Hoff er skuffet over Meyer

Hoff er skuffet over Meyer

IKT-Norge er skuffet over at regjeringens bebudede storsatsinger på innovasjon og modernisering ikke gjenspeiles i budsjettet.
IKT-Norge mener det er mange positive signaler i budsjettet, men først og fremst i prosatekst, og ikke i reelle midler. Statsråd Meyers plan om å samordne norsk IKT-politikk er blant de viktigste strategitiltak som er fremmet i norsk politikk i senere tid.

-- Men dessverre må vi konstatere at de foreslåtte bevilgningene ikke reflekterer det høye ambisjonsnivået som er satt. Budsjettet gir ingen reell økning i midler til samordning at it-politikk og til bredbåndsutvikling. Vi er redde for at regjeringen, uten økt kapitaltilskudd, ikke vil makte å nå målene om å gi norske borgere og næringsliv et fullgodt digitalt tilbud på offentlige tjenester, uttaler generalsekretær i IKT-Norge, Per Morten Hoff.

Hoff legger til at det er gledelig at Norge.no for første gang er inkludert som egen post i budsjettet.

-- Men vi er bekymret over at en bevilgning på 11 millioner kroner ikke er tilstrekkelig for å gi det løftet som trengs for å utvikle en portal som gir adgang til kommunikasjon og transaksjoner mellom offentlig sektor og publikum.

Noe bra

Hoff uttaler at IKT-Norge spesielt har merket seg at regjeringen ønsker å satse på et nytt og sterkere næringsliv basert på kunnskap. Ved å generere kunnskap skal vi satse på et nytt arbeidsliv, uttalte finansministeren.

-- Redusert skatt på arbeid med 6 milliarder kroner er positive nyheter for en høykost og kunnskapsintensiv næring som vår, sier Per-Morten Hoff. Avvikling av delingsmodellen og reduksjon av formueskatten er også positive signaler.

-- Men regjeringens store og vakre ord om at Norge skal bli verdensledende på innovasjon avspeiler seg ikke i busjettforslaget, til tross for nye såkornfond, sier Hoff.

Ikke bra nok

-- Styrking av midler til FoU er positivt, men fortsatt ikke tilstrekkelig for å komme opp på OECD-nivå på tre prosent BNP. I tillegg er det et spørsmål om hvor mye av disse midlene som vil forsvinne inn i EU-systemet og gi FoU-aktiviteter som er vanskelig tilgjengelig for norske bedrifter. Likevel vil vi gi ros for initiativet til den nye storsatsingen VERDIKT hos Forskningsrådet. Opprettholdelsen av SkatteFunn er meget positivt, men SkatteFunn i seg selv bidrar ikke alene til fremragende norsk forskning, sier Hoff.

Nødnett

IKT-Norge mener, av teknologiske årsaker, at det er fornuftig at bevilgninger til nødnettet først kommer senere. Vi er fullt inneforstått med at nødetatene sårt trenger et nytt nett, men den teknologiske utviklingen går nå så raskt på dette området at det vil være betydelige midler å spare ved å vente et år.

Dårlig fra Clemet

IKT-Norge er ikke imponert over satsingen på IKT i utdanningen. Budsjettet gjenspeiler ingen økning i midler, noe som tilsier at det skal bli vanskelig å nå målet om digital kompetanse for alle.

-- Vi forutsetter at en betydelig andel av midlene avsatt til kompetanseutvikling for lærere brukes til å gi lærere pedagogisk IKT-kompetanse. Det koster ikke mye å få skolene opp på et minimumsnivå hva gjelder utstyr, infrastruktur og driftsløsninger. Vi konstaterer på nytt at det ikke er satt av tilstrekkelige midler til drifting i skolen. Dette er i dag et hovedproblem, sier Hoff.