Christine Bergland, direktør for direktoratet for e-helse. Foto: Ahlert Hysing

VEST OG NORD: Christine Bergland, direktør for direktoratet for e-helse, står foran bilder fra norsk natur i Helse og Omsorgsdepartementet. Mer effektivt innsyn i pasientjournalen jobbes det med i Helse Vest og Helse Nord. I begge regionene jobbes det med digital dialog. Foto: Ahlert Hysing

Skal bli én helsetjeneste på nett

Direktoratet for e-helse jobber for at innbyggerne skal oppleve en samlet helsetjeneste hvor de selv kan delta via nettet.

Helsenorge.no er Direktoratet for e-helses store satsing. Målet er å få datakyndige innbyggere mere med i sin egen helsetjeneste. Det store fremskrittet på e-helse er e-resept hvor resepten ligger klar i reseptformidleren når brukeren identifiserer seg på hvilket som helst apotek.

Dataene som registreres i reseptformidleren får bare brukes for ett formål, være resept for brukeren. Annen bruk er ikke tillatt. Det hadde vært av stor interesse å følge med på utviklingen i bruk av alle slags typer medikamenter, men det er ikke mulig.

Stor endring

- Den store endringen på e-helse er helsenorge.no. Hensikten med tilgang til egne journaldata er å myndiggjøre pasientene. Det skal være en balanse mellom helsepersonell og pasient, slik at pasienten ser det samme som helsepersonell om egen helse, sier Christine Bergland, direktør for Direktoratet for e-helse.

Ved å legge til rette for at pasienten er opplyst om sin egen helsetilstand med nødvendig behandlingsbehov, må helsepersonellet skjerpe seg. De må bli bedre. Illustrasjon av dette er gjort i tv-programmet hvor lag ved hjelp av internett har konkurrert med leger om å stille riktig diagnose.

Mer effektivt innsyn i journalen jobbes det med i Helse Vest og Helse Nord. I begge regionene jobbes det med digital dialog.

- Pasienten har med seg sin Ipad ved legebesøk. Det er mye informasjon i journaldokumenter, men i all hovedsak skjønner pasientene det de trenger å forstå. Er noe uklart tar de dialogen med helsepersonellet, forklarer Christine Bergland.

Målet er at innbyggeren skal få oversikt over alt på ett sted på helsenorge.no hvor det finnes en rekke valg for forskjellig informasjon. Målet er digital dialog med fastlege hvor det kan drives konsultasjon ved å skrive e-post, hvor det kan foretas timebestilling, administrative henvendelser og fornyelse av e-resept.

Inntil 60 kontorer skal ha digital dialog i løpet av 2016. I hvilken grad fastlegene ønsker digital dialog er usikkert. De ønsker ikke å bli transaksjonsstyrt av sine pasienter som forventer svar raskt. Over tusen pasienter hos en fastlege kan bidra til mye dialog.

Først på vestlandet

- Vi vil først prøve ut digital dialog på Vestlandet. Ønsket er at 70 prosent av fastlegene skal kunne bruke løsningen i løpet av 2017, forklarer Christine Bergland.

Det vil bli utviklet løsninger hvor pasient og pårørende får bedre grunnlag for å være med i beslutninger om egen behandling. Da er det vesentlig med god sikkerhet basert på avansert autentisering. Ønsket er høyeste sikkerhetsnivå, nivå 4 som en rekke løsninger i Norge kan tilfredsstille, deriblant Bank ID.

Over tid skal det bygges opp mye måledata på pasienten. Dermed blir det et større krav om hvem som får se hva av pasientens data. Derfor må det bli en styring avhengig av rolle for hvilke pasientdata som vil være synlige for helsepersonell.

- Vi er opptatt av pasientens helsetjeneste. Pasienten er en viktig ressurs for egen helse, forklarer Christine Bergland.

Det krever betydelige it-ressurser å støtte opp om alle tjenestene direktoratet for e-helse og alle sykehusene har behov for. Det er 85.000 brukere i Norge bare på pasientjournalen Dips. Dette forstår fagfolkene, det de også forstår er at infrastrukturen må pleies og skiftes ut med jevne mellomrom uten at det går ut over tjenestene som må være tilgjengelige til alle tider.

Helse Sør-Øst har derfor forberedt anskaffelse av ny infrastruktur, en meget stor kontrakt som skal besluttes om en drøy måned. Kontrakten anslås som veldig stor, selv internasjonalt. Tankegangen er å inngå en avtale over mange år med en leverandør hvor utstyret kan skiftes ut uten at det påvirker tjenestene.

Velfungerende

Hensikten er å ha en velfungerende infrastruktur med god ytelse hvor de brukernære løsningene kan skiftes ut enkelt avhengig av behov og utviklingen i markedet. Nettbrett og smarttelefoner blir stadig viktigere i helse- og velferdsdialogen.

- Helsesektoren må ha en unison stemme om hva som skal gjøres. Det vil ha en annen effekt med én infrastruktur i bunnen, sa Christine Bergland på IBMs seminar under Arendalsuka.

Derfor legges det til rette for en omfattende infrastruktur. Utfordringen er at helsedata ikke brukes godt nok. De er samlet inn for et formål. De får bare lov til å bli brukt for det.

- Helsedata er og blir sensitive. Vi må jobbe med lovverket for å kunne muliggjøre og utnytte data bedre, fortsatte Christine Bergland.

Derfor må det jobbes for at helsedata kan benyttes til forskning. At pasienter og innbyggere tillater bruk av innsamlede data til nye formål så lenge dataene er anonymisert.

Christine Bergland poengterte at vi ikke bruker innhold godt nok, at utviklingen går for sakte og at det finnes løsninger i markedet.

IBM fremhever kvaliteten til sin tungregnemaskin Watson som evner å tolke språk. Matet med artikler fra helse vil Watson kunne trekke konkusjoner om hva slags behandling som trengs. I et eksempel fra Japan fant Watson løsningen der legene hadde stått fast.

Store prosjekter

- Vi må ha noen store prosjekter som gir resultater. Vi har en veldig god visjon i «En innbygger - en journal», understreker Christine Bergland.

Konsekvensen er oppbyggingen av Direktoratet for e-helse. Ansatte er leger, sykepleiere, annet helsepersonell, de har juridisk kompetanse, samfunnsøkonomi, forskjellig teknologibakgrunn og det er mange prosjektledere.

- Den største gruppen av ansatte i Direktoratet for e-helse er datakyndige. Det brukes mye krefter på tyngre strategier, porteføljestyring og standardisering eller bruk av tekniske standarder, sier Christine Bergland.

Når det skal fastsettes strategier skal fagfolkene i Direktoratet dra nytte av utviklingen i markedet. En slik standard er Continua som skal bidra til å standardisere velferdsteknologi via PCHA, Personal Connected Health Alliance.

Derfor er felles planleggingsprosess mellom Oslo kommune og Velferdsteknologiprogrammet hvor det skal gjøres en anskaffelse for å håndtere informasjon, et startpunkt for å etablere en nasjonal infrastruktur for velferdsteknologi.

Innen utvikling er det eksempelvis fokus på prosjekter som bytt av fastlege, digitale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten, elektronisk helsekort for gravide, mens innføring av multidose i e-resept helt har stoppet opp.

- Vi må bli flinkere til å koble PAS/EPJ til forskning. Vi trenger å forske og gjøre analyser for å få frem kvalitetskriterier, avslutter Christine Bergland.

Helse