Fortsatt like farlig å bli syk

Fortsatt like farlig å bli syk

Elektroniske pasientjournaler (EPJ) kan gjøre det tryggere å bli innlagt på sykehus. Men lovverket gjør det vanskelig å utnytte mulighetene.
Det kan være farlig å bli syk. Det vet alle. Men det er også risikofylt å bli behandlet på et sykehus. Hver dag tar legene beslutninger som har store konsekvenser for pasientene. Og det gjøres feil.

Informasjonsbehandling spiser 30 til 40 prosent av ressursene på et sykehus. For at riktige beslutningene skal tas, må relevant informasjon være tilgjengeliggjort på en god måte.

Innføring av elektroniske pasientjournaler (EPJ), som mange norske sykehus står midt oppe i, er en gylden anledning til å bedre informasjonsflyten og dermed pasient-behandlingen. Men potensialet utnyttes ikke, hevder Arild Faxvaag, overlege ved St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved NTNU.

Risikostyring

Ifølge overlegen er dagens sykehussystemer ikke optimalisert for å håndtere risikoen pasienter utsettes for når de ytes avanserte helsetjenester. Hensynene til lovpålagte krav om dokumentasjon veier tyngst når det tas valg om hvilken funksjonalitet pasientjournalene skal inneholde og hvordan tilgangskontrollen legges opp.

-- Vi vet i dag at risikoen for uønskede hendelser kan reduseres betraktelig ved optimal bruk av informasjonsteknologi. Myndighetene og de som bestiller pasientjournal-systemer må begynne å se på EPJ som et verktøy for risikostyring, mener Faxvaag, som er en av krumtappene ved det nyetablerte "Norsk senter for elektronisk pasientjournal" (NSEP) i Trondheim.

Senteret skal bygge opp nasjonal kompetanse knyttet til elektroniske pasientjournaler (EPJ) og skal bedrive både grunnforskning og anvendt forskning. Foruten etablerte medisinske og tekniske eksperter fra ulike deler av NTNU, er mer enn 20 doktorgradsstudenter knyttet til prosjektet.

Papir med strøm

En av utfordringene de mange sykehusene som nå innfører EPJ står overfor, er at Norge er et lite land med et strengt lovverk.

-- Det norske regelverket legger endel føringer for hvordan pasientinformasjon skal lagres i pasientjournalen. Et norsk sykehus kan ikke uten videre gå til anskaffelser av EPJ-systemer utviklet for andre juridiksjoner, påpeker Faxvaag.

Norge ligger langt fremme når det gjelder elektronisk pasientjournaler. Bodø-firmaet Dips og det at Siemens har lagt mye av sin forskning på området til Norge, gjør at kompetansen er høy.

Likevel omtaler overlegen de første versjonene av EPJ på sykehus som "strømsatt papir".

-- Et av problemene er at den norske helsektoren i bunn og grunn er litt for liten til å finansiere utvikling og vedlikehold av elektroniske pasientjournaler, sier han.

Smiley

NSEP-forskerne mener er nødvendig å utvikle systemer som trekker pasienten sterkere med i utredning og behandling. Med moderne utstyr er det ingenting i veien for at pasientene kan måle sitt eget blodtrykk, sin egen puls og temperatur, samt gi elektroniske tilbakemeldinger om egne symptomer, allmentilstand og opplevde bivirkninger.

-- Hva om pasientene i fremtiden kan indikere hvordan de har det ved å bruke symboler, eller smileys, på samme måte som det gjøres på MSN i dag, spør Faxvaag.

At pasientene lettere skal adgang til egne helserelaterte data, er at av hovedmålene for forskningen som nå igangsatt ved Norsk senter for elektroniske pasientjournaler.