- 80 prosent bedre enn snittet?

- 80 prosent bedre enn snittet?

KRONIKK: Åtti prosent av alle systemutviklere mener de er bedre enn gjennomsnittet.

Det har lenge vært kjent at urealistisk mange personer oppgir å være bedre enn gjennomsnittet på områder som betyr noe for dem. For eksempel er ca. 90 prosent av bilførere av den oppfatning at de er bedre enn gjennomsnittet.

Bedre-enn-gjennomsnittet-effekten viser seg å være særlig stor når evalueringskriteriene er vage og når oppgavene er enkle. Ferdigheter der evalueringskriteriene er konkrete og oppgavene er svært vanskelige kan gi den motsatte effekten, med andre ord at urealistisk mange angir at de er dårligere enn gjennomsnittet.

Det er kanskje ikke uventet en merkbar forskjell mellom kjønnene i overvurdering av egne evner. Kuyper og Dijkstra (2009) beskriver en studie fra ungdomsskolen der bedre-enn-gjennomsnittet-effekten var størst for gutter i alle fag, unntatt de fagene som ble oppfattet som feminine. Overvurderingen økte etter ett og to år på ungdomsskolen.

Mer kunnskap om de andre fjernet altså ikke overvurderingen av egne evner, men heller økte den. Effekten synes, i henhold til studier av Kanten og Teigen ved Universitetet i Oslo (2008), å øke når vi anslår hvor dyktige vi vil være i fremtiden.

Reell tro på egne evner

Kritikere av disse målingene hevder at de som vurderer egne evner kan ha oppfattet skalaene som absolutte der karakteristikken "gjennomsnittlig" forbeholdes de godt under gjennomsnittet, at det er uklart hvilke referansegrupper man sammenligner seg selv med, at langt flere enn 50 prosent kan være bedre enn gjennomsnittet gitt en skjevfordeling av prestasjoner, og at mange av spørsmålene åpner for svært subjektive prioriteringer av hva som menes med "bedre".

Til forsvar for bedre-enn-gjennomsnittet-effekten fant Williams og Gilovich (2008) at selv i situasjoner med klare referansegrupper og kriterier, og hvor man tapte penger på å overvurdere egne evner, så ser man en tydelig bedre-enn-gjennomsnittet-effekt. Deres konklusjon er at effekten er reell og at folk flest faktisk tror de er bedre enn gjennomsnittet.

Ved Simula gjorde vi nylig en studie av systemutviklere fra outsourcingsfirma i India, Nepal, Polen, Romania, Ukraina og Vietnam. Les videre på neste side!

Hva Andre Mener