Støvete hyller, Istock

Har norske bedrifter nødvendig omstillingsevne?

Endringstretthet ...? Det er nå vi må brette opp ermene!

Særstilling, omstilling, digitalisering og innovasjon er ord som daglig slår mot oss. De betegner endringene vi står ovenfor og fremtidige drivere for konkurransekraft. Den digitale revolusjonen vi nå opplever skaper et paradigmeskifte. Men hva betyr dette, og har norske virksomheter evne til å møte endringene som kommer? Mange opplever «endringstretthet», men det er nå vi må brette opp ermene!

Delingsøkonomi, nye teknologiske plattformer og innovasjon endrer premissene for hvordan bransjer konkurrerer over natten. Eksemplene er velbrukte, men stikkordene er kortbetaling, transport og overnatting i privat regi. Det hjelper lite å ha gode prosesser til en lav kostnad om dine konkurrenter ikke har disse prosessene i det hele tatt.

Skal norske virksomheter evne å omstille seg og ta del i utviklingen, er det  viktig at det nå etableres interne systemer, mekanismer og ikke minst en kultur som sikrer produktiviteten gjennom kontinuerlig endring. Å forhindre tapt effektivitet og ivareta markedsfokuset som en integrert del av organisasjonens virksomhetsmodell, blir avgjørende for fremtidens vinnere.

Med utgangspunkt i de utfordringene jeg ser, og hva som skiller endringsvillige organisasjoner fra andre, vil jeg her presentere noen konkrete tiltak for å lykkes med endring.

1. Sett detaljerte mål, del informasjonen og vær tydelig

Strategien og det påfølgende rasjonale for endring er kun interessant idet det blir omskapt til synlige og praktiske tiltak som mennesker kan forholde seg til i hverdagen. For å lykkes med endringer må derfor målene være klare. Dessverre er ikke dette tilfellet i mange virksomheter. Uten en klar målsetning vil man videre ikke kunne etablere et omforent syn på hvorfor endringen er nødvendig eller en forståelse for de tiltakene som igangsettes. Nøkkelen er derfor åpenhet, kommunikasjon rundt behov, tidsplan, innvirkningen på avdelinger og endringen for den enkelte medarbeider.

2. Etabler forretningsmodeller som tar inn innovasjon og kontinuerlig forbedring

Mange bedrifter er altfor fokusert på interne forbedringer. For å møte fremtiden må forretningsmodellen være todelt i den forstand at en del ivaretar innovasjon som et strategisk lederansvar og en del som kontinuerlig forbedrer eksisterende drift. En todeling av forretningsmodellen vi sikre at vi opprettholder fokuset på marked, kunder, ny teknologi og konkurrenter, samtidig som dagens prosesser forbedres kontinuerlig gjennom etablerte interne systemer

3. Operasjonaliser målene og etabler tydelige planer

Ved endring er ofte mye av effektivitetstapet et resultat av økt intern fokus, frustrasjon og tvetydige mål. Første steg er derfor å bryte ned strategien og etablere klarer og visuelle mål. Disse kalles «Break Through Goals» (BTG) og beskriver klart hvilke mål som er essensielt å innfri for at en nødvendig endring som resulterer i en konkurransemessig fordel skal skje. Man kan etablerere en 100-dagers plan som inneholder praktiske tiltak og aktiviteter. I tillegg til å fastholde fokus bidrar 100-dagers planer til en felles forbedringskultur og god målstyring.

4. Se endring og ansatte i kombinasjon

Sørg for at menneskene som er sterkest berørt av den strategiske endringen har den rette kompetansen, verktøyene og ikke minst forståelsen og villigheten til å muliggjøre endringen. Uten de rette menneskene og kompetansen vil aldri momentet i endringen kunne ivaretas!

5. Etabler et styringssystem og søk compliance

Etabler et styringssystem som visuelt skaper oversikt over ansvar, eierskap til prosesser, (f.eks innkjøp), rutiner og gjeldene krav. Gjennom et styringssystem vil man kunne fjerne støy og istedenfor rette fokuset mot de rette oppgavene. Et styringssystem vil også gjøre oppfølging enklere og bidra til redusert behov for kontroll. Gevinstene er derfor tosidig; både en enklere hverdag for den det gjelder og for de som blir involvert i prosessen.

6. Bruk de ansatte og metodikker for kontinuerlig forbedring

For å vite hva som kan gjøres bedre og hva som er utfordringene er medarbeidere viktigst! De sitter med problemene hver dag og er en fantastisk kilde til informasjon. Bruk den informsajonen! Gjennom aktiv involvering på f.eks forbedringsmøter og tavlemøter vil man skape en arena for problemløsning som bidrar til å flytte organisasjonen nærmere målet. Det er min erfaring at slike forbedringsmøter bidrar til bedre eierskap til målene, de utfordringene som finnes, samt at det skapes et engasjement organisasjon. Råd er derfor åpenbart – skap en arena og bruk dine ansatte. 

Disse tiltak kan virke enkle, men det er de færreste som tar alle i bruk. Sett av tid til fundamentet er på plass. Et fundament som gjennom forretningsmodellen tar inn et større eksternt perspektiv og som sikrer innovasjon og hvor de ansatte blir dine viktigste endringsagenter.

Erik Bergene, senior konsulent i Capgemini