Sykehusdirektør Just Ebbesen og konstituert overlege Stephen James Ryan. Foto: Ahlert Hysing

KURVE: Sykehusdirektør Just Ebbesen og konstituert overlege Stephen James Ryan viser et eksempel på elektronisk kurve for en virkelig pasient på Sykehuset Østfold. Hensikten er å få oversikt over pasientens status. Sykehusdirektøren passer på å skjule alle identifiserende data. Kurven viser legemiddelhåndtering, vitale parametre som blodtrykk, temperatur, puls og annen dokumentasjon som det er viktig å plassere på en tidslinje som blodprøvesvar, undersøkelser, påminnelser. Foto: Ahlert Hysing

Tryggere medisinering uten fysisk ark

Elektronisk kurve med lukket legemiddelsløyfe vil redusere muligheten for menneskelige feil.

- Pasientjournalen er summen av opplysningene om en pasient relatert til undersøkelse og behandling, sa Harald Noddeland, assisterende klinikkleder for akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus i 2013.

Det som i dag betegnes den elektroniske pasientjournalen er bare en del av det fullstendige bildet. Pasientjournalen finnes hos fastlegene, i kommunene, på sykehusene og som kjernejournal for akuttmedisin. Disse dataene er ikke fullstendige i forhold til hva som er definert som en pasientjournal den gangen alt var analogt.

En viktig funksjon tilhørende pasientjournalen er kurve, tidligere tegnet som et ark festet på enden av sengen til pasienten på sykehuset. Nå er det elektronisk kurve som gjelder, ofte kalt gjennomgående kurve. Elektronisk kurve er en tidslinje av gjennomgående dokumentasjon fra pasienten blir innlagt via akuttmottaket til pasienten blir skrevet ut.

Legen bruker elektronisk kurve for å få oversikt over pasientens status og kontrollere og eventuelt endre medikamentene. Sykepleier bruker kurve for å få oversikt og for å dokumentere observasjoner og registreringer.

Forutsatte ikt

- Vi vil ikke tilbake til det gamle, sier Stephen James Ryan, konstituert overlege på nevrologen på Sykehuset Østfold på Kalnes.

Det han henviser til er kurveløsningen basert på papir. Der måtte alle som skulle ha med pasienten å gjøre få tak i det manuelle arket over utviklingen til pasienten og oppgradere dataene.

Da sykehuset i Østfold på Kalnes ble designet var det en forutsetning at ikt-verktøy skulle benyttes til å understøtte arbeidsprosessene og oppgavene. Det vil medføre andre typer arbeidsoppgaver og kompetanse på de ansatte på sikt.

Sykehuset ser for seg en egen type servicemedarbeidere som driver med vareforsyning med en egen fagutdanning.

Sykehuset ser for seg en egen type servicemedarbeidere som driver med vareforsyning med en egen fagutdanning. Bare noen få betrodde vil få lov til å bestille viktige medisinske forsyninger. En av utfordringene er små lagre med jevn tilgang av viktig materiell for å holde kostnadene nede. Derfor må det tenkes team og roller.

Gjennomgående kurve er derfor vesentlig hvor flere forskjellige interessenter har tilgang til og kan oppgradere dataene til pasienten gjennom hele pasientforløpet som blodtrykk og puls. Få sykehus kan henvise til gjennomgående kurve.

- Den elektroniske kurven følger pasienten uansett hvor pasienten oppholder seg. Det er bare sykehuset Østfold som har gjennomgående kurve, hevder Terje Gårdsmoen, direktør for teknologi, Sykehuset Østfold.

Valgt israelsk

I Helse Sør-Øst RHF har de valgt å satse på elektronisk kurve fra Idmsoft, et israelsk kompetansfirma på Helse.

Imdsoft er en av de store leverandørene av elektronisk kurve og medikasjon, hvor målet er økt pasientsikkerhet basert på en kvalitetssikret medikasjonsløsning gjennom hele pasientforløpet.

Sykepleier Monica Frantzen. Foto: Ahlert Hysing
MEDIKAMENTER: Sykepleier Monica Frantzen på Nevrologen med en sykehustralle for medikamenter som er plukket basert på forordning fra legene. Det er ett medikamentrom per 36 senger. Til medikamentrommet er det fire traller. Med lukket legemiddelsløyfe går feilmedisineringen betydelig ned. Foto: Ahlert Hysing

Deres løsning Metavision er i bruk på flere sykehus i Norge. Leverandør i Norge er Evry. Evrys kontraktspartner er Helse Sør-Øst RHF som igjen er leverandør til sykehusene i sin helseregion. Evry er direkte leverandør til Sykehuset Østfold siden sykehuset er pilot på ny og forbedret funksjonalitet.

