Foto: Ahlert Hysing

BYGGEKLOSS: Bjørn Næss, produktansvarlig for Open EHR i Dips og medisinsk rådgiver Anca Heyd viser en av byggeblokkene for fremtidens elektroniske pasientjournal som Dips har utviklet i Dips Arena. Foto: Ahlert Hysing

Ser ut over Norges grenser

Tre av fire helseregioner benytter Dips for elektronisk pasientjournal på de store sykehusene. Målet er at sykehusene gradvis kan skifte til ny versjon.

Dips Classic er det systemet som benyttes for elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system, EPJ/PAS i tre av fire helseregioner. Fra september 2017 skal Dips kunne levere et helt nytt system, Dips Arena.

Samme system

Mange innen helse mener at alle sykehusene i Norge burde benytte samme system for pasientjournal. Norge er så lite. For Helse Midt-Norge RHF skal velge nytt. De ser for seg et alternativ til Dips, men Dips i ny versjon vil være et spennende tilbud.

- Vi har 85 prosent av det norske sykehusmarkedet. Dips benyttes av 85.000 brukere, hevder Tor Arne Viksjø, administrerende direktør i Dips.

Det er behovet for rask utveksling av data som er det vesentlige. Derfor har myndighetene utviklet strategien «en innbygger, en journal». I dag kan vi være registrert i inntil fire journaler. Riktignok har lovverket vært til hinder for utveksling av pasientdata mellom selvstendige helseforetak, men det er det ryddet opp i.

Nå er det først og fremst spørsmål om en kultur for å begynne å dra nytte av data som Dips har lagret i en Oracle database. I Helse Vest RHF har de jobbet for å skape en felles database for alle pasientjournalene i helseregionen, istedenfor en database per sykehus.

Målet er at alle journaldata enkelt skal kunne nås av autorisert personell. Datatilsynet er derfor krevende med hensyn til tilgangskontroll og loggføring av innsyn. Målet er at journaldata skal kunne leses av pasienten. Derfor legges journaldata på Helsenorge.no.

- Hensikten med tilgang til egne journaldata er å myndiggjøre pasientene, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

Siden 1987

Dips har jobbet med programvare for helsesektoren siden 1987 med bakgrunn fra behovene til Nordlandssykehuset i Bodø. Journalsystemet er bygget opp av rundt 450 funksjoner. Disse er nær knyttet til rollene helsepersonellet har.

PAS/EPJ-systemet betegnes Dips Classic, mens neste generasjon av løsningen betegnes Dips Arena. Dips Classic ble opprinnelig kodet i Borland Delphi med Oracles database. I 1999 ble systemet tatt i bruk. Da var arbeidet med etterfølgende generasjon Dips påbegynt. Valget falt på Microsofts teknologimiljø .Net og programmeringsspråket C#. Fortsatt var det Oracles database.

Som en konsekvens ble det vedtatt en strategi for utskifting av funksjoner fra en programvareomgivelse til en nyere. Denne strategien står fast, selv ved bruk av neste generasjon Dips Arena.

- Kundene kan gradvis ta i bruk deler av ny generasjon Dips, sier Tor Arne Viksjø.

For Dips jobber hele tiden med å fornye og forbedre journalsystemet. Dips Classic er allerede fornyet en gang uten at brukerne har merket det. Den nye Dips Arena har det vært snakket om i årevis. Få har sett deler av systemet. Selv startet Dips med utviklingen av Arena i 2011.

Men først måtte Dips innføres på Nord-Europas største sykehus OUS, Oslo Universitetssykehus som hadde to forskjellige pasientjournaler, en på Rikshospitalet og en på Ullevål.

Nytt for tusener

20. oktober 2014 ble Dips innført som EPJ ved Oslo universitetssykehus, Aker, Rikshospitalet og Ullevål. Over 14.000 ansatte begynte å ta i bruk et nytt verktøy for å øke pasientsikkerheten og bidra til enklere pasientbehandling.

2,7 millioner pasientjournaler skulle flyttes inn i den nye EPJ-en og integrasjoner med 55 fagsystemer for sikker identifisering av pasienter og overføring av journaldokumentasjon skulle etableres. 250 prosjektdeltagere sørget for at de 800 aktivitetene ble gjennomført slik at de blir kvittert ut i henhold til en plan, i praksis et Gant-diagram med kritiske aktiviteter.

Det vil bli arbeidet med flere integrasjoner og mer funksjonalitet.

- Det er nå syreprøven kommer. Får vi sykehuset til å arbeide elektronisk og bruke det nye verktøyet optimalt? I fase to i 2015 vil det bli jobbet med optimalisering. Det vil bli arbeidet med flere integrasjoner og mer funksjonalitet blant annet en modul for operasjonsplanlegging, forklarte Einar Hysing, medisinsk direktør og prosjektleder ved Oslo Universitetssykehus, OUS, da systemet ble tatt i bruk.

