Er IKT viktig for Norge?

Er IKT viktig for Norge?

Folk flest mener at IKT er viktig - og alle politikere sier at IKT er viktig for Norge. Men når har en regjering faktisk gjort noe positivt for bransjen?

Statistisk sentralbyrå (SSB) kom nylig med en statistikk (www.ssb.no/iktuh) som viser at IKT i 2003 eksporterte for hele 29,9 milliarden kroner, og da var software (programmer) og tjenester ikke tatt med. Statistikker viser også at dette er litt mer enn alle andre tradisjonelle eksportvarer til sammen! Tradisjonelle varer omfatter alle varer utenom skip, oljeplattformer, råolje, naturgass og kondensater.

IKT-næringen målt i eksport er altså større enn summen av alle andre næringer i Norge, med unntak av olje og skipsindustrien! Betyr ikke dette at IKT er større enn skog og fisk?

Andre tall: IKT utgjør nesten 4 prosent av antall sysselsatte i Norge. Bønder, fiskere og lignende utgjør ca. 3,2 prosent av antall sysselsatte. Dersom vi antar at halvparten av dette tallet jobber som fiskere (fant ikke nøyaktige tall på SSB), så er det under 2 prosent av sysselsatte i Norge. Dersom noen lurer på hva alle andre sysselsatte gjør i Norge, så kan det nevnes at vel 30 prosent jobber i det offentlige.

Sette vi tallene sammen, viser de at vi har doblet så mange sysselsatte i IKT næringen som i fiske og relaterte yrker.

De aller fleste IKT-bedrifter i landet, er små og mellomstore bedrifter. Det er også en kjent sak at det er disse bedriftene som betaler mest skatt. Dersom en igjen sammenligner dette med for eksempel fiske, er det liten tvil om hvor verdiene blir skapt.

Poenget med disse tallene er ikke å svartmale fiskerindustrien, men heller å sette fokus på hvor lønnsom IKT næringen er - sett opp mot noe som folk har kjennskap til. Med bakgrunn i tallene, kan en spørre seg hvorfor det ikke fokuseres mer på IKT i næringspolitisk sammenheng.

Når en virksomhet innen primærnæringene går dårlig, eller trues av nedlegging, er politikerne raskt på banen og etterlyser tiltak. Men når IKT-bedrifter går dårlig, eller som verre er, konkurs, hvor er politikerne da? Burde ikke de politiske prioriteringene bli tatt utfra hvor viktig en næring er for landet?

Burde ikke politikerne vite hvilke næringer som bidrar mest til fellesskapet og sørge for at iallfall de fikk gode vilkår? Over 250 bedrifter innen IKT gikk konkurs i 2003, hvor mange bedrifter innen fiske gikk konkurs? Hver eneste gang det er en konkurs innen fisk, blir det stor ståhei (for ingenting(?)

Da Rena kartong ble truet av nedleggelse, var det svært mange som engasjerte seg. Få vet er at i nabokommunen ble omtrent like mange sagt opp i en IKT-bedrift, men dette ble så vidt nevnt i enkelte finans- og IKT -aviser. nn Jeg sier ikke at vi skal subsidiere IKT-næringen. Vi bør ha et fornuftig bilde av verdiskapingen denne næringen representerer. Vi burde ha en skikkelig IKT-politikk i landet. Av og til tror jeg at politikere flest tror at IKT er noe som dataavdelingen på arbeidsplassen sin driver med for at pc-en og telefonen skal virke.

Dag Erik Hagesæter,
datanerd og politiker