ANSVARLIG: Roar Olsen, avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse er ansvarlig for stake ut veien videre for den nasjonale IKT-utviklingen for helse. En nye fireårig handlingsplan for 2017 -2020 skal utarbeides i år. Ønsket er en samordning på tver

ANSVARLIG: Roar Olsen, avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse er ansvarlig for stake ut veien videre for den nasjonale IKT-utviklingen for helse. En nye fireårig handlingsplan for 2017 -2020 skal utarbeides i år. Ønsket er en samordning på tvers av kommunene.

Jobber for å forenkle helserutinene

Helsedirektoratet er blitt delt. Direktoratet for e-helse jobber for å utnytte ikt for forenkling og effektivisering av helsevesenet.

Den overordnete retningen er satt. I Stortingsmelding nummer ni 2012 -2013 ble prinsippet om «én innbygger – én journal» knesatt.

Siden har staten måtte gå noen runder med seg selv for å få ordnet opp i lovverket slik at helseaktører som er aksjeselskaper, kan få lov til å sende data digitalt til hverandre.

-- Direktoratet for e-helse ønsker å være en pådriver for gode e-helseløsninger. Målet er at løsningene skal gjøre hverdagen enklere, både for innbyggere og helsepersonell, sier Christine Bergland, ansvarlig direktør for Direktoratet for e-helse.

Direktoratet for e-helse som ble opprettet første januar 2016, rapporterer direkte til Helse- og omsorgsdepartementet på lik linje som Helsedirektoratet.

-- Bakteppet for etableringen av Direktoratet for e-helse er at det finnes 17.000 aktører i helsesektoren. Hver av disse har sine IKT-løsninger, som i de fleste tilfellene ikke henger sammen med hverandre, påpeker Christine Bergland.

Øke kvaliteten

Hovedmålene er fastlagt. Hensikten er å digitalisere for å øke kvaliteten og pasientsikkerheten og forbedre og forenkle helsehverdagen for alle.

Direktoratet for e-helse er derfor todelt. Divisjon for strategi og divisjon for styring og standardisering representerer rollen til myndighetene og skal sørge for nasjonal styring og koordinering.

-- Det trengs felles innsats og sterkere nasjonal styring, for helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt på fire regionale helseforetak og 428 kommuner, påpeker Roar Olsen, divisjonsdirektør for strategi i Direktoratet for e-helse.

Aktørene leverer helsetjenester med IKT-løsninger og tilkobling til helsenettet. Eksempler er avtalespesialister, fysioterapeuter, legekontorer, skolehelsetjenesten og sykehus.

Divisjon for utvikling og divisjon for innføring og produksjon, skal få på plass og forvalte digitale løsninger som forbedrer og forenkler.

-- Som myndighet er vi pådriver. Vi skal styre sammen med aktørene i helsesektoren, eksempelvis spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og Helsedirektoratet, forteller Bodil Rabben, divisjonsdirektør for utvikling i Direktoratet for e-helse.

Direktoratet for e-helses oppgave blir derfor å koordinere innsatsen til virksomheter som skal levere bedre it-systemer i helsesektoren. Konsekvensen er at Direktoratet skal anskaffe nasjonale e-helseløsninger og alternativt utvikle, innføre og forvalte nasjonale løsninger.

-- Vi skal jobbe for innbyggerne og med helsepersonellet, sier Roar Olsen.

-- Vi skal anskaffe, utvikle, innføre og forvalte nasjonale løsninger som kjernejournal, e-resept, helsenorge.no og på sikt andre tjenester, sier Christine Bergland.

Første mars fikk ytterligere 380.000 innbyggere på Sørlandet kjernejournal.

Et praktisk resultat er at Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) skifter navn og delvis fokus. Nå blir senteret Nasjonalt senter for e-helseforskning mens Nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin fra 2016 endres til et nasjonalt forskningssenter underlagt Helse Nord RHF.

