Jobber vi på spreng?

Jobber vi på spreng?

KRONIKK: Det er i perioder hektisk i ikt-næringen. Men er det lovløse tilstander?

Aftenposten publiserte 21. november en totalt ukritisk artikkel basert på en undersøkelse gjennomført av kunnskapssenteret for fagorganiserte, De Facto, på oppdrag for Negotia om arbeidstid i ikt-næringen. Undersøkelsen synes å være storm i et vannglass.

Fra tid til annen kommer YS og Negotia med påstander om uholdbare arbeidsvilkår i ikt-næringen. Hensikten er selvsagt å skremme ansatte til å organisere seg, men ansatte i ikt-næringen er ikke dumme. Innledningen sier sitt om undersøkelsens seriøsitet: "Det er ikke trangen til å utvikle seg selv som gjør at ansatte i ikt-bransjen jobber mer enn normal arbeidsuke. Det er ytre press og høye krav som tvinger dem til å stå på."

Hypotesen i rapporten er at et fleksibelt arbeidsliv ikke er et gode, men et onde for de ansatte. Hypoteseprøvingen har bestått i å intervju et utvalg med egne fagforeningsmedlemmer om deres forhold til overtid. Ut i fra dette trekkes det en konklusjon om at: "Overtid er det normale i ikt-bransjen. Tre av fire jobber mer enn to timer over pr. uke, mens en drøy fjerdedel av de ansatte sprenger den lovpålagte grensen på 12 timer ekstra pr uke."

Jeg beklager å måtte si det, men den såkalte undersøkelsen fremstår ikke som annet enn et rent bestillingsverk. Undersøkelsen fraviker sterkt fra de data som Ikt-Norge sitter på. Vi er ikke, som Negotia og YS, en fagorganisasjon - det vil si tariffpart. Vi har ingen interesse av å male enten sort eller hvitt. Arbeidsgiver er i dag pliktig til å føre oversikt over bruken av overtid. Hvorfor har man ikke i undersøkelsen hentet data fra slike lister for å sjekke mulig korrelasjon? Jeg er den første til å medgi at det kan være hektisk i perioder i ikt-næringen, men ingen blir tvunget til å jobbe ulovlig overtid, slik undersøkelsen indikerer. Brudd på arbeidsmiljøloven er alvorlig og blir behandlet alvorlig.

Når en ansatt svarer på spørsmål om hvor mange timer han eller hun jobbet overtid i forrige uke, så er det kanskje lett å huske at man var på jobben til klokken 18.00 to dager, men kanskje ikke like lett å huske at man kom klokken 10.30. Eller at man den ene uken for eksempel jobber en del timer over, men velger å avspasere disse timene i neste uke. Ingen bør la seg utnytte i ikt-bedrifter. Det er mangel på arbeidskraft og det er faktisk de ansatte som har mest makt. Blir de ansatte presset til overtid, slik Negotia hevder, er det all mulig grunn til å bytte jobb.

I en årrekke har ikt-bedrifter toppet listene over Norges beste og mest ettertraktede arbeidsplasser. Er det fordi man driver utnytting og slavedrift av de ansatte at vår næring vinner slike priser? Nei, de ansatte i vår næring ønsker seg frihet, de vil jobbe fleksibelt og noen vil kanskje jobbe ekstra mye i en periode. Enten fordi de synes jobben er fantastisk moro, eller kanskje fordi de trenger ekstra penger for å nedbetale dyre lån, eller de vil bidra til at jobben blir en trygg og god arbeidsplass. Da er det arbeidsgivers ansvar å passe på at de ikke jobber ut over lovens krav.

I tallmaterialet fra undersøkelsen går det frem at 81 prosent får betalt for overtid, mens tre prosent ikke vet om de får betalt. 16 prosent oppgir kun fastlønn, men dette kan være personer i ledende stilling som ikke har krav på overtid. Det er med andre ord ingenting som tyder på grov utnytting her. Negotia sier til Aftenposten at de aldri har mottatt noen søknader om dispensasjon fra arbeidsgivere om å kunne jobbe mer overtid i en begrenset periode. Slike dispensasjonssøknader er ganske vanlige og helt lovlige. At Negotia ikke har mottatt slike, kan ikke skyldes annet enn at de er liten aktør på arbeidsgiversiden. En svært liten del av de ansatte i ikt-næringen er forøvrig fagorganisert. Det betyr ikke at de ikke verdsetter ordnede arbeidsforhold, snarere tvert i mot.

Et annet grelt eksempel fra undersøkelsen er spørsmål om nattarbeid. Her utpeker de som jobber med stormaskiner seg som den gruppen som jobber mest på natt. Det som ikke fremkommer er at dette slettes ikke trenger å være vanlig overtid, men snarere turnus, som er strengt regulert i forhold til arbeidsmiljøloven. Alle vet at store datasenter har folk på vakt om natta. Når dette fremstilles som overtid blir det direkte useriøst.

Ifølge en rapport Virke har utarbeidet er tre av fem unge mennesker villige til å jobbe lange dager utenfor normalarbeidsdagen. I gjengjeld vil de ha lengre perioder med fri. Undersøkelser Ikt-Norge har gjennomført viser også at et stort flertall av de ansatte i ikt-næringen ønsker seg fleksibel arbeidstid. Norge trenger en helt ny arbeidsmiljølov som åpner for bransjevise tilpasninger og ikke minst gir rom for større fleksibilitet og tidskontoer. Tiden må definitivt ha løpt fra ordninger hvor vi skal marsjere inn og ut av arbeidsplassen på likt.

Per Morten Hoff, Ikt-Norge

Les om:

Hva Andre Mener