Etterutdanning forbeholdt de ressurssterke

Er du lavtlønnet med lav utdannelse og ikke fagorganisert? Tilhører du i tillegg dem som ikke har pc i husstanden? Da er sjansene for at du vil ta videreutdanning i løpet av de neste 12 månedene tilnærmet lik null, i følge en undersøkelse Opinion nylig gjennomførte for Norgesuniversitetet.
For andre år på rad gjennomfører Opinion en undersøkelse om etter- og videreutdanning. Dag Rune Ramstad i Norgesuniversitetet, forteller at et representativt uvalg av den norske befolkningen ble spurt -- 1.000 personer over 18 år.

Alle typer kurs og all utdanning teller som videreutdanning, herunder alle typer hobbykurs. Resultatene viser en klar sammenheng mellom personlige og økonomiske ressurser og personlig kompetanseutvikling.

Den som har skal få

Forskjellen mellom de forskjellige aldersgruppene var stor. Undersøkelsen viser at fokuseringen på senior arbeidstakere på langt nær har slått ut i konkret handling: Bare 5 prosent av dem over 60 år tok en eller annen form for etterutdanning i fjor, mens prosenten for dem i alderen 30 til 44 år var størst og lå på hele 33 prosent.

En annen kraftig skillelinje går mellom ikke-yrkesaktive og yrkesaktive, der bare 8 prosent av den førstenevnte gruppen har tatt en eller annen form for kurs, mens tallene for yrkesaktive innen privat sektor er 21 prosent og for offentlig sektor hele 31 prosent.

Ramstad peker videre på sammenhengen mellom høyere utdannelse og videreutdanning:

-- Ikke uventet viser det at de med lavest utdannelse i utgangspunktet har tatt minst etterutdanning og at videreutdanningen stiger proporsjonalt med lengden på grunnutdanningen. Av dem med kun grunnskole har bare to prosent tatt kurs, mens tilsvarende tall for dem med mer enn seks år utdannelse etter grunnskolen er hele 32. Vi finner den samme jevne stigningen når vi ser etterutdanningen i forholdt til husholdningens inntekt. Av dem med inntekt under 300.000 tok bare 13 prosent kurs, mens prosenten for dem som tilhørte en husholdning med inntekt over 600.000 steg til 31 prosent.

Internett på hjemme-pc-en?

Resultatene viste også en klar sammenheng mellom det å eie en pc og etterutdanning. Av de som tilhørte en husstand uten pc tok bare fire prosent etterutdanning i fjor. Av de spurte som hadde pc, men ikke internett, hadde 18 prosent tatt et kurs, mens hele 25 prosent av dem med pc med internett tok etterutdanning.

-- Disse tendensene er godt kjent av alle i kursbransjen, kommenterer Ramstad.

-- Alle vet at de som har mye fra før trenger mer. Kombinerer vi resultatene og for eksempel ser på en som ikke er yrkesaktiv med bare grunnskole, kanskje også uten pc, går sannsynligheten for at vedkommende skal ta et kurs ned mot null.

Ser en på hovedspørsmålene, som hvor mange som har tatt kurs og hvilke kurs det dreier seg om, er resultatene tilnærmet like for i år og i fjor. Dette er i seg selv oppsiktsvekkende i følge Ramstad, tatt i betraktning den relativt tunge samfunnsmessige fokuseringen på etter- og videreutdanning vi har hatt det siste året. Han mener bevisstheten rundt etterutdanning har økt, men at det foreløpig ikke har slått ut statistisk. Ramstad framhever også det han karakteriserer som nyttårsløfte-effekten: En fjerdedel av de spurte i fjor ventet å ta en form for videreutdannelse i år, men bare en femtedel gjorde det. I år er forventingene for neste år nøyaktig de samme.

Interessant er det også å vite at trykte kurskataloger og internett er omtrent like mye brukt som informasjonskilder for dem som ønsker kurs, mens for eksempel dagspressen kommer langt bak.

Som en kuriositet peker Ramstad på sammenhengen mellom antall medlemmer i husstanden og etterutdanning. Jo flere medlemmer en husstand har, desto mer sannsynlig er det at den som blir intervjuet har tatt videreutdanning.

-- Den sammenhengen er det ikke lett å finne en forklaring på, men mange barn kan være tegn på at folk har et overskudd, og kurs kan kanskje også ses på som et overskuddsfenomen, prøver Ramstad seg fram med.

-- Kanskje forklaringen er så enkel som at man melder seg på kurs for å få fri fra barnepass hjemme?