Enkel tilgang

Hensikten er at helsepersonell skal ha enkel tilgang til helseopplysninger. Foreløpig er det en drøm med forskjellige pasientjournalsystemer, både på sykehusene, i kommunal regi og hos fastlegene.

Derfor må det tilrettelegges programvaregrensesnitt slik at ulike systemer kan utveksle data med hverandre. I dag må data fra den elektroniske pasientjournalsystemet skrives ut og legges inn på nytt når pasienten flytter og får ny fastlege.

Manuell innlegging av data som allerede finnes fra før er ikke effektivitetsfremmende. Sikkerhet er også helt avgjørende. Sensitive data skal ikke komme på avveie. Det er personvernet som har skapt utfordringer med overføring av digitale data.

I helsesammenheng hører helsedata til roller. Data om en pasient som ikke har relevans for rollen, bør ikke vises ved oppslag. En bandasjist som tilpasser ortopediske bandasjer, trenger ikke å få kjennskap til pasientens sensitive data.

Kanskje burde alle mulige data om en pasient samles i et strengt sikret arkiv. Deretter er det avhengig av rollen å sette sammen de dataene som eksempelvis akuttlegen, sykepleieren, fysioterapeuten får frem på sin skjerm.

Helsedirektoratets innstilling er at det bør tilstrebes en felles nasjonal løsning for helse- og omsorgstjenesten som skal være målbilde og utviklingsretning. Det er bra som målsetning, men ikke egentlig realistisk.

Helse Midt-Norge vil gjøre sine egne valg for nytt elektronisk pasientregister og administrativt system i samarbeid med lokale kommuner, på fritt grunnlag. At det finnes alternativer er bra for å følge med på utviklingen, men de forskjellige systemene bør utveksle data som om de var samme system.

De nasjonale tiltakene basert på anbefalingene i Stortingsmelding nummer ni forutsetter nærmest en felles nasjonal løsning for elektronisk pasientjournal og det pasientadministrative systemet (EPJ/PAS).

Brukergrupper

Helsepersonell og innbyggere er de store brukergruppene. Derfor er infrastruktur en nødvendig forutsetning. Datanettet må ikke svikte. Av den grunn legges det opp til et veldig robust helsenett med tre alternative føringsveier mellom Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim.

Dernest gjelder det å styre og utnytte bruk av data basert på helseregistre som Norsk pasientregister og Kommunalt pasient- og brukerregister, kvalitetsregistre og reseptformidleren, det som betegnes sekundærbruk av data. Disse dataene vil ha påvirkning på finansieringsmodeller, kompetansebehov, kodeverk og terminologi.

-- Vi har to hovedoppgaver. Den ene er å sørge for sterkere nasjonal styring og koordinering på e-helsefeltet. Den andre er å få på plass og forvalte gode e-helseløsninger i helse- og omsorgssektoren, understreker Christine Bergland.

Norsk pasientregister, NPR, inneholder informasjon om alle pasienter som venter eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten. Kommunalt pasient- og brukerregister, KPR, skal gi grunnlag for evaluering, finansiering, planlegging og styring av kommunale helse- og omsorgstjenester for sentrale og kommunale myndigheter.

-- Vi ønsker å få til et enklere helse-Norge. Derfor må vi samordne hele sektoren, sier Bodil Rabben.

Ikke automatisk

For pasientinformasjonen følger ikke automatisk pasienten. Derfor understreker Direktoratet for e-helse at det er behov for bedre informasjonsflyt mellom aktører og systemer og bedre kontroll med ansvarsoverføring.

Siden Stortingsmelding nummer ni legger opp til at innbyggerne skal ha tilgang til enkle og sikre digitale tjenester, jobber Direktoratet for e-helse aktivt med strategi og porteføljestyring.

Strategien omfatter hovedmål, delmål, nøkkelindikatorer (KPI-er) og strategiske tiltak. Porteføljestyringen jobber med prioritering av tiltak og prosjekter, veikart for utviklingen med anslått årshenvisning med status for mål, nøkkelindikatorer, tiltak og prosjekter.

