FOTO: Dag-Rune Z. Vollen

LÆR AV DET MAN HAR: Bruk alle data som er tilgjengelig, analysér, prioriter og utvikle prosess for prosess der nytten er størst raskest, forteller Ben Bridgewater i CSC: FOTO: Dag-Rune Z. Vollen

Ikke start på nytt hver gang

It-støtte for bedre løsninger i helse assosieres ofte med gigantprosjekter der egenutviklete løsninger blir levert etter mange år. CSC tar en snarvei til umiddelbar nytte via klassisk forretningsprosessendring.

Helsesektoren mangler ikke data eller it, snarere visjoner og retninger. Det er en ofte brukt kritikk, og svaret er ofte å bytte ut alt med et nytt, felles system. Men finnes det en kombinasjon av store systemer og umiddelbar nytte? 

- Tenk på folk og livsløp som kundeløp i en kunderelasjonsprosess der optimalt omsorgsnivå er målet. Der er det som regel etablert rutiner og kunnskap som kan endres og bedres fra der de er, sier professor, hjertekirurg og helsestrategisk leder i CSC, Ben Bridgewater, til Computerworld. Han er i Norge for å presentere erfaringene fra innovasjonen CSC har prøvd ut i Trafford.  

Likheter mellom England og Norge

Sjukehuset og helsesenteret NHS Trafford ligger i Manchester-området midt i  England. Omlandet er på rundt 220.000 pasienter. Med andre ord en høyaktuell størrelse for norske forhold og helseregioner. 

I april i fjor startet CSC med en ny tilnærming til å løse utfordringene det britiske statlige helsevesenet NHS (National Health Service) har i å løse kostnadskontroll og balansere det med å fylle forventinger til helsestellet. 

- Det gjelder å ta utgangspunkt i det man allerede har og finne ut hvordan dette kan gjøres bedre. Helsesektoren har store mengder data og tjenester som leveres med varierende grad av suksess. Så vi tok utgangspunkt i dataene og brukte det vi lærte av dem til å løse store og dyre problemer som for eksempel avtaler og oppmøte for pasienter til konsultasjon og behandling, forteller Bridgewater. 

- Vi mener å ta for seg tjenestedel for tjenestedel og optimere dem gjennom helt klassisk forretningsprosessendring gir umiddelbar nytte og effekt. Det er bedre enn å gå ut fra at man ikke har noe og må bygge alt helt nytt fra bunnen. Det siste tar tid og skaper frustrasjoner, og det er gjerne dyrt og ikke tilpasset når det endelig kan tas i bruk etter mange år. 

Bridgewater har tidligere drevet med digitalt effektivisering av prosessene i hjerteavdelingen der han selv hadde vært hjertekirurg. Han ble hentet til CSC i januar i år for å øke innsatsen innen helsetjenester for systemintegratoren.  

Samle det man har og lære av det

I Trafford tok CSC alle tilgjengelige data om helse og omsorgstilbudet for regionene fra alle kilder de kunne finne og bygge grensesnitt mot, og analyserte dem under ett. Ut fra det fikk de grunnlaget for å ta for seg de forskjellige prosessene, prioritere og finne kostnader. Ut fra prioriteringen startet de med å forbedre prosess for prosess. 

Vi mener å ta for seg tjenestedel for tjenestedel og optimere dem gjennom helt klassisk forretningsprosessendring gir umiddelbar nytte og effekt.

Hele tjenestetilbudet fra frontlinje- og primærhelsetjeneste til spesialist og sosialtjeneste var med i datagrunnlaget. 

De startet samkjøringen i mars i fjor, og den første endringen kom i august.  

- Vi startet med henvising og innkallinger til spesialist. Altfor mange slike avtaler fungerer ikke, enten fordi pasienten av ulike grunner ikke møter, eller der forutgående undersøkelser ikke er gjennomført. For eksempel er ikke MRI gjennomført og sendt spesialist, og dermed faller poenget med timen bort. Å etablere slike løp for alle typer behandling betyr at alt som skal på plass, er på plass, og det effektiviserer tjenestene og reduserer kostnadene, forteller Bridgewater. 

Etter at dette kom på plass, falt antallet feil fra 13 prosent til et par prosent. For det meste er det nå snakk om beskjeder som ikke er kommet fram, men dette kan løses som et særskilt avvik.

Et kontaktpunkt for alle

En helt sentral del av løsningen er etablering av ett kontaktpunkt for alle pasienter. Alle henvendelser går til denne servicedesken, som har tilgang til alle relevante data. Dette bidrar både til å øke opplevelsen av omsorg, og som et sted der erfaringer og tilbakemeldinger kan fanges opp og fores inn i systemet for å få til forbedringer.

- Tilbakemelding er avgjørende for at dette skal lykkes. Men ofte er slike tilbakemeldinger tenkt som et nytt sett med data som skal samles inn og analyseres. Vi ser det slik at vi har tilgang til ferske data hele tiden fra det som skjer i tjenestene, som vi kan sammenholde med eldre data vi har og kan måle endringer i. Dermed blir det bare nødvendig med mindre omfattende spørreundersøkelser hos pasienten som er i eller ferdig med en behandling, poengterer Bridgewater.  

Tilbakemelding er avgjørende for at dette skal lykkes.

Nettopp slike kunderelasjonsgrep er tatt i bruk i samband med en av de etterfølgende prosessene som er endret. Dataene viste at pasienter med komplekse eller mange lidelser kunne risikere å alltid bli minnet om hvor syke de var med en avtale om dagen i ukevis, istedenfor samlete avtaler. Det ga også ekstrakostnader i form at pasientovernattinger og innleggelser. Å samle slike avtaler i færre dager gjorde mye for den psykiske helsen og hverdagstrivselen. Det reduserte også kostnadene i pasientdøgn, men forutsatte involvering av sosialtjenesten utenfor sykehuset. 

Dataene for å gjøre nettopp det var allerede tilgjengelig, så det var bare den praktiske innretningen som måtte på plass.

Kjente risikofaktorer  

En kjent felle i slike prosessendringsprosesser er at risikofaktorene ikke er kjent eller ikke tatt hensyn til. I Trafford-prosjektet er de klare og listet. Det er politikere som vil la egne prioriteringer og kjepphester styre systemer og bevilgninger. Det er ulike eksterne organisasjoner for spesielle grupper av pasienter eller behandlingsregimer som vil ha sine interesser prioritert. Det er de forskjellige profesjonene innad i helse- og omsorgssektoren som ikke alltid har sammenfallende interesser og ikke alltid er like løsningsorientert. Det er pasienter som ikke vil ha nye rutiner eller andre endringer i møtet med helse. 

Og til slutt er det utfordringen med å få alle med på å gjennomføre de praktiske endringene som må til for at prosessendringene skal lykkes. 

Det er med andre ord ikke overvettes mange overraskende risiki, og de er neppe spesielt for det britiske samfunnet.

Helse