ILLUSTRASJON: iStock

KOMMUNEAVTALE MED STOR BETYDNING: Norge ligger godt posisjonert for å stimulere til nye suksesshistorier på ikt-området, skriver Steffen Sutorius. ILLUSTRASJON: iStock

Innovative anskaffelser - et verktøy for omstilling

HVA ANDRE MENER: Digitaliseringen av offentlig sektor kan isolert sett ha stor betydning for produktivitetsveksten i Norge, skriver kronikkforfatter.

Computerworld har tidligere skrevet om suksesshistorien hvor Stavanger kommune benyttet behovsstyrt dialog med markedet i en anskaffelse av et system for å overvåke strøm, lys, ventilasjon og adgangskontroll i alle kommunale bygg. Stavanger kommune hadde tidligere skrinlagt denne anskaffelsen fordi den var kostnadsberegnet til 40 millioner kroner

Stavanger kommune valgte å formidle sine behov til markedet, uten å legge større krav og begrensninger for løsningen. Resultatet var en anskaffelse på 1,25 millioner kroner som dekket Stavanger kommunes behov. Investeringen er allerede spart inn gjennom lavere strømutgifter.

Difi mener at alt for mange offentlige anskaffelser er preget av for mange krav til selve løsningen. Dette medfører at markedet responderer på kundens krav for å vinne anbudet. Med slike anskaffelsesprosesser er risikoen at anbudene både dekker behovene på en dårligere måte og har en høyere pris enn det som er nødvendig. I tillegg stimulerer man ikke markedet til nytenkning som kan gi Norge store konkurransefordeler.

Dette er et godt eksempel på at offentlige innovative anskaffelser kan bidra til omstilling i offentlig og privat sektor.

I eksemplet over var det gründerbedriften F5IT i Stavanger som vant anbudskonkurransen. Bedriften var tidligere helt avhengig av oljemarkedet. I dette tilfellet stimulerte det offentlige til nytenkning som blant annet har bidratt til at den oljeavhengige bedriften på kort tid bygget opp et nytt forretningsområde. Dette er et godt eksempel på at offentlige innovative anskaffelser med fokus på behov kan bidra til omstilling både i offentlig og privat sektor.

Offentlige anskaffelser utgjør om lag 500 milliarder kroner hvert år. Det offentlige Norge har et stort uforløst potensial i å benytte offentlige anskaffelser som et verktøy for nytenkning og omstilling i både privat og offentlig sektor.

Norge er inne i en brytningstid. Litt forenklet betyr dette to ting. For det første er vi nødt for å skape arbeidsplasser i nye næringer som kan erstatte de som forsvinner som følge av redusert olje- og gassaktivitet. For det andre må produktiviteten i offentlig sektor øke. Alternativet er egentlig et ikke-alternativ. Uten høyere produktivitetsvekst får vi på sikt lavere velferd og store offentlige underskudd.

Etablering av nye vekstnæringer, og økt effektivitet i offentlig sektor er ikke to isolerte problemstillinger. Det er ingen tvil om at veien til en mer effektiv offentlig sektor blant annet går gjennom økt digitalisering av offentlige oppgaver. Det er derfor regjeringen i "Digital agenda" har gitt forvaltningen marsjordre om å få opp farten på digitaliseringen av de offentlige tjenestene.  Samtidig er offentlig sektor avhengig av en norsk it-sektor som klarer å levere høy kvalitet på både løsninger og kompetanse.

De digitaliserings-løsninger som tas frem i Norge kan eksporteres til andre land med samme utfordringer.

For norske ikt-miljøer innebærer dette store muligheter. De utfordringer som norsk offentlig sektor har, er ikke unike i en global kontekst. De digitaliseringsløsninger som tas frem i Norge, for eksempel å skape mer energieffektive bygg, kan eksporteres til andre land med samme utfordringer som Norge. Digitaliseringen av offentlig sektor kan altså isolert sett ha stor betydning for produktivitetsveksten i Norge. Historien om F5IT er et eksempel på en type medisin mot diagnosen som Produktivitetskommisjonen gir norsk økonomi.

I offentlige anskaffelser møter offentlige virksomheter med digitaliseringsbehov leverandører som har kunnskap og kompetanse til å løse disse behovene. Hvis stat og kommuner kommuniserer utfordringer og behov til markedet, bidrar dette til å aktivisere ulike gründermiljøer i Norge. Dette gir godt grunnlag for ikt-innovasjon i leverandørmarkedet.

For at det offentlige skal klare å stimulere til innovasjon i ikt-markedet må de utnytte mulighetene i anskaffelsesregelverket. Men hvordan kan de offentlige virksomhetene gjøre dette i praksis? Jeg vil her peke på tre tiltak:

  1. Flere virksomheter må gå i dialog med leverandørmarkedet om sine utviklingsbehov. Sammenlignet med mange andre land i Europa, ligger vi i Norge lengst frem når det gjelder å gjennomføre dialog med leverandørmarkedet. Men vi kan fortsatt bli mer offensive på dette området.
  2. Gjennom å innføre kategoristyring kan fagekspertise bygges opp i de offentlige innkjøpsavdelingene. Kategoristyring innebærer å dele opp innkjøpene i kategorier. Hver kategori koordineres av en kategoriansvarlig som får bedre innsikt og dermed kan utnytte markedets muligheter og oppnå reduserte kostnader. Dette vil gjøre det enklere å kommunisere behov til markedet, samt å holde seg oppdatert om utviklingstrender i markedet.
  3. Vi må øke samhandlingen mellom offentlige virksomheter. En viktig suksessfaktor er å legge til rette for kunnskapsdeling på tvers av offentlig sektor. Derfor har Difi i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling lansert konseptet Nasjonalt innovasjonsløft for ikt og digitalisering. Dette vil være en møteplass som skal tilrettelegge for samarbeid og læring mellom offentlige virksomheter med samme utviklingsbehov.

Norge ligger godt posisjonert for å stimulere til nye suksesshistorier på ikt-området. Stavanger kommune og bedrifter som F5IT har inspirert oss. Nå må vi bare brette opp ermene.

Steffen Sutorius er direktør i Difi.