Høring om lovendring

Høring om lovendring

Nå kan det bli mulig å koble helseregistre på tvers av virksomhetsgrenser.

Et forslag om lovendring rundt tilgang til behandlingsrettede helseregistre på tvers av virksomhetsgrenser og etablering av virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre, er på høring.

Formålet med lovforslagene er å fjerne regelverksmessige hindre for effektiv og trygg kommunikasjon av pasientopplysninger i helsetjenesten. Regelverket skal understøtte kvalitet på pasientbehandling, samtidig som man ivaretar personvernet og pasientens rettigheter.

Forslaget kan deles i fire hoveddeler:

1. hjemmel til å fastsette forskrift om informasjonssikkerhet og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre, samt forslag til forskrift om informasjonssikkerhet og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre,

2. opprettelse av regionale og lokale virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre foreslås hjemlet i helseregisterloven,

3. opprettelse av felles behandlingsrettede helseregistre for helsepersonell med formalisert arbeidsfellesskap foreslås hjemlet i helseregisterloven og

4. helsepersonelloven § 45 foreslås endret slik at dagens praktisering av paragrafen regelfestes.

Høringsnotatet kan lastes ned fra Helse- og omsorgsdepartementets internettsider.

Les mer på Computerworld Helse.