Ingen fare for villedning

Computerworld hadde 29. januar i år oppslag om "skivebom" og "slurv og rot i bredbåndsrapport" fra ECON/Teleplan. Avisen hevder at regjeringens konklusjoner i den kommende stortingsmeldingen om bredbånd vil bli basert på feilaktige premisser.
På lederplass skriver Computerworld at resultatene av avisens avdekning av feil i rapporten er "nedslående", og det blir hevdet at et "uavhengig organ må vurdere om en ny rapport bør utarbeides".

La det med en gang være sagt at Samferdselsdepartementet tar disse påstandene alvorlig. Samtidig kan ikke departementet være med på å trekke konklusjoner så raskt og på en slik måte som Computerworld her har gjort. Jeg vil derfor presisere følgende:

Bakgrunnen for at Samferdselsdepartementet har fått utarbeidet rapporten, var et ønske om å få en vurdering av status for bredbåndsutbyggingen i Norge for å kunne vurdere om det er behov for særskilte tiltak i områder av landet der det ikke vil være kommersielt grunnlag for utbygging av bredbånd.

ECON/Teleplan fikk oppdraget med å kartlegge bredbåndsutviklingen, i konkurranse med 18 andre tilbydere. Rapporten inneholder et svært omfattende datamateriale, innsamlet fra ulike kilder. Alle resultater og beskrivelser av data og metode ble lagt åpent fram på en pressekonferanse i desember i fjor, hvor det også ble presisert at Samferdselsdepartementet ønsket at rapporten ville bidra til diskusjoner om det norske bredbåndsmarkedet. Det har den tydeligvis også gjort!

Rapporten vil være én del av det materialet som vil bli gjennomgått og vurdert i forbindelse med arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om bredbånd. ECON-rapporten er altså ikke det eneste premissgrunnlaget!

Stortingsmeldingen vil bygge på mye annet materiale om bredbåndsutviklingen, og også andre rapporter om markedssituasjonen. Regjeringen vil så på selvstendig grunnlag vurdere behovet for tiltak for å fremme bredbåndsutbyggingen i alle deler av landet.

På bakgrunn av det som kom fram av Computerworlds undersøkelser og oppslag om ECON-rapporten, ba Samferdselsdepartementet ECON/Teleplan om å vurdere mulige feilkilder i dataene i rapporten og om slike feil eventuelt påvirker konklusjonene.

Samferdselsdepartementet har mottatt en foreløpig redegjørelse fra ECON/Teleplan om dette, der kvalitetssikringen av dataene er vurdert og det blir vist til at konklusjonene i rapporten ikke bør endres. Samferdselsdepartementet er fortsatt i dialog med ECON/Teleplan om disse forholdene, og vi vil blant annet ha et møte med ECON/Teleplan for å gjennomgå deres redegjørelse.

Deretter vil departementet foreta en selvstendig gjennomgang av ECON/Teleplans vurderinger om datakvaliteten i rapporten og behovet for tiltak. Foreløpig kan vi ikke se at det er grunnlag for å endre hovedkonklusjonene.

STATSSEKRETÆR ARNFINN ELLINGSEN (V), SAMFERDSELSDEPARTEMENTET