Erfaring er ikke ekspertise

Erfaring er ikke ekspertise

Hva er sammenhengen mellom erfaring og ekspertise? Nye studier viser at mengden erfaring fra lignende it-prosjekter er en svært usikker indikator på ekspertise.
Ekspertise i gjennomføring av et it-prosjekt er i mye større grad avhengig av erfaring fra prosjekter som er svært like det som skal gjennomføres, og av godt utformede treningsopplegg. Kunnskap om sammenhengen mellom erfaring og ekspertise er viktig både med hensyn til it-leverandørers forbedringsprosesser og kunders valg av it-leverandør.

En mulig definisjon på ekspert er 8en person som anerkjennes som ekspert av minst en annen person.8 Definisjonen illustrerer den ofte usikre sammenhengen mellom ekspert og ekspertise. Siden vi i forkant ikke vet om en it-utvikler eller leverandør besitter den ekspertisen vi er ute etter, vil vi ofte forsøke å vurdere ekspertisen ut fra mengde og relevans av tidligere erfaring.

Flere spørsmål melder seg i den anledning. Hva bør vektlegges mest, mengde eller relevans til erfaring? Hva slags erfaringer og hvilke andre faktorer bør anses som relevante?

Lite sammenheng

I en studie vi gjorde av systemutviklere som vedlikeholdt store, databasebaserte it-systemer ble vi overrasket over hvor lite sammenheng det var mellom mengden erfaring og kvaliteten på vedlikeholdsarbeidet. De aller minst erfarne utviklerne hadde som ventet hyppigere problemer enn de mer erfarne, men det var ingen klar forbedring fra de med middels erfaring (1-5 år) til de med lang erfaring (mer enn 5 år).

For at lengre erfaring skulle lede til økt kvalitet i systemutviklingen, viste det seg at erfaringen måtte være fra samme it-system som ble vedlikeholdt. En "fersking" med kort, men svært relevant erfaring besatt dermed vesentlig mer ekspertise enn langt mer erfarne utviklere.

Dette viser at relevans er en bedre indikator enn mengde, og at hva som er relevant erfaring må oppfattes nokså snevert. En mengde studier innen andre fagfelt viser nøyaktig samme forhold. Det er relevansen til, ikke mengden av, erfaring som er viktig for ekspertisen. Mye av det vi typisk anser som relevant erfaring gir ikke økt ekspertise. Vår studie viste for eksempel at det var usikkert om ekspertise i vedlikehold av et it-system ga ekspertise i vedlikehold av et annet it-system.

Bevissthet

En undersøkelse av Ericsson og Lehmann i 1996 oppsummerer en rekke studier på sammenhengen mellom erfaring og ekspertise. De hevder at det i hovedsak er hvor mye "bevisst trening" som gjennomføres, som gir ekspertise. Med bevisst trening menes her bruk av individbasert og spesifikk trening basert på repetisjon, tilbakemelding og gradvis raffinering av treningsoppgaver.

Treningen bør være støttet av en trener (coach). "Bevisst trening" over flere år er ifølge Ericsson og Lehmann eneste måte å oppnå virkelig høy ekspertise innen mange fagområder.

Ser vi på hvem som blir gode i tekniske idretter, som fotball, ser vi at det samme gjelder der. Det er ikke de som spiller mest fotball, men de som har et gjennomtenkt treningsopplegg med trening på utvalgte øvelser, repetisjoner og tilbakemeldinger, som blir de beste spillerne. Denne kunnskapen om sammenhengen mellom erfaring og ekspertise bør ha konsekvenser for både it-leverandører og kunder.

Stagnerer fort

Det er ofte dårlige læringsmuligheter i it-utviklingsprosjekter. Design av programvare, programmering og estimering av utviklingskostnader synes å være eksempler på slike områder.

Etter at et visst kompetansenivå er oppnådd vil ofte økt erfaring ikke lenger føre til økt ekspertise, men heller at man stagnerer fort. It-leverandører bør identifisere viktige områder der på-jobben-erfaring ikke er tilstrekkelig for læring og utarbeide treningssituasjoner for disse områdene. Et eksempel på et slikt treningsopplegg for opparbeiding av estimeringsekspertise er vist i boksen med tittel "Læringssekvens" under.

Valg av it-leverandører bør baseres på en snever forståelse av relevans og fokus på leverandørenes "treningsopplegg".

Flere av våre studier viser at it-utviklere har en tendens til å overvurdere relevansen av sine erfaringer. Overdrevet tro på at erfaring fra tidligere prosjekter er overførbar til nye prosjekter kan i mange tilfeller være den viktigste årsaken til mislykkede prosjekter.

Ved valg av it-leverandør bør derfor referanser fra relevant arbeid sjekkes nøye for å avdekke reell (i motsetning til påstått) relevans. NB: Relevans må forstås snevert! I tillegg tror vi at leverandører med et bevisst forhold til trening av den enkelte ansattes ekspertise bør foretrekkes. At leverandører har mange "senior utviklere" sier ikke mye om ekspertisen dersom disse ikke har fått tilstrekkelige læringsmuligheter.