-- En fireårig nasjonal handlingsplan for 2017 - 2020 skal utarbeides i år. Vi jobber med å lage en ny. Vi ønsker samordning på tvers av kommunene. Den nasjonale IKT-porteføljen øker i år til 750 millioner kroner, sier Roar Olsen.

Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) er hva Roar Olsen henviser til.

Prioriteringene gjelder først og fremst e-resept, helsenorge.no og kjernejournalen. Det omfatter også en rekke nasjonale aktiviteter som utredning av offentlige omsorgstjenester, persontilpasset medisin og automatisering av kunnskapsprosesser.

Målene for treårsplanen 2017 – 2020 er det stor enighet om, men det er stor diskusjon hvordan komme dit. Konsulentselskapet McKinsey er derfor en rådgivningspartner. Ønsket er en samordning på tvers av kommuner.

OPPLEVE: Avdelingsdirektør Bodil Rabben i Direktoratet for e-helse henviser til at helsenorge.no skal bidra til at innbyggerne opplever én helsetjeneste på nett uansett hva slags hjelpemiddel de benytter. Derfor vil hennes utviklingsavdeling jobbe med
OPPLEVE: Avdelingsdirektør Bodil Rabben i Direktoratet for e-helse henviser til at helsenorge.no skal bidra til at innbyggerne opplever én helsetjeneste på nett uansett hva slags hjelpemiddel de benytter. Derfor vil hennes utviklingsavdeling jobbe med å få til avanserte pasienttjenester enten selv eller ved hjelp av andre leverandører.

 Måle effekt

-- Vi må bli flinkere til å måle effekter av tiltak, ikke bare at tiltaket er gjennomført, påpeker Roar Olsen.

I første omgang skal det vedtas en styringsmodell som består av et nasjonalt e-helsestyre, et strategiutvalg (NUIT), og et fagutvalg (NUFA). NUIT skal jobbe med strategi, forvaltningsstyring, porteføljestyring. NUFA skal jobbe med arkitektur, helsefaglige behov, kodeverk og standarder.

-- Nasjonalt e-helsestyre ble konstituert i midten av februar. De får en stor, spennende og bra oppgave, men det er et omfattende arbeid som vil ta tid, forteller Roar Olsen.

For innbyggerne er målet at en nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester bør være startpunktet for utviklingen. Denne må skje i nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Det vanskeligste og mest omfattende tiltakene fra anbefalingen om «En innbygger – én journal» er at data skal være tilgjengelig for forskning, helseovervåkning, kvalitetsforbedring og styring.

Forskning er helt nødvendig, men forskning er kontroversielt. Data kan ikke benyttes uten samtykke. Bearbeidingen må skje på Collosus, en spesielt godt sikret datamaskin på Universitetet i Oslo.

Det bør legges opp til veldig mye mere forskning på helse, noe myndighetene bør involvere seg mere i. Fagfolk som professor Dag Undlien ved avdeling for medisinsk genetikk kan bidra betydelig til å forstå våre genom-utfordringer basert på de tre milliardene basepar: C, G, A, T.

Full fart

Helseovervåkning er på full fart inn. Kostnadene for å bygge nye hjem for eldre er formidabel. IKT-teknologi i alle former vil derfor bli brukt for oppfølging av de eldre for at de skal kunne bli hjemme lengre.

Derfor er det igangsatt et Nasjonalt velferdsteknologiprogram som startet opp i 2014 med flere nasjonale prosjekter. Hvor lenge programmet skal pågå er ennå usikkert, men 2020 anses som realistisk.

Direktoratet for e-helse har gitt ut tre anbefalinger: Råd til kommunene for overgang fra analog til digital kommunikasjonsplattform, Arkitektur for velferdsteknologi og første gevinstrealiseringsrapport.

-- Vi skal peke ut noen områder som har stor effekt og etablere incentiver til at det blir innført i kommunene. Velferdsteknologiprogrammet prøver ny teknologi, evaluerer effektene og basert på resultatene, gis det råd om hva kommunene bør innføre, forteller Roar Olsen.

