Få arkitekturen på plass før portalen bygges

Få arkitekturen på plass før portalen bygges

Det må på plass et vedtak om en offentlig integrasjonsarkitektur før moderniseringsministerens nye portalprosjekt settes i gang.
Moderniseringsminister Morten Meyer har gått ut med løfte om ny offentlig it-satsning, men han har valgt et meget velbrukt virkemiddel ) en portal. Det er en kjensgjerning at alle ministere som ønsket å vise it-politisk handlekraft, har lansert et forslag om nye nasjonale portaler. Eksempler er Odin. Den offentlige markedsplassen, Alltinn, Utdanningsportalen etc.

Hvorfor fokuserer politikere på portaler i stedet for arkitektur? Svaret er at en portal er visuell, og derfor godt egnet for å forklare folk hva e-forvaltning kan gi dem. Den er et synlig bevis på at noe er gjort. Et portalprosjekt er imidlertid ikke tilstrekkelig for å nå målet om gode publikumstjenester. Til det trengs det en felles arkitektur for samhandling i det offentlige, som gjør det mulig å integrere dagens it-systemer.

Minister Meyer bør derfor gå mer grunnleggende til verks. Til nå har det offentlige Norge ikke hatt noen felles integrasjonsarkitektur. Det fins mange gode tilløp, for eksempel LivsIT, men ingen har til nå samlet alle trådene. Den første store testen på ministerens lederskap er om han klarer å innføre en felles integrasjonsarkitektur. Dersom han ikke gjør det, kan Meyers portalprosjektet ende med nok en kostbar og gammeldags portal, hvor mange av de viktigste tjenestene mangler pga. store integrasjonskostnader.

Moderniseringsministeren bør starte med å etablere en visjon for it-arkitekturen i offentlig sektor. Alle it-systemer bør kunne kobles sammen på en enkel, rimelig og sikker måte, slik at alle data og tjenester kan gjøres tilgjengelige internt i etaten, for andre etater, for næringsliv og for borgerne. Første steg er således å innføre en felles samhandlingsarkitektur.

nn Arkitekturen bør baseres på prinsippet om tjenesteorientering. På grunn av den svært svake koblingen mellom tilbyder og forbruker er en tjenesteorientert arkitektur (Service Oriented Architecture) spesielt godt egnet når elektronisk samhandling mellom virksomheter er påkrevd.

En tjenesteorientert arkitektur kjennetegnes blant annet av:

-Svært få tekniske koblinger mellom tilbyder og forbruker av en tjeneste.

-Ingen krav til felles plattform eller felles domenemodell (datamodell).

-Tydelig skille mellom grensesnitt og implementasjon.

-Sterk fokus på å designe generelle, veldokumenterte grensesnitt som kan implementeres på ulike måter.

Med den langsiktige visjonen om en tjenesteorientert arkitektur på plass, kan det kortsiktige integrasjonsarbeidet skyte fart.

Meyer må stille krav til teknisk interoperabilitet mellom alle nye it-løsninger som utvikles eller kjøpes inn av det offentlige. Departementet må kreve at alle nye it-løsninger følger de viktigste internasjonale Web services-standardene. Dette er blant annet. XML Schema , SOAP, WSDL og WS-Security. Beslutning om dette bør skje umiddelbart. For å sikre teknisk interoperabilitet fra første dag, bør disse standardene innføres som en integrert totalpakke iht. spesifikasjonene fra Web Services Interoperability Organization (WS-I).

Departementet bør også gradvis innføre de samme standardiseringskravene for dagens IT-systemer. Når Web services-standardene er vedtatt, kan alle offentlige etater og kommuner begynne arbeidet med å gjøre informasjon og tjenester fra dagens systemer tilgjengelig. Dermed kan portalen tilby en lang rekke tjenester allerede på lanseringstidspunktet.

Moderniseringsdepartement har saken til vurdering. Departementet la i sommer frem en forprosjektrapport om it-arkitektur for samhandling i offentlig sektor. Den var preget av forgjenger Victor Normanns manglende ambisjoner på it-området. Dagens minister har kommet med klare signaler om at han har ønsker å utrette mer enn sin forgjenger.

Dersom Meyer tar hurtig grep på arkitektursiden, øker han sannsynligheten for å lykkes.

Jon Øyvind Eriksen er administrerende direktør i it-konsulentselskapet Kantega. Han representerer Kantega i Web Services Interoperability Organization (WS-I).