Som en del av leveransen ble både Dips Classic og Dips Arena benyttet.

- Det å ta i bruk nye rutiner og et nytt arbeidsverktøy slik som det skjedd da OUS tok i bruk Dips i 2014 er en voldsomt krevende overgang. Jeg er imponert over at det har gått så bra, understreker Tor Arne Viksjø.

Skadelegevakten i Oslo var en av de første virkelige brukerne av Dips Arena i oktober 2014. Da ble det virkelig akutt. Systemet maktet ikke oppgaven, for det måtte benyttes to løsninger. Legevakten lærte mye. Dips lærte mye. Nå er løsningen mye bedre.

- Siden implementasjonen av Dips i 2014 har OUS drevet forbedring og videreutvikling, forklarer Eli Stokke Rondeel, assisterende prosjektleder for Dips på OUS, ansatt i Sykehuspartner.

I 2015 vant Dips på OUS en hedersbevisning i form av årets Ehelsepris. Det var en heder til de mange som hadde vært involvert.

I forbindelse med den store innføringen av Dips på Oslo Universitetssykehus satte Dips seg fem mål. De omfattet pasientsikkerhet, kvalitet på helsetjenestene, effektivisering av tjenestene, grunnlag for samhandling og møte samfunnets forventninger.

- De fem målene ble innfridd, påpeker Tor Arne Viksjø.

Konkurransedyktig

Utfordringene er mange. Spørsmålet er å være konkurransedyktig sammenlignet med store internasjonale konkurrenter. Deres ulempe er at løsningen er velbrukt og gammel med hensyn til arkitektur. Derfor har Dips for den videre utviklingen valgt å bygge på åpne løsninger hvor ikke alle detaljkravene med hensyn til brukerbetjening er kodet.

- Vi satte som mål i 2011 å bygge verdens beste EPJ, Dips Arena. Store deler av denne løsningen er nå på plass. Arena bygger på åpne løsninger. Et svært viktig konsept i Arena er at det ikke er utviklerne som lager alt, men at vi har laget en plattform som vi, våre kunder og andre leverandører kan utvide og lage nye systemer oppå, påpeker Tor Arne Viksjø.

Foto: Ahlert Hysing
NESTE: Tor Arne Viksjø, administrerende direktør i Dips, og Bjørn Næss, produktansvarlig for Open EHR i Dips, demonstrerer elektronisk pasientjournal som er i bruk på Olafklinikken. Foto: Ahlert Hysing

Målet er å nøytralisere at Dips besitter begrenset kompetanse, har begrensede ressurser og dårlig tid, når hensikten er å være på det internasjonale markedet. Derfor skal det jobbes smartere ved hjelp av dyktige ansatte og bidrag fra kundene. Hensikten er at andre fagfolk skal kunne spesifisere de endelige detaljene som deretter blir laget av systemet ved hjelp av spesielle byggeklosser.

- Vår visjon er at mange leverandører skal jobbe sammen for å skape ytterligere funksjonalitet, hevder Tor Arne Viksjø.

Flere sykehus benytter Arena for deler av sine funksjoner. Målet er å innføre Arena skrittvis. Sykehusene skal velge hvilke funksjoner de vil ha i det nye systemet. Hittil er det valgt flere i Helse Vest RHF, i Helse Nord og på Oslo Universitetssykehus.

Videreutvikling

I Helse Vest er det fullt fokus på videreutvikling av Dips etter at samtlige pasienter i regionen er samlet i en felles database. Derfor ble det lyst ut en stilling for oppfølging av innføringen av Dips Arena. Prosjektet «Overgang til DIPS Arena» skal tilrettelegge for og gjennomføre innføring av Arena-funksjonalitet i hele Helse Vest.

Til nå har Helse Vest innført Arena på tre områder, inntaksplanlegging, pakkeforløp for kreft, pasientliste/tavlemøte.

- Det har vært mye arbeid med programvareutvikling for Dips for å få all funksjonaliteten på plass i de modulene av Dips Arena vi har tatt i bruk. Det er og vil bli mye arbeid fra vår side med konfigurering av Dips Arena for å få løsningen til å virke for våre formål, sier Erik M. Hansen administrerende direktør i Helse Vest IKT.

Erfaringene fra pakkeforløp for kreft, hvor det er viktig å holde tidsfrister er tatt i bruk av Oslo Universitetssykehus. I desember 2014 hadde OUS fire pakkeforløp, for et år siden hadde det økt til 28. Det tok ikke lang tid før det ble avdekket betydelig kompleksitet, delvis på grunn av rollen til Oslo Universitetssykehus som nasjonal behandlerfunksjon.

Det er og vil bli mye arbeid fra vår side med konfigurering av Dips Arena for å få løsningen til å virke for våre formål.

Det viste seg å være manglende funksjonalitet i Dips Classic for å håndtere pakkeforløp for kreft. Veiledningen ble nærmest sett på som en «brukervilleder». Derfor ble det etablert et tett samarbeid med kliniske fagfolk og Bjørn Næss fra Dips. En prosessarkitekt lagde gode tegninger som skapte større forståelse om avhengigheter og bidro til enighet.

