

- Utbygging av kommunikasjon mellom el-leverandør og forbruker for å skape en teknologiplattform for energistyring og tjenesteinnovasjon i energisektoren

Hele forslaget kan lastet ned i pdf fra Abelias webside.

Enterprise