Et bedre Bergen med it

Som Hordalands desidert største kommune, står Bergen sentralt i den it-utviklingen som skjer i regionen. De satser på mange ulike områder.

Janicke Runshaug Foss er it-direktør i Bergen kommune. Hun forteller at Bergen har gjennomført betydelige it-messige tiltak for bedre å kunne møte de interne it-utfordringene og -behovene til Bergen kommunes innbyggere.

-- Vi har gjennomført en omfattende standardisering og sentralisering på it-området. Dette har gitt oss tidsmessige driftsløsninger og flere tjenester. Alle ansatte har tilgang til kommunens nett, forteller Foss.

Hun peker på at nye driftsløsninger har endret hverdagen til tusenvis av kommunens ansatte innen helse og sosialsektoren. Denne brukergruppen hadde tidligere kun tilgang til det lukkede helsenettet. Dagens infrastruktur har gjort det mulig å nå flere soner fra samme datamaskin, og dermed har hele denne sektoren fått tilgang til epost, internett og andre systemer som kun er tilgjengelig fra intern sone. 

-- Antall kommunale it-bruker på blant annet e-post, intra- og internett har økt enormt, og vi er nå oppe i ca. 15.000.  I tillegg kommer elevene som har tilgang til eget nett .

Ett system

Foss legger også vekt på at i motsetning til alle helseforetak og de aller fleste kommuner i Norge, har man i Bergen tatt i bruk ett felles system for alle fagområdene innen den kommunale delen av helsesektoren. I tillegg trekker hun frem Bergens vektlegging av kompetanseutvikling, og at bruken av it-verktøyene er viktig.

-- Prosjektet "Bedre bruk av IT" (var innstilt til Rosing-kompetansepris i 2003, red.anm.) arbeider aktivt for å heve IT-kompetansen. Det er etablert en egen opplæringsportal, og e-læring er innført for enkelte fagsystemer, understreker hun.

For innbyggerne i Bergen er det foreløpig primært informasjon og skjemaer som tilbys samt enkelte web-applikasjoner. Andre eksempler skal være at borgerne blant annet. har tilgang til  Bergen kommunes saksbehandlingssystem, og digitale kart (Bergenskartet.no). Eiendomsmeglere har tilgang til status for kommunale avgifter og lærerne søker stillinger via nett.

Selvbetjening

-- Hvilke viktige utfordringer er dere nå i gang med å gjøre noe med?

-- Å tilpasse systemene til en mer "digital kommune" og å tilby borgerne interaktive tjenester, er en stor utfordring. På dette området vil Bergen kommune satse aktivt i tiden fremover. Byrådet har nylig vedtatt strategi og plan for arbeidet, og målet er å gjøre Bergen kommune til en e-kommune. Arbeidet med å innføre nytt økonomisystem  vil også være viktig i arbeidet mot en e-kommune.  Dette muliggjør blant annet økt e-handel, elektronisk bestilling, faktura og betaling.

Når vi ber Foss trekke frem et prosjekt som kommunen særlig legger vekt på peker hun på at skolenes it-løsning er ikke lenger er tilfredsstillende. 

-- I løpet av 2004 vil det bli etablert en ny it-løsning for skolenes undervisningsnett, og målet er at ca. 32.000 elever skal ha en ny og kostnadseffektiv it-løsning i løpet av 2004.  Løsningen er et viktig skritt i arbeidet mot åpne standarder.  I første fase etableres alle servertjenestene på Linux, og det vil i løpet av 2005 bli arbeidet videre med å utvikle og vurdere klientløsningen.

E-modenhet

-- Har du synspunkter på e-modenheten til hele Hordaland fylket? Er det noen områder som peker seg ut som spesielt spennende?

-- Det er etablert et strategisk it-samarbeid i regionen.  It-områder en spesielt ser på er digital kommune, portalløsninger og felles drift av tjenester. Geografiske informasjonssystemer, opplæring og standardisering er også områder det arbeides med her. Bergen kommune har også tatt initiativ til et samarbeid når det gjelder økonomisystem, sier hun.