Pakkeforløp

Konsekvensen var at Dips leverte en ny løsning for registrering av pakkeforløp. Denne ble utviklet som en modul til Dips Arena. Det var denne løsningen Helse Vest RHF tok i bruk etterfulgt av Oslo Universitetssykehus.

Løpende møter mellom Dips og OUS har bidratt til en vellykket utvikling hvor pakkeløpskoordinatorene hvor all registrering og overvåkning skjer ved hjelp av to skjermbilder. Det endelige resultatet skal benyttes som grunnlag for å utvikle pasientforløp i elektronisk pasientjournal.

- Olafiaklinikken har kommet lengst i bruk av Arena. Der benyttes det allerede en begrenset versjon av Arenas pasientjournal, sier Eli Stokke Rondeel, avdelingsleder i Sykehuspartner.

Vår visjon er at mange leverandører skal jobbe sammen for å skape ytterligere funksjonalitet.

For Olafiaklinikken skal være et lavterskeltilbud for personer som er usikre på om de har fått overførbare infeksjoner. Med lavterskel menes at en person skal kunne droppe innom. For å håndtere utfordringene har Olafiaklinikken benyttet Dips Arena siden november 2015.

For Dips sier det ikke direkte. For brukerne skal Dips Arena bare være en ny og bedre versjon av journalsystemet brukerne er blitt vant til, Dips Classic. I praksis er Dips Arena en radikal fornying. Basert på oppbyggingen og de grunnleggende definisjonene har Dips nå tenkt å bevege seg utenfor Norges grenser.

Sverige er første land. Ambisjonene er større. Det forutsetter at kommende brukere ser fortrinnet ved den radikale omleggingen Dips legger opp til. Koblinger mot andre internasjonale systemer vil bli utført ved hjelp av de internasjonale standardene for overføring av kliniske og administrative data, HL7 versjon 2, 3 og Fihr.

- Dips har implementert alle meldingsstandarder som er i bruk i Norge, sier Bjørn Næss, produktansvarlig for Open EHR i Dips.

To forutsetninger

Det er to forutsetninger for Arena, arketyper og Open EHR. Sistnevnte omfatter digitalisering av helsedata med hovedvekt på pasientjournalen hvor formålet er å utveksle data på en standardisert måte.

Ifølge definisjonskatalogen arketyper.no er arketyper kliniske informasjonsmodeller, der hver arketype omhandler et enkelt klinisk konsept. Arketyper defineres av kliniske domeneeksperter, og inneholder både en definisjon av det kliniske konseptet og dets underelementer, samt en teknisk veldefinert datamodell. Internasjonalt har Australia ivret for bruk av felles internasjonale arketyper.

Arketyper er ikke nytt. Begrepet har vært brukt i tusenvis av år. Noen fremstiller det som bilder i mange dimensjoner som gir utrykk for felles menneskelig erfaring.

For pasientjournalen er arketype definisjonen av et klinisk fenomen som eksempelvis blodtype. I praksis er arketype en byggekloss som gjenspeiler en klinisk tilstand. Det kliniske fenomenet tilknyttes egenskaper som utvider forståelsen.

Tilknytningen omfatter alle slags egenskaper som overtrykk og undertrykk for blodtrykk, hvordan blodtrykket ble målt, om det var målt med personen i ro eller under andre forutsetninger, teknisk utstyr, bruken av teknisk utstyr og kodeverk for å angi noen av mulighetene. Hensikten er at klinikere som forstår verdien av arketyper skal bidra til å definere enda bedre egenskaper.

Nye undersøkelser

- Arketyper gir en fleksibilitet til å kunne foreta nye undersøkelser som tidligere ikke har vært gjort, sier Bjørn Næss, produktansvarlig for Open EHR i Dips.

Derfor må det defineres enda flere arketyper selv om mye er gjort av mange fagfolk hvor resultatet er tatt vare på i arketyper.no.

Lege og medisinsk rådgiver Anca Heyd understreker at Arena vil bli innført gradvis istedenfor som en total erstatning av hele systemet Dips Classic. Målet er at det skal være en glidende overgang, men det kan være utfordrende å samkjøre to systemer som er veldig forskjellige. Derfor må nye funksjoner velges med omhu. Alternativt må hele Dips Classic byttes ut med Dips Arena.

- Arena vil bli innført funksjon for funksjon, sier Anca Heyd.

Målet er å skape en totalløsning for alt som skjer rundt pasienten ved hjelp av egne og andres programvareløsninger.

- Vi har bygget et konfigurerbart system som kan settes opp og tilpasses dine arbeidsoppgaver, forklarer Anca Heyd.

Som en konsekvens skal Arena utvides for nye oppgaver innen psykiatri, spesielt BUP, barne- og ungdoms-psykiatri.

Helse