Etterlyser modige kommuner

Etterlyser modige kommuner

Sosialminister Ingjerd Schou ønsker seg flere modige kommuner i arbeidet for å forbedre den norske sosialtjenesten.

-- Nå er det nasjonale helsenettet teknisk på plass, fremover må vi satse for å få pleiesektoren og sosialtjenestene til å bruke de nye mulighetene aktivt. Vi trenger fyrtårnskommuner som vil vise vei, sier sosialminister Schou.

Dette poengterte hun da det nasjonale helsenettet offisielt ble åpnet i forrige uke.

Erfaringer viser at rett bruk av it i pleie- og omsorgstjenestene bidrar til et bedre tilbud. Få kommuner bruker disse verktøyene i dag. Tromsø er først ute som fyrtårnskommune.

Pleie - og omsorgstjenestene i Tromsø har fått midler fra Sosialdepartementet for å gjennomføre et fyrtårnsprosjekt. Hovedmålet er å utvikle en modell for bruk av telemedisin i pleie- og omsorgstjenestene, som omfatter tekniske og organisatoriske løsninger og som viser muligheter og som gir dokumenterte gevinster. Prosjektet har en varighet på to og et halvt år. 

Jakter på flere

Nå starter sosialministeren jakten på flere slike fyrtårnsprosjekter som kan bidra til bedre tjenester for brukerne av de kommunale helse- og sosialtjenestene. 

Departmentet peker på at utviklingen øker kravene til effektiv ressursutnyttelse i tjenestene og god informasjonsflyt i helse- og sosialtjenestene. I dag er informasjon ofte ikke til stede hos rette instans til rett tid og i rett form. Et eksempel er sykepleiere i hjemmesykepleien og ved sykehjem som ofte ikke har tilgang til nødvendig informasjon om sine pasienter fra andre tjenesteytere. Videre viser de til at man ser også at det kan være dårlig overensstemmelse mellom medikamentkortene i journalen hos fastlegene, i spesialisthelsetjenesten og hjemmesykepleien.

-- Slike mangler er kilder til feilbehandling, og viser med tydelighet behov for at kommunene satser mer på elektronsikk samhandling, sier Ingjerd Schou ifølge en pressemelding fra departementet.