Grande Røys får drahjelp i åpen kildekodearbeid

Grande Røys får drahjelp i åpen kildekodearbeid

Mange i offentlig sektor skylder på lite kompetanse når de sier nei takk til åpen kildekode. Dette vil sentrale aktører gjøre noe med, og foreslår et nasjonalt kompetansesenter.
Fornyingsminister Heidi Grande Røys fikk forrige uke overlevert et forslag om etablering av nasjonale kompetansesenter innen åpen kildekode. Bak står Buskerud og Troms fylkeskommune, IKT-Norge og Kommunenes Sentralforbund (KS), samt Rådet for Drammensregionens næringsutvikling.

Sentrene skal utvikles i Drammen og Tromsø. Forslaget overleveres til statsrådens nærmeste medarbeider på it-spørsmål, Jørund Leknes, under KS sin konferanse Elektronisk samhandling (eSam).

Oppskriften

-- Skal vi komme noen vei med satsing innen dette området må kommunene og andre etater få drahjelp. Den type kompetansesentre vi foreslår vil nettopp kunne tilby matnyttig og faglig rettet hjelp, forklarer en av initiativtakerne, Bjørn Venn i Buskerud fylkeskommune.

Aktørene bak forslaget var tidligere i år på en ministudietur hos danske kollegaer. De ville få mer informasjon om det arbeidet som er gjort i nabolandet. I Danmark åpnes det et tilsvarende senter i april. Andre land - blant annet i Finland, Nederland, Irland og Storbritannia - er allerede i gang.

De norske initiativtagerne mener det norske forslaget er grundigere og mer ekspansivt enn det de har fått til i Danmark.

Musikk i hennes øre?

Fra Stortingets talerstol har Grande Røys selv vektlagt temaet kompetanse i forbindelse med regjeringens arbeid med åpen kildekode. Det skulle derfor være grunn til å tro at forslaget er som musikk i statstrådens ører.

"Vi tror at et nasjonalt senter for fri programvare kan spille en svært sentral rolle for å lykkes med mer bruk av åpen kildekode i forvaltningen. Vi tror at et slikt senter er nødvendig dersom man skal lykkes med å utvikle bedre og mer kostnadseffektive løsninger i offentlig sektor. Fri programvare representerer på mange områder en mer kostnadseffektiv måte å utvikle og distribuere programvare på. Kunnskap om dette må spres raskt dersom en ønsker å få en større utbredelse av fri programvare i offentlig sektor. Samtidig tror vi at senteret kan bidra til at flere av programvareprodusentene i Norge ser mulighetene med å lisensiere hele eller deler av sin produktportefølje som fri programvare, ta i bruk ny utviklingsmetodikk og nye forretningsmodeller tilpasset fri programvare. På denne måten tror vi at mer norskutviklet programvare vil kunne nå ut til et større marked", skriver forslagsstillerne i utkastet overlevert Grande Røys.

Nasjonalt senter for fri programvare er altså tenkt etablert i Drammen og Tromsø. Senteret er videre foreslått finansiert med en grunnfinansiering fra staten og ved prosjektmidler som skal finansiere kompetanse- og leverandørutviklings-programmer i de sektorer der fri programvare har størst verdipotensiale.

Senteret skal samarbeide nært med tilsvarende sentre i andre land, relevante utdanning- og forskningsmiljøer nasjonal og internasjonalt. Sentralt står også samarbeid med bedrifter med spisskompetanse innen området og med regionale næringshager, kunnskaps- og forskningsparker.

Senteret skal ikke utvikle tjenester eller aktiviteter som konkurrerer med eksisterende kommersielle tilbud innen området.

Les også: - Vet Grande Røys at hun er it-minister?
IT-innkjøp i skolesektoren
Microsoft kupper skole-Norge
- Norske elever taper på Microsoft-kupp