- Det skal etableres en sengekurve som skal brukes til forskrivning av prøver, forskrivning og kontroll av legemidler og som raskt gir oversikt og status på pasienten, forteller Stephen James Ryan.

Utfordringen har vært at Idmsoft ikke har levert det sykehusene har satt krav til. Selv om applikasjonen Metavision er uavhengig av spesifikke sykehuskrav, har ikke løsningen vært tilfredsstillende.

Metavision har vært en punktløsning først og fremst for akuttmedisinske behov, ikke for sengepost.

- Kravet er en kurveløsning som integrerer visning av informasjon fra ulikt medisinsk teknisk utstyr, sier Terje Gårdsmoen.

Ikke bra nok

Metavision har ikke vært bra nok på evnen til å håndtere medisinutlevering, det vil si lukket legemiddelsløyfe som er helt nødvendig for å unngå feilmedisinering.

Behovet er at elektronisk kurve kan bidra til å skrive ut en medikamentliste.

- Medikamentlisten fjerner usikkerhet i forbindelse med håndskrift. Det fysiske arket skulle tidligere deles av mange. Det slipper vi nå, sier Stephen James Ryan.

Derfor ble det satt opp en rekke krav som skulle vært ferdig innarbeidet i applikasjonen i mars 2016. Disse har delvis blitt oppfylt, men ikke alle. Sannsynligvis vil ikke Metavision fullt ut svare til norske krav før i 2017.

Medikamentlisten fjerner usikkerhet i forbindelse med håndskrift.

Kravene fra Helse Sør-Øst omfatter beslutningsstøtte for reduksjon av feilmedisinering, reduksjon av menneskelige feil, tilgang til rett informasjon til rett tid på rett sted, innhenting av data fra medisinsk teknisk utstyr tilkoblet pasienten og gjennomgående kurve for hele sykehusoppholdet for planlegging og rekvirering av undersøkelser og tjenester.

- Vi benytter Imdsofts Metavision på akuttmottak, psykiatri og sengepost. Vi har nå 620 senger tilknyttet Metavision, sier Terje Gårdsmoen.

- Løsningen med Metavision er god nok når lukket legemiddelsløyfe er på plass ved nyttår, sier Just Ebbesen, administrerende direktør for Sykehuset Østfold.

Det Idmsoft tydeligvis ikke tidligere tok inn over seg er behovet for deling av informasjon.

Sann tid

- Vi ønsker deling av informasjon i sanntid mellom de som har tjenestemessige behov uavhengig av sted og hjelpemiddel for at pasientinteressene blir ivaretatt på en bedre måte, påpeker Just Ebbesen.

For overvåking genererer store mengder data per tidsenhet.

- Det skjer mer på tolv timer enn det skjedde på tre uker før. Behovet er å følge opp. Lukket legemiddelsløyfe og deling av data er vesentlig, men dataene må vises slik at de har mening, forklarer Just Ebbesen.

Behovet er å følge opp. Lukket legemiddelsløyfe og deling av data er vesentlig.

Det er legene som er ansvarlig for forordning av legemiddel. Det kan velges et spesielt produkt eller en generisk forordning. Ved uthenting av medisiner fra medisinrommet skannes disse og sjekkes mot forordningen til legen. Da skal det være treff. Alternativt er noe galt.

Ved bruk verifiseres riktig pasient hvoretter medisinene overføres til medisintralle. Det er et medikamentrom per 36 senger hvor medikamentene fordeles på fire traller.

Hos pasientene skannes pasientens armbånd som er laget av systemet for elektronisk pasientjournal, Dips. Deretter får sykepleieren medikamentlisten til pasienten.

Ved denne form for medisinering er pasientene med på å kvalitetssikre medisinbruken.

- Vi er det sykehuset som har testet mest på lukket legemiddelsløyfe i Norden, understreker Terje Gårdsmoen.

Lukket legemiddelsløyfe forutsetter tilgang til legemiddeldatabasen «Fest» (Forskrivnings og ekspedisjonsstøtte) hvor Statens legemiddelverk har distribuert og kvalitetssikret legemiddelinformasjon i XML. Det har imidlertid vært satt spørsmålstegn hvor god kvalitetssikringen av legemidlene har vært.

Helse