Målet er at trygghetsteknologi som sensorer, komfyrvakt, alarm og dørlås skal være integrert. Det skal styrke pasientens evne til å klare seg i hverdagen.

Det neste tiåret vil sensorteknologi være basis for oppfølging av gamle mennesker. Det blir virkelig «Storebror ser deg». Det bør være til det beste. Direktoratet for e-helse vil få en formidabel oppfølgingsoppgave.

Forutsetningen er nasjonal styring som stiller tydelige krav til IKT-utviklingen. Derfor er innført samarbeid med utviklingskommuner som får finansiering og oppfølging.

31 kommuner deltar i «Trygghetsoppdraget», fire kommuner er med på «Avstandsoppfølgingsoppdraget». I tillegg jobbes det med M-helse, Sosial kontakt og Barn og unge.

For å forbedre og forenkle helsehverdagen for alle kreves det at alle har tilgang til digitale data. Det krever et robust og høykapasitets nettverk for at de som skal nå hverandre, virkelig når hverandre. Elektroniske resepter er det beste eksempelet. Norsk Helsenett, er derfor forutsetningen for å samordne og forenkle. Men foreløpig er det lang frem.

-- Hensikten med helsenettet er å tilby en nasjonal arena hvor alle helseaktører kan utveksle personopplysninger på en sikker og effektiv måte, sier Håkon Grimstad, administrerende direktør i Norsk Helsenett SF.

En million besøkende

På helsenorge.no ligger det kvalitetssikret informasjon om helse, sykdom, behandling, rettigheter og veiledning til helsetjenesten. Derfor samarbeides det tett med Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Helfo, Legemiddelverket og andre.

I øyeblikket har helsenorge.no rundt en million besøkende hver måned.

Det er selvbetjening på området Min Helse hvor norske innbyggere kan få oversikt over en rekke relevante opplysninger som egenandeler, europeisk helsetrygdkort, fastlegebytte, resepter, vaksiner og valg av behandlingssted.

-- Vi skal sørge for innsyn i egen journal på nett. Det er viktig å åpne for innsyn slik at brukeren kan se innholdet i sin journal, sier Bodil Rabben.

For innsyn og kontroll med informasjon i egen journal er ikke standard på det nåværende tidspunktet.

-- Vi har veldig fokus på pasientsikkerhet og informasjonssikkerhet. De tekniske løsningene er på høyeste sikkerhetsnivå, hevder Bodil Rabben.

Etter innlogging kan brukeren se sine resepter og for mange også sin kjernejournal.

Kjernejournal er en av de andre viktige satsningene. Målet er at alle som bor i Norge skal ha sin kjernejournal. Frem til første mars var det 2,5 millioner som hadde fått kjernejournal. Nå er det ytterligere 380.000 innbyggere på Sørlandet. Til sommeren skal kjernejournal innføres for sykehuset Innlandet som omfatter sykehusene i Mjøs-regionen.

Kanskje det mest vellykte prosjektet er e-resept. I 2013 fikk apoteker, bandasjister og fastleger muligheten til å benytte e-resept. Nå gjelder det å få innført det ytterligere. Det er en fantastisk forbedring for brukerne, å kunne gå på et hvilket som helst apotek og hente ut sin medikasjon etter godkjent autentisering.

I Helse Sør-Øst er e-resept også i bruk på Akershus Universitetssykehus og det skal inn på alle helseforetakene i regionen i løpet av 2016.

-- Vi har fått e-resept. Nå driver vi og ruller det. Ikke alle lokasjonene har fått det ennå, sier Terje Gårdsmoen, direktør for teknologi ved sykehuset Østfold.

I Helse Nord har Universitetssykehuset Nord-Norge fått e-resept i februar. Helse Vest bruker e-resept.

-- e-resept er for lengst rullet ut til alle parter, både helseforetak og legekontor, sier Erik M. Hansen, administrerende direktør i Helse Vest IKT.

Helse Midt-Norge jobber å få e-resept på alle sykehusene.

 

Les om:

Helse