Regjeringens digitale agenda

Regjeringens digitale agenda

KRONIKK: Vi må utnytte it-potensialet for å møte oljemangel og eldreboom.

Mulighetene for å utvikle og ta i bruk nye og smartere velferdsløsninger er åpenbare, for eksempel innen helse- og omsorgssektoren. Dette er også et område hvor vi i framtiden vil oppleve et skrikende behov for kompetanse og ansatte. Da er det viktig at vi i dag er i stand til å se mulighetene, ta gode beslutninger og til å bruke disse tjenestene på en god og sikker måte.

Alt dette er for lengst satt på agenda til regjeringen – den digitale agendaen. Målet med arbeidet er å utvikle en strategi som skal fremme verdiskaping og bidra til en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling gjennom bruk av ikt.

Mye å hente

Vi har fortsatt mye å hente på en smartere og mer avansert bruk av teknologi, koblet til omstillingsevne og innovasjonsdrevet tenkning. Vi må følge med den internasjonale utviklingen, der stadig flere tjenester er grenseoverskridende og der produkter blir "virtualisert" gjennom digitalisering. Utviklingen innen e-bøker er et godt eksempel på dette.

Den digitale agendaen angår oss alle. Internett er en plattform for kommunikasjon, informasjon, deling av kunnskap og kreativitet. "Det digitale" blir en stadig viktigere del av våre liv, men samtidig også mer "sosialt". For mange er nok ikke skillet mellom det digitale og det fysiske livet veldig markert, mens andre opplever terskelen som relativt høy eller uoverkommelig, og kanskje ønsker seg tilbake til tiden før Google og Facebook dukket opp. Hvordan vi forholder oss til denne utviklingen handler om valg, motivasjon, kompetanse og interesser. Ulikhetene er både sosiale og digitale. Det er ikke uten grunn at FN nylig har lansert tanker om å gjøre tilgang til internett til en menneskerettighet.

I samarbeid med andre departementer og statsråder vil jeg arbeide for å fremme verdiskaping og bidra til en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling. Vi skal jobbe for at Norge skal ha rammebetingelser som legger til rette for elektronisk handel og digital tjenesteutvikling. Vi skal sørge for at Norge skal ha en effektiv og brukerrettet offentlig sektor som utnytter potensialet ved ikt. Vi skal legge til rette for effektiv bruk av ikt for bedre helse- og omsorgstjenester. Vi skal fortsette innsatsen for at Norge skal ha bredbånd med tilstrekkelig kapasitet til å møte fremtidige behov i alle deler av landet. Dette forutsetter også at vi jobber for at Norge skal være et kunnskapsbasert informasjonssamfunn for alle.

Dialog

En nasjonal digital agenda angår alle, ikke bare politikere og byråkrater. Nå skal vi ta fatt og utarbeide konkrete mål, tiltak og virkemidler. Jeg håper at så mange som mulig ønsker å bidra til og påvirke agendaen. Vi har allerede fått mange gode innspill, blant annet gjennom fiks-bloggen på FADs nettsider. Vi har også fått gode innspill fra Abelia og ikt-Norge i denne første runden. Jeg tar selvsagt med meg innspill fra de møtene jeg har med aktører som på ulike måter er berørt av dette.

Denne dialogen ønsker jeg og mitt departement å ta videre og følge opp ut over høsten. Jeg håper vi gjennom dette arbeidet kan utvikle en digital agenda som så mange som mulig kan føle et eierskap til og som bidrar til økonomisk vekst og sikrer høy samfunnsdeltakelse. Ta gjerne diskusjonen videre på twitter #dan og på fiks-bloggen.

Les om:

Hva Andre Mener