Fengslende videokonferanse

Fengslende videokonferanse

En ny forskrift åpner for økt bruk av fjernmøteteknologi i domstolene. Det betyr at færre politifolk må bruke arbeidsdagen på å holde vakt.

Justisminister Knut Storberget venter seg store gevinster for såvel domstolene som samfunnet for øvrig, ved å åpne for økt bruk av fjernmøteteknologi.

Et forslag om at en forskriftshjemmel som åpner for en prøveordning med bruk av videokonferanseutstyr i utvalgte domstoler ble lagt fram på fredag.

I første omgang skal teknologien prøves ut i Oslo tingrett, Trondheim tingrett, Nord-Troms tingrett, Frostating lagmannrett og Hålogaland lagmannsrett. Det betyr at disse domstolene kan avholde rettsmøter helt eller delvis ved hjelp av videokonferanseutstyr.

Utstyret skal kunne benyttes både i svile saker og straffesaker, under forutsetning av at den tiltalte og dommeren samtykker til det.

- Økt bruk av videokonferanser og annen fjernmøteteknologi i domstolene vil gjøre det mulig med en mer effektiv og fleksibel rettergang, sier Storberget.

Store besparelser

Det er foreløpig ikke åpnet for at utstyret kan brukes i avhør, men på visse rettsområder.

Politiet regner med å spare store ressurser på fjernmøter. Ifølge Oslo Politidistrikt gikk det i 2004 med 2.900 dagsverk til å passe på kriminlle i retten. Videomøter kan avlaste både rettslokalene og frigjøre ressurser fra vakthold og transport.

"Eksempelvis vil siktede i visse saker, f eks med stor mediainteresse, kunne være interessert i å delta ved hjelp av videokonferanseutstyr på et mer beskyttet sted enn rettssalen. Andre siktede vil kunne se fordelen av å slippe transport til og fra fengslet og overnatting på glattcelle" skriver departementet i høringsbrevet om Videokonferanseprosjektet, som danner bakgrunnen for dete prøveprosjektet.

Prøveordningen skal danne grunnlag for å vurdere om bruk av fjernmøteteknologi kan gjøres til en permanent praksis.